Skip to main content

Marie-Claude Vaillant-Couturier (1912-1996)

By 1 november 2022november 4th, 2022Berichten van de FIR

Marie-Claude Vaillant-Couturier (1912-1996)

Deze keer herdenken we de grote vertegenwoordiger van het Franse verzet Marie-Claude Vaillant-Couturier, die 110 jaar geleden op 3 november 1912 in Parijs werd geboren en bijna 26 jaar geleden, op 11 december 1996 in Villejuif, overleed.

Marie-Claude werd geboren als dochter van Lucien Vogel en modefotografe Cosette de Brunhoff. Na haar schooltijd ging ze van 1931 tot begin 1933 naar Duitsland om de taal te leren en kunstgeschiedenis te studeren. Hier was ze rechtstreeks getuige van de gewelddadige opkomst van de Nazipartij, waaronder een rally met Adolf Hitler eind 1932 in het Sportpaleis in Berlijn. Als fotoreporter reisde ze begin 1933 met collega’s door het Duitse Rijk. Daar deed ze ook verslag van de concentratiekampen Oranienburg en Dachau. Later publiceerde ze in het tijdschrift Regards over de Internationale Brigades in Spanje.

In 1934 sloot Marie-Claude Vogel zich aan bij de Franse Communistische Jeugdbeweging. In hetzelfde jaar trouwde ze met Paul Vaillant-Couturier, oprichter van de Republikeinse Veteranenvereniging ARAC. Ze werkte voor het tijdschrift “L’Humanité”. Ze begon als lid van de fotoredactie en klom op tot de directie. Toen het blad in 1939 moest worden gesloten, dook Marie-Claude Vaillant-Couturier onder. Na de Duitse inval in Frankrijk zette zij haar journalistieke werk in het verzet voort en publiceerde zij reportages tegen de bezetters, zoals l’Université libre (“Vrije Universiteit”) in november 1940. In de tekst “Sang et Or” (“Bloed en Goud”) analyseerde zij de ideologische uitgangspunten van het naziregime, die vooral te danken waren aan Alfred Rosenberg. Ze werkte samen met Pierre Villon aan een illegale uitgave van “L’Humanité”.
Vanaf het begin speelde zij een belangrijke rol in het verzet, vooral in de verbinding tussen het burgerlijk en het militair verzet. Haar werk werd ontdekt en Marie-Claude Vaillant-Couturier werd, samen met vele strijdmakkers, op 9 februari 1942 door de Franse politie gearresteerd. Verschillende mannen werden geëxecuteerd in Mont Valérien.
Zelf zat ze van 20 maart tot augustus 1942 gevangen in de gevangenis La Santé in Parijs. De Duitse bezetters brachten haar over naar verschillende gevangenissen alvorens haar op 24 januari 1943 te deporteren naar het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau, met een transport van 230 vrouwelijke Franse verzetsstrijders, waaronder de vrouw van Charles de Gaulle. Haar gevangenisnummer was 31.683. Marie-Claude Vaillant-Couturier was ook actief in het illegale internationale verzet in Auschwitz. Zo maakte ze tijdens haar gevangenschap in het kamp samenzweerderige aantekeningen.

Na 18 maanden in Birkenau, waarin zij de massamoord op Europese Joden en Roma observeerde, werd zij in augustus 1944 overgeplaatst naar het concentratiekamp Ravensbrück. Aanvankelijk werd ze ingezet bij grondwerk, maar vanwege haar kennis van het Duits werd ze tewerkgesteld in het ziekenhuis van het kamp.

Na de bevrijding stelde ze zich beschikbaar als getuige voor het Neurenbergse proces voor oorlogsmisdaden. In haar indrukwekkende getuigenis deed zij niet alleen verslag van de misdaden tegen de Franse vrouwen, maar ook uitvoerig van de massamoorden op de Joden en Sinti en Roma in Birkenau.
Terug in Frankrijk was zij als lid van de PCF van 1945 tot 1958 en van 1967 tot 1973 lid van de Nationale Assemblee. Als lid sinds 1945 bekleedde zij ook leidinggevende functies in de Nationale Federatie van Gedeporteerden en Geïnterneerden, Strijders van het Verzet en Patriotten (FNDIRP), waarvan zij in 1978 vice-voorzitter en medevoorzitter werd.
In 1946 werd zij algemeen secretaris van de antifascistische Internationale Democratische Vrouwenfederatie (Fédération démocratique internationale des femmes, IDFF). Vanaf 1979 was zij vice-voorzitter van de Unie van Franse Vrouwen, later Femmes Solidaires.
Voor haar levenswerk werd zij in 1995 benoemd tot Commandeur van het Legioen van Eer, een zeldzame eer voor een vrouw. Na haar dood werd in 2009 een plein in het 4e arrondissement van Parijs naar haar vernoemd.

Marie-Claude Vaillant-Couturier (1912-1996)

This time, we remember the great representative of the French Resistance Marie-Claude Vaillant-Couturier, who was born 110 years ago on November 3, 1912 in Paris and died almost 26 years ago, on December 11, 1996 in Villejuif.

Marie-Claude was born the daughter of Lucien Vogel and fashion photographer Cosette de Brunhoff. After school, she went to Germany from 1931 to early 1933 to learn the language and study art history. Here she directly witnessed the violent rise of the Nazi Party, including a Sports Palace rally in late 1932 with Adolf Hitler’s at the Berlin Sports Palace. As a photo reporter, she traveled the German Reich with colleagues in early 1933. While there, she also reported on the Oranienburg and Dachau concentration camps. Later she published in the magazine Regards about the International Brigades in Spain.

In 1934, Marie-Claude Vogel joined the French Communist Youth Movement. In the same year, she married Paul Vaillant-Couturier, founder of the Republican Veterans Association ARAC. She worked for the magazine “L’Humanité”. Her activity began as a member of the photo editorial staff and rose to its management. When the newspaper had to be closed down in 1939, Marie-Claude Vaillant-Couturier went underground. After the German invasion of France, she continued her journalistic work in the Résistance, publishing reports against the occupiers, such as l’Université libre (“Free University”) in November 1940. In the text “Sang et Or” (“Blood and Gold”), she analyzed the ideological premises of the Nazi regime, which were mainly due to Alfred Rosenberg. She worked with Pierre Villon on an illegal edition of “L’Humanité”.
From the beginning, she played an important role in the Resistance, especially in the link between the civil and military resistance. Her work was discovered and Marie-Claude Vaillant-Couturier, along with many comrades-in-arms, was arrested by the French police on February 9, 1942. Several men were executed at Mont Valérien.
She herself was imprisoned in La Santé prison in Paris from March 20 to August 1942. The German occupiers transferred her to various prisons before deporting her to the Auschwitz-Birkenau concentration camp on January 24, 1943, with a transport of 230 female French Resistance fighters, including the wife of Charles de Gaulle. Her prison number was 31,683. Marie-Claude Vaillant-Couturier was also active in the illegal international resistance at Auschwitz. Thus, she conspiratorially prepared notes during her imprisonment in the camp.
After 18 months in Birkenau, during which she observed the mass murder of European Jews and Roma, she was transferred to Ravensbrück concentration camp in August 1944. Initially assigned to earthwork, she was put to work in the camp’s hospital because of her knowledge of German.

After liberation, she made herself available as a witness to the Nuremberg war crimes trial. In her impressive testimony, she reported not only on the crimes against the French women, but also in detail on the mass murders of the Jews and Sinti and Roma in Birkenau.
Returning to France, she was a member of the National Assembly as a member of the PCF from 1945 to 1958 and 1967 to 1973. As member since 1945, she also held leadership roles in the National Federation of Deportees and Internees, Fighters of the Resistance and Patriots (FNDIRP), becoming its vice president and co-chair in 1978.
In 1946, she became general secretary in the anti-fascist International Democratic Women’s Federation (Fédération démocratique internationale des femmes, IDFF). From 1979 she was vice-president of the Union of French Women, later Femmes Solidaires (Women’s Solidarity).
For her life’s work, she was named Commander of the Legion of Honor in 1995, a rare honor for a woman. After her death, a square in the 4th arrondissement of Paris was named after her in 2009.