Skip to main content

Verklaring van Parijs: Het Anti-Imperialistisch Wereld Platform

By 5 november 2022november 6th, 2022Doorgeplaatst, Nieuwe koude oorlog

Het opkomende tij van wereldwijde oorlog en de taken van anti-imperialisten (wap21.org)

bron: wap21.org

We bevinden ons op een moment van groot gevaar voor arbeiders en onderdrukte volkeren overal ter wereld, nu de imperialistische drang naar oorlog ons naar een derde wereldoorlog en een nucleaire vuurzee drijft.

Terwijl de NAVO-agressie in Oekraïne zowel militair als economisch faalt, kunnen de VS, in hun wanhoop om hun hegemoniale positie in de wereld te redden, niet terugkrabbelen maar zoeken zij naar manieren om de oorlog uit te breiden en te verlengen. Het lijkt erop dat de imperialisten, ondanks alle ervaring, nog steeds hopen een manier te vinden om elk verzet tegen hun heerschappij te verslijten en als overwinnaar uit de bus te komen.

Als gevolg daarvan moeten we verwachten dat de oorlog in Oekraïne zich zal uitbreiden naar buurlanden in Europa en Centraal-Azië – en dat de vijandelijkheden in verschillende andere oorlogsgebieden verder naar het oosten zullen uitbreken. De recente provocaties van de VS in Taiwan en de onophoudelijke escalatie van de spanningen met de DVK en China op alle fronten maken dit maar al te duidelijk.

Op dit historisch belangrijke moment zijn wij, de ondergetekende partijen, het erover eens dat de volgende essentiële punten duidelijk moeten worden gemaakt aan de massa’s van de wereld en de leidraad moeten vormen voor ons anti-oorlogs- en anti-imperialistische werk:

 1. Dat de conflicten die reeds zijn uitgebroken of dreigen uit te breken geen geïsoleerde en lokale kwesties zijn, maar een integrerend deel uitmaken van het streven van de VS om hun mondiale hegemonie te handhaven.

 2. Dat de huidige oorlog in Oekraïne niet het gevolg is van “Russische agressie”, maar van deze westerse imperialistische oorlogsdrift – in het bijzonder de oorlogsdrift van de VS.

 3. Dat de oorlog eigenlijk begon toen de VS en hun bondgenoten in 2014 een fascistische staatsgreep in Kiev financierden, bewapenden en organiseerden, en dat de Russische zijde, in haar bondgenootschap met de volkeren van de Donbass, een oorlog van zelfverdediging en nationale bevrijding voert tegen een imperialistische aanval.

 4. Dat de oorlogsvoering tegen China en de DVK ook een gevolg is van imperialistische agressie, en dat, ongeacht wie het eerste schot lost wanneer de dreigende conflicten in Korea of Taiwan uitbreken, deze oorlogen ook oorlogen van anti-imperialistische zelfverdediging en nationale bevrijding zullen zijn, gevoerd door het Koreaanse en/of Chinese volk.

 5. Dat Rusland en China in staat zijn zichzelf en anderen te verdedigen, wijst niet op expansionistische ambities of imperialistische economie, maar is gebaseerd op tientallen jaren van zelfverdedigingsplanning, geïnitieerd door de socialistische regeringen van de USSR en de Volksrepubliek China.

 6. Dat er geen economische gegevens zijn die rechtvaardigen dat China of Rusland imperialistisch worden genoemd. Deze landen leven niet van super-exploitatie of plundering van de wereld. Ze dwingen andere landen niet tot militaire, technologische of schuldslavernij. Integendeel, de gunstige handelsvoorwaarden en de technologische en militaire steun die zij bieden, geven kleinere ontwikkelingslanden de kans om zich aan de imperialistische slavernij te ontworstelen.

 1. Dat Rusland en China doelen van imperialistische agressie zijn omdat zij een ernstige bedreiging vormen voor de wereldhegemonie van de imperialisten, zowel door hun eigen onafhankelijkheid te bewaren als door andere naties te helpen deze te verwerven.

 2. Dat de groeiende alliantie tussen Rusland en China de volkeren van de wereld hoop geeft: Hoop op een alternatief voor de Amerikaanse overheersing en imperialistische superuitbuiting. Een sterk anti-imperialistisch kamp is de beste verdediging van onze volkeren tegen de agressieve plannen van de bloeddorstige NAVO-alliantie – onze beste verdediging tegen de dreiging van een kernoorlog.

 3. Dat anti-oorlogsactivisten de massa’s in hun landen moeten mobiliseren voor een campagne van actieve niet-medewerking aan de imperialistische oorlogsinspanning, gericht op het op alle mogelijke manieren saboteren van de NAVO-oorlogsmachine. Wij moeten weigeren mee te vechten in of steun te verlenen (direct of bij volmacht) aan de legers van de NAVO. We moeten weigeren Nato mannen en materiaal te vervoeren. We moeten weigeren dat NAVO-bases ongehinderd op ons grondgebied kunnen opereren. We moeten weigeren NAVO-wapens en ander belangrijk materiaal te produceren of te leveren. We moeten weigeren imperialistische propagandaleugens uit te zenden, te drukken of te verspreiden en We moeten weigeren mee te werken aan imperialistische handels- en sanctieoorlogen.

 4. Dat de steeds toenemende oorlogszucht, de economische crisis, de hongercrisis, de milieucrisis en nog veel meer duidelijk maken dat de noodzaak om het imperialistische economische systeem uit te schakelen dringender is dan ooit.

 5. Dat de leuzen van de ware anti-imperialisten in deze tijd moeten zijn: Nederlaag voor de Nato-geleide imperialistische alliantie! Overwinning voor het verzet! Geen medewerking aan de imperialistische oorlog!

Lijst van ondertekenaars in chronologische volgorde

Communist Party of Great Britain (Marxist-Leninist), UK

People’s Democracy Party, South Corea

Korea is One, Belgium

Baltic Platform

Communist Party of Kyrgyzstan, Kyrgyzstan

Hungarian Workers’ Party, Hungary

Communist Party, Italy

Italian Communist Party, Italy

Communist Party, Switzerland

Spanish Avantgarde, Spain

Eastern Initiative

New Communist Party of Yugoslavia, Serbia

National Association of Communists, France

Pole of Communist Revival in France, France

Paris Declaration: The rising tide of global war and the tasks of anti-imperialists

List of signatoriesEnglish / French / Korean

bron: wap21.org

Paris Declaration: The rising tide of global war and the tasks of anti-imperialists

We stand at a moment of grave peril for workers and oppressed peoples everywhere, in which the imperialist war drive is pushing us towards a third world war and a nuclear conflagration.

Even as Nato’s aggression in Ukraine is failing both militarily and economically, the USA’s desperation to save its hegemonic position in the world means it cannot back down, but is instead looking for ways to expand and prolong the war. In the face of all experience, it seems that the imperialists still hope they can find a way to wear down all resistance to their rule and come out on top.

As a result, we face the prospect of the Ukraine war spilling over into neighbouring countries in Europe and central Asia – and also of the outbreak of hostilities in several other theatres further east. Recent US provocations in Taiwan, alongside its ceaseless ratcheting up of tensions with the DPRK and China on every front, make this all too clear.

At this moment of historic importance, we, the undersigned parties, agree that the following essential points should be made clear to the masses of the world, and should guide our antiwar and anti-imperialist work:

 1. That the conflicts that have already or are threatening to break out are not isolated and local affairs, but are integral parts of the USA’s drive to retain its global hegemony.
 2. That the present war in Ukraine is not the result of ‘Russian aggression’ but of this western imperialist drive to war – in particular, the war drive of the USA.
 3. That the war really began when the USA and its allies financed, armed and organised a fascist coup in Kiev in 2014, and that the Russian side, in its alliance with the peoples of the Donbass, is engaged in a war of self-defence and national liberation against imperialist attack.
 4. That the war drives against China and the DPRK are also a result of imperialist aggression, and that, no matter who fires the first shot, if the threatened conflicts break out in Korea or Taiwan, those wars will likewise be wars of anti-imperialist self-defence and national liberation waged by the Korean and/or Chinese people.
 5. That Russia and China’s ability to defend themselves and others does not indicate expansionist ambitions or imperialist economics; it is based in decades of planning for self-defence, initiated by the socialist governments of the USSR and the PRC.
 6. That there is no economic data to justify characterising China or Russia as imperialist. These are countries that do not live by superexploiting or looting the world. They do not put other countries into military, technological or debt slavery. On the contrary, the beneficial terms of trade and the technological and military assistance they offer are giving smaller developing countries the chance to break out of imperialist enslavement.
 7. That Russia and China are the targets of imperialist aggression because both by retaining their own independence, and by assisting other nations to gain theirs, they represent a serious threat to the imperialists’ world hegemony.
 8. That the growing alliance between Russia and China offers hope to the people of the world: hope of an alternative to US domination and imperialist superexploitation. A strong anti-imperialist camp is our peoples’ best defence against the aggressive plans of the bloodthirsty Nato alliance – our best defence against the looming threat of nuclear war.
 9. That antiwar activists must mobilise the masses in their countries for a campaign of active non-cooperation with the imperialist war effort aimed at sabotaging Nato’s war machinery in every way possible. We must refuse to fight in or assist Nato’s armies (direct or proxy). We must refuse to transport Nato’s men and materiel. We must refuse to allow Nato’s bases to operate unimpeded on our territories. We must refuse to manufacture or supply Nato’s armaments and other vital equipment. We must refuse to broadcast, print or distribute imperialist propaganda lies; and refuse to cooperate with imperialist trade and sanctions wars.
 10. That the accelerating war drive, economic crisis, hunger crisis, environmental crisis and more all make it abundantly clear that the need to remove the imperialist economic system is more urgent than ever.
 11. That the slogans of true anti-imperialists in this time must be: Defeat for the Nato-led imperialist alliance! Victory to the resistance! No cooperation with imperialist war!