Skip to main content

The FIR cautions: No nuclear armament in Central Europe!

At the beginning of February 2019, the US administration put its threat of last autumn into practice and cancelled the bilateral treaty with Russia on the destruction of nuclear medium-range systems (INF) concluded in 1987.

This decision was linked to the assertion that Russia had not adhered to the treaty because it had developed a missile that could be used in the range of the prohibited ranges between 500 and 5,500 km. This was repeatedly rejected by the Russian government. Russia itself has several times accused the USA and NATO of violating the treaty by building missile-launching bases in Poland and Romania. In addition, the permanent stationing of troops and offensive weapons near the Russian western border is an aggressive step.

In autumn 2018 the FIR reminded of it: “When 30 years ago the USA and the USSR signed this agreement, it led actually to a scrapping of a whole category of nuclear weapons, thus to a real disarmament. The end of the block confrontation with the dissolution of the “Warsaw Treaty” contributed to the fact that the military tensions in Central Europe could be reduced at times actually.” Moreover, the FIR warned, “The end of the INF treaty would be more than the termination of a treaty, it would be the end of an international disarmament and arms control policy which has made Europe and the world safer from the dangers of a nuclear war. The Treaty has sufficient provisions in case any party to the Treaty should see violations of the INF Agreement. These joint commissions must work. Propaganda “accusations” do not help.”

Instead of approaching the USA and Russia in the sense of reason and demilitarization of Europe, the European NATO states demonstratively stood behind the escalation policy of the USA and encouraged the Trump administration to withdraw from the treaty – with the now visible result.
The consequences were predictable. Russian President Putin declared after the American decision “We reply in mirror image: Our American partners have suspended their participation in the INF treaty. We are also suspending (our participation).

The FIR and their member federations see in this contract also today still an important instrument against a nuclear arms race. The FIR calls on all European governments to use their influence, to approach the American and Russian side and to initiate negotiations in order to preserve the agreement. Instead of deciding on armament, the measures of mutual inspections agreed in 1987 must be revitalized again.
Together with the peace movements from all countries the FIR, which received in the 80’s from the UNO the honorary title “ambassador of the peace”, will become active against a renewed nuclear armament. A world without nuclear weapons remains the goal, no “retrofitting” or nuclear medium-range missiles in Europe!

We renew the legacy of 1945: “Never again war!”

De FIR waarschuwt: geen nucleaire bewapening in Centraal-Europa!

3 februari 2019

INF, kernwapens, vrede

Aan het begin van februari 2019 bracht de Amerikaanse regering de dreiging van afgelopen herfst in de praktijk en annuleerde het bilaterale verdrag met Rusland over de vernietiging van nucleaire middellange afstandssystemen (INF) dat in 1987 werd gesloten.

Dit besluit hield verband met de bewering dat Rusland zich niet aan het verdrag had gehouden omdat het een raket had ontwikkeld die in het bereik van de verboden reeksen tussen 500 en 5.500 km gebruikt kon worden. Dit werd herhaaldelijk afgewezen door de Russische regering. Rusland zelf heeft de VS en de NAVO verschillende malen beschuldigd van het schenden van het verdrag door het bouwen van raketlanceerbasis in Polen en Roemenië. Bovendien is de permanente stationering van troepen en aanvalswapens nabij de Russische westgrens een agressieve stap.

In het najaar van 2018 herinnerde de FIR eraan: “Toen 30 jaar geleden de VS en de USSR deze overeenkomst ondertekenden, leidde dit feitelijk tot een sloop van een hele categorie kernwapens, dus tot een echte ontwapening. Het einde van de blokkade confrontatie met de ontbinding van het “Verdrag van Warschau” droeg ertoe bij dat de militaire spanningen in Centraal-Europa soms zelfs konden worden verminderd. “Bovendien waarschuwde de FIR:” Het einde van het INF-verdrag zou meer zijn dan de beëindiging van een verdrag, zou dit het einde betekenen van een internationaal ontwapenings- en wapenbeheersingsbeleid dat Europa en de wereld veiliger heeft gemaakt tegen de gevaren van een nucleaire oorlog. Het Verdrag bevat voldoende bepalingen in het geval dat een partij bij het Verdrag schendingen van de INF-overeenkomst zou zien. Deze gezamenlijke commissies moeten werken. Propaganda “beschuldigingen” helpen niet. “

In plaats van de VS en Rusland te benaderen in de zin van rede en demilitarisering van Europa, stonden de Europese NAVO-staten demonstratief achter het escalatiebeleid van de VS en moedigden de Trump-regering aan zich terug te trekken uit het verdrag – met het nu zichtbare resultaat.

De consequenties waren voorspelbaar. De Russische president Poetin verklaarde na het Amerikaanse besluit: “Wij antwoorden in spiegelbeeld: onze Amerikaanse partners hebben hun deelname aan het INF-verdrag opgeschort. We schorten ook op (onze deelname).

De FIR en hun aangesloten federaties zien in dit contract ook vandaag nog steeds een belangrijk instrument tegen een nucleaire wapenwedloop. De FIR roept alle Europese regeringen op hun invloed aan te wenden, de Amerikaanse en Russische zijde te benaderen en onderhandelingen te starten om de overeenkomst te behouden. In plaats van te besluiten over bewapening, moeten de maatregelen van wederzijdse inspecties die in 1987 zijn overeengekomen opnieuw worden gerevitaliseerd.

Samen met de vredesbewegingen uit alle landen zal de FIR, die in de jaren 80 van de UNO de ere-titel “ambassadeur van de vrede” kreeg, actief worden tegen een hernieuwde nucleaire bewapening. Een wereld zonder kernwapens blijft het doel, geen “retrofitting” of nucleaire middellange afstandsraketten in Europa!

We vernieuwen de erfenis van 1945: “Nooit meer oorlog!”