Skip to main content

POLITICAL STATEMENT AS CONTRIBUTION OF AFVN TO THE FIR

By 19 november 2023Laatste nieuws

POLITIEKE VERKLARING ALS BIJDRAGE VAN AFVN AAN DE FIR
CONGRES BARCELONA 27 – 29 oktober 2023

De FIR oorspronkelijke uitgangspunten zijn feitelijk en moreel een van de best gepositioneerde organisaties om het gevaar van oplevend fascisme in Oekraïne, de Baltische staten en sommige andere landen in Europa, Canada en de VS aan te kaarten.

Dus het is zo zonde dat FIR er op het moment-supreme niet is om positieve sturende invloed uit te kunnen oefenen in deze turbulente tijden met de jarenlange opgebouwde naam, organisatie structuur en netwerk en support structuur er omheen. Maar het is nog niet te laat voor FIR om terug te keren naar haar essentie (en bestaansrecht). Het roer kan nog om:

-In de nieuwsbrief kan deze zaak aangekaart worden of zelfs een centrale plek innemen ipv onderbelicht of helemaal niet belicht of zelfs een volledige make-over kunnen ondergaan en niet alleen meepraten met de VN maar richting geven aan wat de meest zuivere koers zou kunnen zijn

-De conferentie documenten en communiqués zouden zich niet meer kunnen laten leiden door mainstream media berichten maar gebaseerd zijn op wat er echt gaande is in Oekraïne waar neonazi’s vertegenwoordigd zijn in officiële instanties, waar nazi’s anno 2023 verheerlijkt worden, waar leiders openlijk oproepen tot discriminatie (of erger) van het Russisch sprekende deel van de bevolking, waar geen godsdienstvrijheid meer is, waar cultuur van minderheden niet meer beschermt wordt. Aan de orde zou moeten zijn wijzen op het gevaar van het feit dat in een land als Canada nu de kleindochter van een nazi premier is (en er zelfs sprake was van kandidaat NAVO Stoltenberg opvolger). Pas als het gevaar van de huidige ontwikkelingen onderkend wordt kan FIR zijn eigenlijke rol pakken en er wat aan doen.

– De conferentie communiqués hoeven niet te klinken als mainstream media. FIR is een koepelorganisatie van veteranen en verzetsbewegingen en zolang er nog vrijheid van meningsuiting is hoeven we helemaal niet te zwichten voor Amerikaanse druk om bepaalde dingen wel te moeten zeggen en andere dingen niet te mogen zeggen. Als een politieke organisatie als de G20 zich verzetten kan tegen druk van buiten, moet het FIR ook kunnen lukken.

– FIR kan nog meer activiteiten ontplooien om mensen de ogen te openen voor het gevaar van oplevend fascisme en mensen uit hun TV-woede te halen door bv. ook een boekje uit te geven met de Oekraïense nazi kopstokken toen en nu, die beide notabene vereerd worden. Het is ook belangrijk dat een organisatie als FIR onderzoek doet naar dubieuze karakters in de Oekraïense regering/leger bv door hun publieke uitspraken of beleidsbeslissingen te documenteren om zo bewustwording te creëren en bij te dragen de huidige wereldgekte zsm te beëindigen. En/of een publicatie over de geslaagde vredesakkoorden die er in 2022 al gesloten werden, met alle details als bronmateriaal voor anderen en om er veel meer bekendheid aan te geven. Dit zijn slechts voorbeelden wat voor een nuttig werk en concrete dingen FIR allemaal zou kunnen verrichten, die een tijdloos langere termijn effect hebben.

Het nemen van deze maatregelen vereist wel moed en de druk van sommige partijen om de huidige koers door te zetten zal best heftig zijn. Maar FIR zou het niet erg moeten vinden als enkele delegaties dan demonstratief opzeggen (die komen later wel weer terug). FIR zou zich ook niet langer moeten laten lijden door angst om mogelijk de VN/EU Ambassadeur van de Vrede status te verliezen. Het gaat hier om iets wezenlijks wat dat overstijgt. En dan gaat FIR gewoon door als eigen Ambassadeur van de Vrede (of bv die van de NAM of een of ander zuiver koepel orgaan uit een heel andere hoek, de EU/VN lijken op het ogenblik toch geen lang leven meer beschoren als effectieve organen).

FIR zou ook niet bang moeten zijn dat het dan bekort zou worden op financiering en eventueel een minder groot budget zou hebben. Als dat zo zou zijn kan daar een plan voor opgesteld worden, minder afhankelijk worden van de EU/oude sponsors etc, het zou toch niet heel erg zijn als er een periode wat minder financiering is? Dan kunnen tijdelijk de activiteiten bijgesteld worden. En als de grootste pushers voor oorlog-escalatie koers lid-af worden is dat geen drama. Het is nl iets existentieels voor FIR. Het is dus belangrijk het afglijden van FIR naar politiek correctheid niet zomaar te laten gebeuren en tegenkracht te bieden. We hebben het allemaal zien gebeuren in vele landen in Europa hoe veel politieke partijen, vredesorganisaties, debat-centra, en academische centra ingekapseld zijn geraakt in retoriek en ze de oorspronkelijke doelen niet meer effectief nastreven. Bekende Nederlandse verzetsstrijders zouden zoiets niet over zich heen laten lopen. FIR hopelijk ook niet.
Tenslotte verklaren we als AFVN dat we staan voor de Eed van de Gevangenen van
Buchenwald:
Wij zweren!… Wij staken de strijd eerst wanneer ook de laatste schuldige voor het gerecht van de volken staat! Ons parool is de vernietiging van het Nazidom met al zijn wortels! De opbouw van een nieuwe wereld van vrede en vrijheid is ons doel!
en het werk van Dimitrov : Eenheid tegen het fascisme
De AFVN/BvA baseert zich op het werk van Georgi Dimitrov en roept alle organisaties
die aangesloten zijn bij FIR om de strijd tegen fascisme en imperialisme, gezien als
geheel, onverbrekelijk voort te zetten.
De AFVN/BvA wenst alle deelnemers een succesvolle conferentie!

POLITICAL STATEMENT AS CONTRIBUTION OF AFVN TO THE FIR
CONGRESS BARCELONA October 27 – 29,2023
The FIR original premise is factually and morally one of the best positioned organizations
to address the danger of resurgent fascism in Ukraine, the Baltic States and some other
countries in Europe, Canada and the US.
So it is such a shame that FIR, with it’s organizational structure and network and support
structure built up around it over many years, is not there at the moment-supreme to be able to
exert a positive guiding influence in these turbulent times . But it is not yet too late for FIR to
return to its essence (and raison d’etre). Things can still change:
– This matter can be raised in the newsletter or even take a central place instead of being
underexposed or not exposed at all or even undergo a complete makeover and not only
participate in the discussion with the UN but provide guidance on what the most suitable way
could be.
-The conference documents and communiques should no longer be guided by mainstream
media reports but be based on what is really going on in Ukraine where neo-Nazis are
represented in official bodies, where Nazis are glorified in 2023, where leaders openly call for
discrimination (or worse) against the Russian-speaking part of the population, where there is no
longer freedom of religion, where minority culture is no longer protected. The issue should be to
point out the danger of the fact that in a country like Canada the granddaughter of a Nazi is now
prime minister (and there was even talk of a candidate NATO Stoltenberg successor). Only
when the danger of current developments is recognized can FIR take on its actual role and do
something about it.
– The conference communiques should not sound like mainstream media. FIR is an umbrella
organization of veterans and resistance movements and as long as there is freedom of
expression, we do not have to give in to American pressure to say certain things and not say
other things. If a economical/financial organization like the G20 can resist external pressure, the
FIR should also be able to succeed.

– FIR can develop even more activities to open people’s eyes to the danger of resurgent fascism
and to get people out of their TV frenzy by, for example, also publishing a booklet with the
Ukrainian Nazi leaders then and now, both of whom are revered. It is also important that an
organization such as FIR investigates questionable characters in the Ukrainian
government/army, for example by documenting public statements or policy decisions in order to
create awareness and contribute to ending the current world madness as soon as possible.
And/or a publication about the successful peace agreements that were already concluded in
2022, with all the details as source material for others and to make it much more widely known.
These are just examples of what useful work and concrete things FIR could achieve, which have
a timeless long-term effect.
Taking these measures requires courage and the pressure from some parties to continue the
current course will be quite intense. But FIR should not mind if some delegations then give up
demonstratively (they will come back later). FIR should also no longer be subject to fear of
possibly losing UN/EU Ambassador of Peace status. This is about something essential that
transcends that. And then FIR simply continues as its own Ambassador of Peace (or, for
example, that of the NAM or some other purely umbrella body from a completely different angle,
the EU/UN do not seem to have a long life as effective bodies at the moment). .

FIR should also not be afraid that it would have a reduction in funding and possibly have a
smaller budget. If that were the case, a plan could be drawn up for this, making it less
dependent on the EU/old sponsors, etc. Wouldn’t it be a big deal if there was less funding for a
period? The activities can then be temporarily adjusted. And if the biggest pushers for the war-
escalation course are parting, there will be no drama. It is something existential for FIR. It is
therefore important not to allow the slide from FIR to political correctness to happen and to
provide counterforce. We have all seen it happen in many countries in Europe how many
political parties, peace organizations, debate centers, and academic centers have become
encapsulated in rhetoric and no longer effectively pursue their original goals. Well-known Dutch
resistance fighters would not let something like this happen to them. FIR hopefully not either.
To finish this statement we declare as AFVN that we stand for the Oath of the Prisoners of
Buchenwald:
WE WILL ONLY GIVE UP THE FIGHT WHEN THE LAST GUILTY HAS BEEN JUDGED BY
THE TRIBUNAL OF ALL NATIONS. – THE ABSOLUTE DESTRUCTION OF NAZISM IS OUR
DEVICE. THE BUILDING OF A NEW WORLD OF PEACE AND FREEDOM IS OUR IDEAL.
and the Dimitrov ́s Work  ́Unity of the Working Class against Fascism ́
The AFVN/BvA bases itself on the works of Georgi Dimitrov and calls on all organizations
affiliated with FIR to continue the fight against fascism and imperialism, seen as a
whole, indissolubly.
The AFVN/BvA wishes all participants a successful conference!
—-
Hein van Kasbergen, Secretary AFVN/BvA, Netherlands