Skip to main content

Neo-fascist provocations during Days of Liberation/ Days of Victory

(Dutch below)
While in all parts of Europe the liberation of the concentration camps and the liberation of the countries occupied by German fascism and thus the military crushing of fascist barbarism were celebrated, at the same time one had to experience neo-fascist provocations in various countries. This makes visible that the danger of the resurgence of fascism has not been banished.

Scandalous are the events in Ukraine. Several hundred people marched through the Ukrainian capital Kiev at the end of April to commemorate the founding of the Waffen SS “Galicia”-Division on April 28, 1943. Carrying SS symbols, flags of Ukraine, flowers and flags of volunteer associations, participants marched to the Maidan. On the way there, they unfurled an oversized banner. The police, who had closed part of the demonstration route to traffic, ensured their safety. Ukrainian neo-fascists from Right Sector and other groups consider the SS Division a model for their anti-Russian and nationalist propaganda.

In Italy, too, supporters of fascist leader Benito Mussolini in the northern Italian town of Dongo, where the dictator was shot in 1945, believed they could hold a similar march on May 2 to glorify the Mussolini tradition. Although ANPI and other anti-fascists organized public protests in the Como region, the police secured the march in honor of Mussolini, during which the fascist salute was also publicly displayed. Two days later, 800 neo-fascists marched in Milan to remember their deceased “hero” Sergio Ramelli. Although the city government had officially banned the march planned by Casa Pound and Forza Nuova, the right-wingers nevertheless gathered at the traditional memorial site, displaying the fascist salute and chanting the ritual of invoking Ramelli’s name, with participants responding, “Present.”

The results of the early local elections in the Spanish capital Madrid, which in fact represent a massive shift to the right, are dramatic too. The Francoist right-wing party Partido Popular, whose top candidate is known as part of the far right in her party, was able to largely make up for the losses in the last municipal elections and win almost 50% of the mandates. She has already announced her intention to form a coalition with the openly fascist VOX party, which also won about 10% of the electoral votes. Thus, a clear shift to the right has taken place in Spain. Anti-fascists in Spain also see this election result as a threat to the left-wing central government,

Attempts by neo-fascist small parties in Germany to abuse May Day, the fighting day of workers’ movement, with provocative marches for their social-demagogue propaganda failed miserably this year. Except for a few small actions, all planned marches fell through, either they were forbidden because of Corona restrictions or the resistance of anti-fascist forces was so great that they did not succeed with their actions.

This description of the situation could be supplemented by further highlights from other European countries. This makes it clear that our celebrations on Liberation Day/Victory Day were an important and correct signal, but that the everyday struggle against the development of the right in Europe must continue. Moreover, if we look at the current social conflicts in Colombia, Brazil and Chile too, which are often ignored from a European perspective, we see the danger of extreme right-wing claims to power even 76 years after the crushing of fascist barbarism. Antifascist resistance remains necessary, the FIR and its member federations have also in the future important tasks in their view.

Neofascistische provocaties tijdens Days of Liberation / Days of Victory

Terwijl in alle delen van Europa de bevrijding van de concentratiekampen en de bevrijding van de door het Duitse fascisme bezette landen en daarmee de militaire vernietiging van de fascistische barbarij werd gevierd, moest men tegelijkertijd in verschillende landen neofascistische provocaties meemaken. Dit maakt zichtbaar dat het gevaar van de heropleving van het fascisme niet is uitgebannen.

Schandalig zijn de gebeurtenissen in Oekraïne. Enkele honderden mensen marcheerden eind april door de Oekraïense hoofdstad Kiev om de oprichting van de Waffen SS “Galicia” -divisie op 28 april 1943 te herdenken. Met SS-symbolen, vlaggen van Oekraïne, bloemen en vlaggen van vrijwilligersverenigingen marcheerden aan de Maidan. Onderweg ontvouwden ze een oversized spandoek. De politie, die een deel van de demonstratieroute had afgesloten voor het verkeer, zorgde voor hun veiligheid. Oekraïense neofascisten uit Right Sector en andere groepen beschouwen de SS-divisie als een model voor hun anti-Russische en nationalistische propaganda.

Ook in Italië geloofden aanhangers van de fascistische leider Benito Mussolini in de Noord-Italiaanse stad Dongo, waar de dictator in 1945 werd neergeschoten, dat ze op 2 mei een soortgelijke mars konden houden om de Mussolini-traditie te verheerlijken. Hoewel ANPI en andere antifascisten openbare protesten organiseerden in de regio Como, verzekerde de politie de mars ter ere van Mussolini, waarbij de fascistische groet ook publiekelijk werd getoond. Twee dagen later marcheerden 800 neofascisten naar Milaan om hun overleden “held” Sergio Ramelli te herdenken. Hoewel het stadsbestuur de door Casa Pound en Forza Nuova geplande mars officieel had verboden, verzamelden de rechtervleugels zich niettemin op de traditionele herdenkingsplaats, waar ze de fascistische groet toonden en het ritueel van het aanroepen van Ramelli’s naam reciteerden, waarbij de deelnemers antwoordden: “Aanwezig”.

De resultaten van de vervroegde lokale verkiezingen in de Spaanse hoofdstad Madrid, die in feite een enorme verschuiving naar rechts betekenen, zijn ook dramatisch. De francoïstische rechtse partij Partido Popular, wiens topkandidaat bekend staat als lid van extreemrechts in haar partij, wist de verliezen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen grotendeels goed te maken en bijna 50% van de mandaten binnen te halen. Ze heeft al aangekondigd een coalitie te willen vormen met de openlijk fascistische VOX-partij, die ook ongeveer 10% van de electorale stemmen won. In Spanje heeft dus een duidelijke verschuiving naar rechts plaatsgevonden. Antifascisten in Spanje zien deze verkiezingsuitslag ook als een bedreiging voor de linkse centrale regering,

Pogingen van neofascistische kleine partijen in Duitsland om 1 mei, de strijddag van de arbeidersbeweging, te misbruiken met provocerende marsen voor hun sociaal-demagogische propaganda, mislukten dit jaar jammerlijk. Op een paar kleine acties na, mislukten alle geplande marsen, ofwel waren ze verboden vanwege Corona-beperkingen of het verzet van antifascistische krachten was zo groot dat ze niet slaagden in hun acties.

Deze beschrijving van de situatie zou kunnen worden aangevuld met verdere hoogtepunten uit andere Europese landen. Dit maakt duidelijk dat onze vieringen op Bevrijdingsdag / Overwinningsdag een belangrijk en correct signaal waren, maar dat de dagelijkse strijd tegen de ontwikkeling van rechts in Europa moet worden voortgezet. Als we bovendien kijken naar de huidige sociale conflicten in Colombia, Brazilië en Chili, die vanuit Europees perspectief vaak worden genegeerd, zien we het gevaar van extreemrechtse machtsaanspraken, zelfs 76 jaar na het neerslaan van de fascistische barbarij. Antifascistisch verzet blijft noodzakelijk, de FIR en haar aangesloten federaties hebben ook in de toekomst belangrijke taken in hun ogen.