Skip to main content

Verklaring van de voorzitter van de Communistische partij van de Russische Federatie Gennady Zyuganov

By 21 oktober 2022Nieuwe koude oorlog

Chairman of the Communist Party of the Russian Federation Gennady Zyuganov

De situatie in de zone van vijandelijkheden in Oekraïne heeft onlangs een dramatische verandering ondergaan. De terroristische acties op de Nord Stream-2 gaspijpleiding, op de Krimbrug en de dagelijkse beschietingen van de kerncentrale van Zaporozhye tonen aan dat de globalisten nergens voor terugdeinzen om ons land te destabiliseren. Wat we vandaag zien is geen speciale operatie, maar een oorlog van de VS en hun bondgenoten tegen Rusland met de handen van Bandera-fascisten.

(English below)
De westerse landen voorzien het criminele regime van Oekraïne van de nieuwste wapens. Zij financieren en trainen eenheden van de Oekraïense strijdkrachten die worden gevormd. Hun hoofdkwartieren plannen en controleren de operaties van de neonazi-soldaten en voorzien hen van inlichtingen. Zij bepalen de doelen van de aanvallen op Russische troepen, steden en dorpen.

NAVO-experts bemannen de controlesystemen van de precisiewapens. Duizenden huurlingen zijn direct betrokken bij de gevechten. De VS en hun satellieten financieren praktisch het Bandera-regime in Oekraïne. Als onderdeel van een moderne hybride oorlog voeren zij een informatie-, propaganda- en economische oorlog tegen Rusland. De recente terreurdaden zijn ongetwijfeld georganiseerd door Amerikaanse en Britse speciale diensten die al lang gespecialiseerd zijn in dit soort misdaden.

De onverhulde deelname van de NAVO aan de oorlog tegen Rusland is een spelbreker die een wijziging van de strategie en de tactiek van de staats- en legerleiding vereist, alsmede de afstemming van het hele land op de overwinning. Aangezien de LPR en de DPR, alsmede de oblasten Kherson en Zaporozhye nu deel uitmaken van Rusland, vechten we nu niet in Oekraïne, maar op ons eigen grondgebied. Ook dat is een nieuw fenomeen. Maar we moeten begrijpen dat de taak om het volk van Oekraïne te bevrijden van het neonazistische regime nog steeds op de agenda staat.

De Russische strijdkrachten staan voor grote uitdagingen. Het zou echter volkomen verkeerd zijn alle schuld voor deze problemen bij de huidige leiding van de strijdkrachten te leggen. Zij verdienen alle steun en hulp. Het is onze plicht om een objectief en streng oordeel te vellen over degenen die jarenlang de Russische defensiecapaciteit hebben ondermijnd.

De defensie-industrie en -wetenschap zijn dramatisch wakker geschud. Ondoordachte en soms ronduit subversieve privatisering heeft geleid tot de liquidatie van vele strategische ondernemingen. Overigens gaat het proces van bewuste faillissementen tot op de dag van vandaag door.

De samenleving is gedwongen de oplossing van veel bevoorradingsproblemen van het strijdende leger op zich te nemen. Alle eer en lof voor de miljoenen patriotten in alle uithoeken van ons land die zich hebben ingezet voor de aankoop en levering aan het leger van diverse uitrusting, voedsel, kleding, nachtkijkers, UAV’s, geneesmiddelen en medische apparatuur. Toch is dit alles de plicht van de staat en zijn bevoegde instanties. Ook in 1941-1945 was er een stroom van pakketten voor de soldaten van het Rode Leger vanuit de achterhoede van het land. Maar de staat leverde alles wat het leger nodig had.

De afgelopen jaren is een aantal maatregelen genomen om de strijdkrachten en de defensie-industrie weer op te bouwen. De schade veroorzaakt door de liberale “hervormers” en “de vijfde colonne” is echter zo groot geweest dat het jaren zou duren om het goed te maken. De samenleving verwacht dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de huidige ernstige problemen van ons leger en die op verraderlijke wijze de defensiecapaciteit hebben ondermijnd, streng zullen worden gestraft.

De publieke opiniemakers hebben de Russische gevechtsgereedheid ernstig beschadigd. Het jarenlange streven naar onderdrukking van patriottisme, het opdringen van westerse “waarden” die ons volk vreemd zijn en frauduleuze verkiezingen moesten ernstige gevolgen hebben, zoals blijkt uit de duizenden jonge mannen die de dienstplicht ontlopen. De schuld ligt niet alleen bij hen, maar ook bij degenen die van onze jeugd doelbewust kosmopolieten zonder wortels hebben gemaakt.

De intensivering van de vijandelijkheden, de openlijke toetreding van de NAVO tot de oorlog tegen Rusland hebben het bestaan aan het licht gebracht van krachten die, gewild of ongewild, de oplossing van de problemen van ons land en ons leger belemmeren. Een deel van de bureaucratie, vooral op economisch en financieel gebied, gedraagt zich zo onbekommerd alsof er geen speciale militaire operatie is, alsof deze operatie zich niet heeft ontwikkeld tot de oorlog van de NAVO tegen Rusland. Dit begint op sabotage te lijken. Er moet dringend wetgeving komen om de verantwoordelijken hiervoor te straffen, ook voor het gebrek aan daadkracht van publieke ambtsdragers op een moment dat er dringend cruciale beslissingen moeten worden genomen.

Te midden van de groeiende militaire dreiging voor het land is de eenheid van de samenleving van vitaal belang. Niet het leger, maar het hele land is in oorlog. Iedereen moet vandaag de slogan van onze grote voorouders overnemen: “Alles voor het front, alles voor de overwinning.” Echte consolidatie van de sociale krachten kan echter alleen worden bereikt door een koerswijziging naar een sociaal gerichte koers. Rechtvaardigheid, collectivisme en wederzijdse hulp zijn de hoekstenen van onze samenleving. Er moet onmiddellijk een progressief belastingstelsel worden ingevoerd en het besluit om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen moet worden ingetrokken.

De strijd moet niet alleen worden gevoerd tegen externe vijanden, maar ook tegen de interne vijanden van Rusland, de beheerscrisis, de economische achterstand, de wijdverspreide verarming en een ontstellende sociale tweedeling. Criminele hebzucht en diefachtige onverantwoordelijkheid van de oligarchie. Tegen Russofobe en anti-Sovjet intriges van “de vijfde colonne” op het gebied van cultuur, onderwijs en propaganda. In de 20e eeuw werd deze strijd glansrijk gewonnen door de Sovjetmacht, die de leninistisch-stalinistische modernisering binnen de kortst mogelijke tijd voltooide. Een einde maken aan uitbuiting, werkloosheid en analfabetisme. Het snel industrialiseren van de economie. Uitstekende vreedzame prestaties van het socialisme vormden de basis van onze overwinning op Hitlers bruine plaag. Het is hoog tijd om de betekenis van deze historische les te begrijpen en te beseffen dat nieuwe overwinningen alleen kunnen worden behaald door de koers te wijzigen ten gunste van socialisme, rechtvaardigheid, gelijkheid en echte verantwoordelijkheid van de macht en de burgers voor hun land.

Nationalisatie van strategische sectoren van de economie, maximale steun voor de innovatiegedreven ontwikkeling ervan, verspreiding van de ervaring van volksbedrijven, sociale bescherming van de burgers, gratis medische zorg van hoge kwaliteit en onderwijs – dat is de basis van onze initiatieven en voorstellen. Dit is het overwinningsprogramma dat op staatsniveau moet worden aangenomen. Zonder dit programma is het onmogelijk degenen die de Russische wereld willen vernietigen en de daaruit voortgekomen staat van de aardbodem willen wegvagen, een verpletterend antwoord te geven. Nu het land is opgestaan om zijn soevereiniteit en onafhankelijkheid te verdedigen, nu honderdduizenden jonge mannen naar het front gaan, moet iedereen zijn uiterste best doen om het neonazisme en de aanhangers van Bandera, die de steun hebben van de VS en hun NAVO-satellieten, te verslaan.

De CPRF en patriottisch links in Rusland vertrouwen erop de strijd te winnen tegen dezelfde vijand die in juni 1941 op ons afkwam, namelijk de verenigde krachten van het agressieve Westen. Toen werden deze krachten geleid door Hitler’s Duitsland. Vandaag zijn het de VS, Groot-Brittannië en hun vazallen. Wil deze strijd slagen, dan moeten al onze middelen en geestelijke kracht worden geconcentreerd. Het Russische leiderschap moet alle maatregelen nemen die nodig zijn.

Voorzitter van de CC CPRF

Gennady Zyuganov

Statement by the Chairman of the CC CPRF Gennady Zyuganov.

The situation in the zone of hostilities in Ukraine has recently seen a dramatic change. The terrorist acts on the Nord Stream-2 gas pipeline, on the Crimea bridge and daily shelling of the Zaporozhye Nuclear Power Plant show that the globalists would not stop at anything in order to destabilize our country. What we see today is not a special operation, but a war of the USA and its allies against Russia with the hands of Bandera Fascists.

The Western countries are providing Ukraine’s criminal regime with the latest weaponry. They are funding and training units of Ukrainian armed forces that are being formed. Their headquarters plan and control the operations of the Neo-Nazi soldiery and provide them with intelligence information. They set the targets of the strikes at Russian troops, cities and villages.

NATO experts man the control systems of precision weapons. Thousands of mercenaries are directly involved in combat. The USA and its satellites are practically financing the Bandera regime in Ukraine. As part of modern hybrid warfare they are waging an information, propaganda and economic war against Russia. The recent terrorist acts have undoubtedly been organized by American and British special services which have long been specializing in this kind of crimes.

Undisguised entry of NATO into the war against Russia is a game changer which calls for a change of the strategy and tactics of the leadership of the state and the army, and the gearing of the entire country toward ensuring victory. Considering that the LPR and DPR, as well as the Kherson and Zaporozhye oblasts, are now parts of Russia today we are fighting not in Ukraine, but on our own territory. That, too, is a new phenomenon. But we should understand that the task of liberating the people of Ukraine from the Neo-Nazi regime is still on the agenda.

The Russian armed forces are up against major challenges. However, it would be totally wrong to put all the blame for these problems on the current leadership of the Armed Forces. They deserve every kind of support and help. It is incumbent upon us to give an objective and stern assessment of those who have over many years been undermining Russia’s defense capability.

The defense industry and science have been dramatically wakened. Thoughtless and sometimes downright subversive privatization has led to the liquidation of many strategic enterprises. Incidentally, the process of deliberate bankruptcies continues to this day.

Society has been forced to assume the solution of many supply problems faced by the fighting army. All honor and praise to the millions of patriots in all the corners of our land who have undertaken to purchase and deliver to the army various equipment, food, clothing, night vision instruments, UAVs, drugs and medical equipment. Yet all this is the duty of the state and its relevant bodies. In 1941-1945, too, there was a flow of parcels to Red Army soldiers from the rear of the country. But the state fully supplied all the army needed.

The recent years have seen a number of measures to rebuild the Armed Forces and the defense industry. However, the damage caused by the liberal “reformers” and “the fifth column” has been so great that it would take years to make up for it. Society expects that those who are to blame for the current serious problems of our army and have treacherously undermined its defense capability will be severely punished.

Public opinion makers have gravely damaged Russia’s combat readiness. Years of pursuing the course for suppressing patriotism, foisting Western “values” that are alien to our people as well as fraudulent elections were bound to entail dire consequences, as witnessed by thousands of young men dodging draft. The blame lies not only with them but also with those who have deliberately been turning our youth into rootless cosmopolitans.

Intensification of hostilities, NATO openly joining the war against Russia have revealed the existence of forces which, wittingly or unwittingly, impede the solution of the problems facing our country and army. Part of the bureaucracy, especially in the economic and financial spheres, is behaving with such unconcern as if there were no special military operation, as if this operation has not developed into NATO’s war against Russia. This is beginning to look like sabotage. Urgent legislation needs to be taken to punish those responsible for this, including for inaction of public office holders at a time when urgent crucial decisions need to be taken.