Skip to main content

Poetins boodschap aan het Westen op de 10e Conferentie over internationale veiligheid in Moskou

By 16 augustus 2022augustus 19th, 2022Nieuwe koude oorlog

Toespraak tot de deelnemers en genodigden van de 10e Conferentie over internationale veiligheid in Moskou door President van Rusland Vladimir Poetin:

Dames en heren,

Geachte buitenlandse gasten,

Ik heet u welkom op de 10e verjaardag van de Conferentie van Moskou over internationale veiligheid. In het afgelopen decennium is uw representatief forum een belangrijke plaats geworden voor de bespreking van de meest dringende militair-politieke problemen.

Vandaag is een dergelijke open discussie bijzonder pertinent. De situatie in de wereld is dynamisch aan het veranderen en de contouren van een multipolaire wereldorde beginnen zich af te tekenen. Een toenemend aantal landen en volkeren kiest voor een weg van vrije en soevereine ontwikkeling op basis van hun eigen identiteit, tradities en waarden.

Deze objectieve processen worden tegengewerkt door de westerse globalistische elites, die chaos uitlokken, oude en nieuwe conflicten aanwakkeren en een zogenaamd insluitingsbeleid voeren, dat in feite neerkomt op de ondermijning van alle alternatieve, soevereine ontwikkelingsmogelijkheden. Aldus doen zij al het mogelijke om de hegemonie en de macht die uit hun handen glippen in handen te houden; zij trachten landen en volkeren in de greep te houden van wat in wezen een neokoloniale orde is. Hun hegemonie betekent stagnatie voor de rest van de wereld en voor de hele beschaving; het betekent obscurantisme, opheffing van de cultuur en neoliberaal totalitarisme.

Zij gebruiken alle middelen. De Verenigde Staten en hun vazallen mengen zich op grove wijze in de binnenlandse aangelegenheden van soevereine staten door provocaties uit te lokken, staatsgrepen te organiseren of burgeroorlogen uit te lokken. Door middel van dreigementen, chantage en druk proberen zij onafhankelijke staten te dwingen zich aan hun wil te onderwerpen en regels te volgen die hun vreemd zijn. Dit gebeurt met slechts één doel voor ogen, namelijk het behoud van hun overheersing, het eeuwenoude model dat hen in staat stelt alles in de wereld te sponzen. Maar een dergelijk model kan alleen met geweld worden gehandhaafd.

Daarom ondermijnt het collectieve Westen – het zogenaamde collectieve Westen – doelbewust het Europese veiligheidssysteem en smeedt het steeds nieuwe militaire allianties. De NAVO kruipt naar het oosten en bouwt haar militaire infrastructuur uit. Zij ontplooit onder meer raketafweersystemen en vergroot de aanvalscapaciteit van haar offensieve strijdkrachten. Dit wordt schijnheilig toegeschreven aan de noodzaak om de veiligheid in Europa te versterken, maar in feite gebeurt precies het tegenovergestelde. Bovendien zijn de voorstellen voor wederzijdse veiligheidsmaatregelen, die Rusland in december vorig jaar heeft gedaan, opnieuw in de wind geslagen

Zij hebben conflicten nodig om hun hegemonie te behouden. Daarom hebben zij het Oekraïnse volk bestemd om als kanonnenvoer te worden gebruikt. Zij hebben het anti-Ruslandproject uitgevoerd en de verspreiding van de neonazi-ideologie in de hand gewerkt. Zij hebben de andere kant opgekeken toen duizenden inwoners van de Donbass werden vermoord en zijn wapens blijven leveren, waaronder zware wapens, voor gebruik door het regime in Kiev, iets wat zij nu nog steeds doen.

Onder deze omstandigheden hebben wij besloten een speciale militaire operatie uit te voeren in Oekraïne, een besluit dat volledig in overeenstemming is met het Handvest van de Verenigde Naties. Er is duidelijk gesteld dat deze operatie tot doel heeft de veiligheid van Rusland en zijn burgers te waarborgen en de inwoners van Donbass te beschermen tegen genocide.

De situatie in Oekraïne toont aan dat de Verenigde Staten dit conflict trachten uit te lokken. Elders gaat het op dezelfde manier, door het conflictpotentieel in Azië, Afrika en Latijns-Amerika aan te wakkeren. Zoals algemeen bekend is, hebben de VS onlangs opnieuw een doelbewuste poging ondernomen om de vlammen aan te wakkeren en onrust te stoken in het gebied Azië-Stille Oceaan. De escapade van de VS in de richting van Taiwan is niet zomaar een reis van een onverantwoordelijke politicus, maar maakt deel uit van de doelgerichte en weloverwogen strategie van de VS die erop gericht is de situatie te destabiliseren en chaos te zaaien in de regio en in de wereld. Het is een schaamteloze demonstratie van gebrek aan respect voor andere landen en hun eigen internationale verplichtingen. Wij beschouwen dit als een grondig geplande provocatie.

Het is duidelijk dat de westerse globalistische elites met deze acties onder meer trachten de aandacht van hun eigen burgers af te leiden van dringende sociaal-economische problemen, zoals de kelderende levensstandaard, werkloosheid, armoede en deïndustrialisatie. Zij willen de schuld voor hun eigen falen afschuiven op andere landen, met name Rusland en China, die hun standpunt verdedigen en een soeverein ontwikkelingsbeleid uitstippelen zonder zich te onderwerpen aan het dictaat van de supranationale elites.

Daarom ondermijnt het zogenaamde collectieve Westen doelbewust het Europese veiligheidssysteem en smeedt het steeds nieuwe militaire allianties. De NAVO kruipt naar het oosten en bouwt haar militaire infrastructuur uit. Zij ontplooit onder meer raketafweersystemen en vergroot de aanvalscapaciteit van haar offensieve strijdkrachten. Dit wordt schijnheilig toegeschreven aan de noodzaak om de veiligheid in Europa te versterken, maar in feite gebeurt precies het tegenovergestelde. Bovendien zijn de voorstellen voor wederzijdse veiligheidsmaatregelen, die Rusland in december vorig jaar heeft gedaan, opnieuw in de wind geslagen.

Wij zien ook dat het collectieve Westen ernaar streeft zijn op blokken gebaseerd systeem uit te breiden tot de regio Azië-Stille Oceaan, zoals het met de NAVO in Europa heeft gedaan. Daartoe richten zij agressieve militair-politieke unies op, zoals AUKUS en andere.

Het is duidelijk dat het alleen mogelijk is de spanningen in de wereld te verminderen, militair-politieke dreigingen en risico’s te overwinnen, het vertrouwen tussen landen te verbeteren en hun duurzame ontwikkeling te waarborgen door een radicale versterking van het hedendaagse systeem van een multipolaire wereld.

Ik herhaal dat het tijdperk van de unipolaire wereld tot het verleden begint te behoren. Hoe sterk de begunstigden van het huidige globalistische model zich ook vastklampen aan de vertrouwde stand van zaken, het is gedoemd te verdwijnen. De historische geopolitieke veranderingen gaan in een totaal andere richting.

En natuurlijk is uw conferentie een ander belangrijk bewijs van de objectieve processen die een multipolaire wereld aan het vormen zijn, waarbij vertegenwoordigers van vele landen bijeen worden gebracht die veiligheidskwesties op voet van gelijkheid willen bespreken en een dialoog willen voeren waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle partijen, zonder uitzondering.

Ik wil benadrukken dat de multipolaire wereld, die gebaseerd is op internationaal recht en meer rechtvaardige betrekkingen, nieuwe mogelijkheden biedt om gemeenschappelijke bedreigingen, zoals regionale conflicten en de proliferatie van massavernietigingswapens, terrorisme en cybercriminaliteit, tegen te gaan. Al deze uitdagingen zijn mondiaal, en het zou dan ook onmogelijk zijn ze te overwinnen zonder de inspanningen en het potentieel van alle staten te bundelen.

Rusland zal, zoals voorheen, actief en assertief deelnemen aan dergelijke gecoördineerde gezamenlijke inspanningen; samen met zijn bondgenoten, partners en mededenkers zal het de bestaande mechanismen van internationale veiligheid verbeteren en nieuwe creëren, en de nationale strijdkrachten en andere veiligheidsstructuren consequent versterken door deze te voorzien van geavanceerde wapens en militaire uitrusting. Rusland zal zijn nationale belangen en de bescherming van zijn bondgenoten veiligstellen en andere stappen ondernemen om een democratischer wereld tot stand te brengen waarin de rechten van alle volkeren en de culturele en beschavingsdiversiteit gewaarborgd zijn.

Wij moeten het respect voor het internationaal recht, voor zijn fundamentele normen en beginselen, herstellen. En natuurlijk is het van belang om zulke universele en algemeen erkende instanties als de Verenigde Naties en andere internationale dialoogplatforms te bevorderen. De VN-Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering moeten, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, dienen als doeltreffende instrumenten om internationale spanningen te verminderen en conflicten te voorkomen, alsook om betrouwbare veiligheid en het welzijn van landen en volkeren te bevorderen.

Concluderend wil ik de organisatoren van de conferentie bedanken voor hun belangrijke voorbereidende werk en ik wens alle deelnemers een substantiële discussie toe.

Ik ben ervan overtuigd dat het forum een belangrijke bijdrage zal blijven leveren aan de versterking van vrede en stabiliteit op onze planeet en de ontwikkeling van een constructieve dialoog en partnerschap zal vergemakkelijken.

Ik dank u voor uw aandacht.