Skip to main content

Racisme – niet alleen een Amerikaans probleem

By 13 juni 2020oktober 13th, 2020Berichten van de FIR, Racisme, Slavernij

English below.

De protesten tegen de moord op de Afro-Amerikaan George Floyd in de Verenigde Staten gaan tegenwoordig wereldwijd door. In verschillende landen waren er – ondanks coronabeperkingen – indrukwekkende grote demonstraties.

In Duitsland gingen afgelopen weekend meer dan 150.000 voornamelijk jonge mensen samen met gekleurde mensen de straat op tijdens 30 rally’s onder het motto “Black Lives Matter”. In Berlijn minstens 15.000, in München ongeveer 25.000, in Frankfurt ongeveer 10.000. Er waren ook massa-acties in Londen, Parijs, Amsterdam, Athene, Lissabon, Boedapest en vele andere Europese steden.

Deze protesten werden georganiseerd als stille herdenking. Op veel plaatsen knielden de deelnemers bijna negen minuten stil van de grond – ter nagedachtenis aan de duur van het politieoptreden tegen George Floyd. Veel leden van antifascistische federaties waren bij deze acties betrokken, hoewel vlaggen en organisatorische symbolen grotendeels waren weggelaten.

De protesten waren niet alleen gericht tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten, maar hekelden ook racisme in hun eigen land. In Duitsland werd deze week bijvoorbeeld een onderzoek gepresenteerd dat er in 2019 meer dan 1200 gevallen van racistische aanslagen waren geregistreerd door de politie. Nog niet opgenomen zijn alle vormen van raciale profilering, waarbij mensen zonder reden worden gecontroleerd op huidskleur. Dit omvat gewelddadige aanvallen, zelfs de dood van gevangenen in hechtenis.
Deze niet-geïsoleerde gevallen werden luid bekritiseerd bij de landelijke protesten. Vooral het feit dat extreemrechtse en racistische ideologieën binnen de politie vertegenwoordigd zijn, is vooral bekend in Hessen. Tot dusver is het probleem echter ontkend.

In Frankrijk deden de deelnemers ook denken aan Adama Traoré, een jonge zwarte man die in 2016 in hechtenis van de politie in het noorden van Parijs stierf. Op de vierde verjaardag van dit jaar heeft zijn familie een diepgaand onderzoek gepubliceerd waarin artsen concluderen dat Traoré stikte destijds vanwege de meedogenloze methodes van de politie. Een herdenkingsdienst voor de Parijzenaar was een paar dagen geleden verboden. Onlangs had een ander rapport de officieren vrijgesproken. Traoré was overleden omdat hij ziek was. Het onmenselijke touwtrekken over de op zijn minst tragische dood van Traoré illustreert ‘slechts’ een van de regelmatig gemelde gevallen van doorgaans racistisch gemotiveerd politiegeweld in Frankrijk. Veel te veel gevallen die de dood of letsel tot gevolg hebben, worden in Frankrijk echter nooit door de staat opgelost.

In Amsterdam en Zwolle herinnerden mensen zich de 40-jarige Tomy Holtens uit Haïti, die half maart kort na zijn arrestatie door de politie stierf. Ook hij werd fysiek vastgehouden in de politieauto totdat hij geïmmobiliseerd werd, zo meldden getuigen.

In Boedapest kwam het geschil over racisme tot een hoogtepunt na een gewelddadige botsing tussen twee jeugdgroepen op het centrale Deak Ter, waarbij een van de slachtoffers werd doodgestoken. Zo’n 2000 extreemrechtse hooligans marcheerden voor het hoofdkwartier van de Hongaarse Roma-organisatie – ondanks een verbod door de stadsbestuur van Boedapest – en riepen: “Ja, er is zigeunermisdaad”. Net als in vergelijkbare gevallen proberen extreem-rechtse groepen dergelijke incidenten te gebruiken als startpunt voor racistische opruiing. Tegen dergelijk racisme hebben de Hongaarse democraten samen met vertegenwoordigers van de Roma-verenigingen een duidelijk signaal afgegeven voor antiracistische tolerantie en tegen het antiziganisme tijdens een openbare demonstratie een paar dagen geleden, waarop ook de voorzitter van MEASZ en de voorzitter van FIR Vilmos Hanti aanwezig waren.

Racism – not just an American problem
The protests against the killing of the African American George Floyd in the USA continue worldwide these days. In various countries, there were – despite corona restrictions – impressive large demonstrations. In Germany, more than 150,000 mainly young people took to the streets together with colored people at 30 rallies last weekend under the motto “Black Lives Matter”. In Berlin at least 15,000, in Munich about 25,000, in Frankfurt about 10,000. There were also mass actions in London, Paris, Amsterdam, Athens, Lisbon, Budapest and many other European cities.
These protests were organized as silent commemoration. In many places, the participants knelt silently from the ground for almost nine minutes – in memory of the duration of the police action against George Floyd. Many members of anti-fascist federations were involved in these actions, although flags and organizational symbols had been largely omitted.

The protests were not only directed against racism and police violence in the USA, but they also denounced racism in their own countries. In Germany, for example, this week an investigation was presented that in 2019 there were over 1200 cases of racist attacks registered by the police. Not yet included are all forms of racial profiling, in which people are checked without reason because of their skin color. This includes violent attacks, even the death of prisoners in police custody.
These not isolated cases were loudly criticized at the nationwide protests. The fact that right-wing extremist and racist ideologies are represented within the police force is particularly well known in Hesse. However, so far the problem has been denied.

In France, the participants also reminded of Adama Traoré, a young black man who died in police custody in the north of Paris in 2016. On the fourth anniversary now, his family has published an in-depth investigation in which doctors conclude that Traoré suffocated at the time because of the brutal methods used by the police. A memorial service for the Parisian had been banned a few days ago. Recently another report had acquitted the officers. Traoré had died because he was ill. The inhumane tug-of-war over the at least tragic death of Traoré illustrates “only” one of the regularly reported cases of usually racially motivated police violence in France. However, far too many cases resulting in death or injury are never solved in France by the state.

In Amsterdam and Zwolle, people remembered the 40-year-old Tomy Holtens from Haiti, who died in mid-March shortly after his arrest by the police. He too was physically restrained in the police car until he was immobilized, as witnesses reported.

In Budapest, the dispute over racism came to a head after a violent clash between two youth groups on the central Deak Ter, in which one of the victims was stabbed to death. Some 2000 extreme right-wing hooligans marched in front of the headquarters of the Hungarian Roma organization – despite a ban by the Budapest city government – and chanted, “Yes, there is gypsy crime”. As in similar cases, extreme right-wing groups try to use such incidents as a starting point for racist incitement. Against such racism, Hungarian democrats together with representatives of the Roma associations set a clear sign for anti-racist tolerance and against Antiziganism at a public demonstration a few days ago, on which also the president of MEASZ and president of FIR Vilmos Hanti was present.