Skip to main content

Vandaag samen tegen racisme en neofascisme

De “Internationale dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie” (“Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale”) werd meer dan 60 jaar geleden door de Verenigde Naties uitgeroepen. Sindsdien wordt deze dag jaarlijks op 21 maart gevierd.
De aanleiding voor deze herdenkingsdag was de herinnering aan een bloedbad door eenheden van de Zuid-Afrikaanse politie in Sharpeville in de toenmalige apartheidsstaat Zuid-Afrika op 21 maart 1960.
Dertig jaar geleden, toen de Waarheids- en Verzoeningscommissie (TRC) een onderzoek begon naar racistisch onrecht tegen zwarten en andere bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika, kwam zij tot de conclusie dat de toenmalige regering (met name de blanke minister van Politie) verantwoordelijk was voor het bloedbad. Symbolisch genoeg ondertekende toenmalig president Nelson Mandela in 1996 in Sharpeville de nieuwe Zuid-Afrikaanse grondwet.

ZATERDAG 18 MAART 2023 OP DE DAM IN AMSTERDAM (VANAF 14.00 u.)

Al vele jaren vinden internationaal acties tegen racisme en discriminatie plaats rond de Dag tegen Racisme. Dit is vandaag even noodzakelijk als toen, aangezien wij in vele regio’s en zelfs in democratische landen racistische uitsluiting ervaren. Daarom steunen de FIR en de bij haar aangesloten bonden ook dit jaar de verschillende openbare activiteiten ter gelegenheid van de VN-antiracismedag. In het kader van een internationale actiedag zijn voor zaterdag 18 maart 2023 openbare acties gepland in verschillende landen in Europa en op het Amerikaanse continent.
In het licht van de verslechterende economische crisis gebruiken zelfs regeringen in veel gevallen racisme om het verzet tegen hun beleid te verdelen en te verzwakken. Vluchtelingen en migranten worden tot “zondebok” gemaakt: anti-moslim racisme, antisemitisme, anti-Aziatisch racisme en antiziganisme nemen internationaal toe.
Regeringen ontkennen vaak de realiteit die door de Black Lives Matter-beweging aan het licht is gebracht en die angstwekkend duidelijk blijkt uit het aantal zwarte mensen dat bij politieoperaties wordt gedood. Institutioneel racisme en rassenprofilering worden ontkend.
Vluchtelingen sterven bij duizenden op zee en op landroutes die in Europa worden geblokkeerd door FRONTEX en zijn tegenhangers in andere delen van de wereld. Allerlei barrières en pushbacks zorgen ervoor dat het recht op asiel en het verkrijgen van een legale status voor migranten* door regeringen ernstig wordt beperkt, in strijd met het internationaal recht. Duizenden worden vastgehouden in interneringskampen en geïsoleerd in kampen buiten de steden, op eilanden in de Egeïsche Zee of in de woestijnen van Afrika. Op 24 juni 2022 werden bij een operatie van Spaanse en Marokkaanse veiligheidstroepen op EU-grondgebied tot 77 mensen gedood die probeerden de grens bij Melilla over te steken. Bovendien herinneren wij aan de ernstige schipbreuk voor de kust van Italië enkele dagen geleden, waarbij meer dan 70 vluchtelingen omkwamen doordat noodhulp op zee werd geweigerd. Tegen dit staatsracisme eisen wij veilige vluchtroutes, asiel en papieren voor vluchtelingen en migranten.

Anderzijds geeft staatsracisme ruimte aan racistische en fascistische krachten om te groeien, zoals we hebben gezien in Frankrijk met het Rassemblement National van Le Pen, de Zweedse Democraten en bij de laatste parlementsverkiezingen in Italië, waar de rechtse coalitie onder leiding van Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) aan de macht is.
Toch is massaal verzet mogelijk tegen staats- en maatschappelijk racisme en de opkomst van het neofascisme. Zo heeft een solidariteitsbeweging Meloni tegengehouden toen zij de aankomst van vluchtelingen in Italiaanse havens wilde verhinderen; in Griekenland zitten leiders van de neonazistische Gouden Dageraad in de gevangenis.
In het licht van een massale crisis in de levensomstandigheden van mensen op internationaal niveau, is antifascistische actie tegen de maatschappelijke tweedeling, de etnicisering van de maatschappij en dus een versterking van de racistische en fascistische ideologie en politieke groeperingen dringend noodzakelijk. Het is tijd om de antiracistische meerderheid te mobiliseren.
De FIR en haar lidfederaties staan samen met de organisaties en krachten van de burgermaatschappij op tegen racisme en neofascisme.

Together against racism and neo-fascism today

The “International Day for the Elimination of Racial Discrimination” (“Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale”) was proclaimed by the United Nations over 60 years ago. It has been observed annually on March 21 ever since.
The reason for this day of remembrance was the memory of a massacre by units of the South African Police in Sharpeville in the then apartheid state of South Africa on March 21, 1960.
Thirty years ago, when the Truth and Reconciliation Commission (TRC) began to investigate racist injustices against blacks and other population groups in South Africa, it came to the conclusion that the government of the time (in particular the white Minister of Police) bore responsibility for the massacre. Symbolically, then-President Nelson Mandela signed the new South African Constitution in Sharpeville in 1996.For many years, actions against racism and discrimination have taken place internationally around Anti-Racism Day. This is as necessary today as it was then, as we experience racist exclusion in many regions and even in democratic countries. Therefore, the FIR and its member federations support also this year the various public activities on the occasion of the UN anti-racism day. As part of an international day of action, public actions are planned in various countries in Europe and on the American continent for Saturday, March 18, 2023.
In the face of worsening economic crisis, in many cases even governments are using racism to divide and weaken resistance to their policies. Refugees and migrants are being “scapegoated”: anti-Muslim racism, anti-Semitism, anti-Asian racism, and antiziganism are on the rise internationally.
Governments often deny the reality exposed by the Black Lives Matter movement, frighteningly evident in the number of black people killed in police operations. Institutional racism and racial profiling are denied.
Refugees die by the thousands at sea and on land routes blocked in Europe by FRONTEX and its counterparts in other parts of the world. Barriers of all kinds and pushbacks mean that the right to asylum and to obtain legal status for migrants* is severely restricted by governments, in violation of international law. Thousands are detained in internment camps and isolated in camps outside cities, on islands in the Aegean Sea or in the deserts of Africa. On June 24, 2022, up to 77 people were killed trying to cross the border at Melilla in an operation by Spanish and Moroccan security forces on EU territory. Moreover, we recall the serious shipwreck off Italy a few days ago, which meant the death of more than 70 refugees due to the refusal of emergency sea aid. Against this state racism, we demand safe escape routes, asylum and papers for refugees and migrants.
On the other hand, state racism gives space to racist and fascist forces to grow, as we have seen in France with Le Pen’s Rassemblement National, the Sweden Democrats and in the last parliamentary election in Italy, where the right-wing coalition led by Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) is in power.
However, mass resistance is possible against state and societal racism and the rise of neo-fascism. For example, a solidarity movement stopped Meloni when she tried to prevent the arrival of refugees in Italian ports; in Greece, leaders of the neo-Nazi Golden Dawn are in prison.
In the face of a massive crisis in people’s living conditions internationally, anti-fascist action against the social division of society, the ethnicization of the social and thus a strengthening of racist and fascist ideology and political groups is urgent. It is time to mobilize the anti-racist majority.
The FIR and its member federations stand up together with the organizations and forces of the civil society against racism and neo-fascism.