Skip to main content

Mai Più fascismi – Nooit meer fascisme!

Italiaanse antifascisten geven duidelijk signaal tegen rechts geweld

Nadat Italiaanse neo-fascisten het nationale kantoor van de grootste vakbond CGIL in Rome hadden bestormd en verwoest in het kader van een demonstratie van critici van de Corona-maatregelen, waren er solidariteitsacties en antifascistische protesten in heel Italië en verschillende Europese landen. Ook de FIR sprak zich uit met een duidelijke verklaring.

(English below)

De FIR legde uit:
“Deze aanslag was geen uiting van de ontevredenheid van de burgers over de Corona-maatregelen, maar het symbool van de strategie van de partijen Fratelli d’Italia, Forza Nuova en andere neofascisten, die ook de verkiezingscampagne voor het burgemeestersambt in Rome met geweld proberen te beïnvloeden. Het doet denken aan de “Biennio nero” toen de zwarthemden van Mussolini met geweld de strijd van de arbeiders en hun organisaties aanvielen in het belang van de ondernemers, waardoor de voorwaarden werden geschapen voor de vestiging van het fascistische bewind”.
En de FIR sprak de overtuiging uit “dat de brede antifascistische alliantie die in Italië is ontstaan effectief zal zijn in het gezamenlijke protest tegen deze neo-fascistische provocatie en in de verdediging van de antifascistische waarden van de Grondwet.”

En inderdaad demonstreerden afgelopen zaterdag in Rome zo’n 200.000 mensen – opgeroepen door alle grote vakbonden – tegen het gewelddadige fascisme. Bovendien vergaten de demonstranten op die dag niet dat 16 oktober 1943 de dag was waarop de Duitse bezettingstroepen samen met Italiaanse fascisten de Joodse wijk binnenvielen en 1024 mensen, samengepropt in treinwagons, deporteerden naar Auschwitz. Slechts 16 overlevenden keerden terug naar hun geboorteplaats. Alle anderen stierven op weg naar het vernietigingskamp of werden daar vermoord. Dit werd door bijna alle sprekers op het San Giovanni plein in herinnering gebracht, en de kreet “Dit nooit meer!” weerklonk steeds weer.

Ook ANPI-delegaties uit heel Italië hadden gehoor gegeven aan de oproep van de vakbonden. Met sjaals, vlaggen en spandoeken toonden zij hun antifascistisch engagement. In een apart ANPI-paviljoen waren de nationale voorzitter Gianfranco Pagliarulo, de plaatsvervangende nationale voorzitter Carlo Ghezzi, de nationale vice-voorzitter en voorzitter van het Alcide Cervi-instituut Albertina Soliani, de voorzitter van de ANPI-provincie Rome en andere vooraanstaande functionarissen aanwezig.
De voorzitter van de CGIL, Maurizio Landini, verklaarde onder groot applaus: “Een anti-fascistische manifestatie is geen manifestatie tegen wie dan ook. Het is een manifestatie voor iedereen, of men het nu met ons eens is of niet. Het is een manifestatie voor de democratie, voor onze grondwet, die alleen mogelijk was omdat wij het fascisme bestreden en versloegen.” Nu is het tijd om een einde te maken aan het geweld van rechts, zei hij. “Neo-fascistische groeperingen moeten worden verboden, en wel onmiddellijk.” Tegelijkertijd, benadrukte hij, “is deze aanval op de CGIL een aanval op alle vakbonden, op alle arbeiders, en niet alleen in Italië.”

Dit was de overtuiging van deze antifascisten en vakbondsmensen die op deze dag hun solidariteit betuigden in Brussel voor het Europees Parlement of in verschillende andere Europese steden bij de buitenlandse vertegenwoordigingen van Italiaanse vakbonden. De FIR en de daarbij aangesloten bonden hebben hun solidariteit betuigd met de collega’s van de aangevallen vakbond en ook met alle antifascisten en democraten in Italië.

Dat de Italiaanse vakbonden nauw verbonden zijn met het gedachtegoed van het anti-fascisme bleek ook uit het feit dat aan het einde van de grote manifestatie in Rome, maar ook bij de manifestatie in Brussel, het lied “bella chiao” – de hymne van het Italiaanse Verzet – door vele duizenden deelnemers werd gezongen.


Mai Più fascismi – Never again fascism!

Italian antifascists gave a clear signal against right-wing violence

After Italian neo-fascists stormed and devastated the national office of the largest trade union CGIL in Rome in the context of a demonstration of critics of the Corona measures, there were solidarity actions and anti-fascist protests in whole Italy and various European countries.
Also the FIR spoke out with a clear statement. FIR explained:
“This attack was not an expression of the dissatisfaction of the citizens with the Corona measures, but the symbol of the strategy of the parties Fratelli d’Italia, Forza Nuova and other neo-fascists, who also try to influence the election campaign for the office of mayor in Rome with violence. It is reminiscent of the “Biennio nero” when the Mussolini Blackshirts violently attacked workers’ struggles and their organizations in the interests of the entrepreneurs, creating the conditions for the establishment of fascist rule.”
And the FIR expressed its conviction “that the broad anti-fascist alliance that has emerged in Italy will be effective in the common protest against this neo-fascist provocation and in the defense of the anti-fascist values of the Constitution.”

And indeed, last Saturday in Rome, about 200,000 people – called by all the major trade unions – demonstrated against violent fascism. In addition, the demonstrators did not forget on that day that October 16, 1943 was the day when the German occupation forces, together with Italian fascists, raided the Jewish quarter and deported 1024 people crammed into railroad wagons to Auschwitz. Only 16 survivors returned to their hometown. All the others died on the way to the extermination camp or were killed there. This was recalled by practically all the speakers at the San Giovanni rally square, and the cry “Never again!” rang out again and again.

ANPI delegations from all over Italy had also responded to the unions’ call. With scarves, flags and banners they showed their anti-fascist commitment. In a separate ANPI pavilion, national president Gianfranco Pagliarulo, deputy national president Carlo Ghezzi, national vice president and president of the Alcide Cervi Institute Albertina Soliani, president of the ANPI Rome province and other leading officials were present.
CGIL President Maurizio Landini declared to great applause: “An anti-fascist rally is not a rally against anyone. It is a rally for everyone, whether they agree with us or not. It’s a rally for democracy, for our constitution, which was only possible because we fought and defeated fascism.” Now is the time to put a stop to right-wing violence, he said. “Neo-fascist groups must be banned, and they must be banned immediately.” At the same time, he stressed, “this attack on CGIL, is an attack on all unions, on all workers, and not just in Italy.”

This was the conviction of these anti-fascists and trade unionists who expressed their solidarity in Brussels in front of the European Parliament or in various other European cities in the foreign representations of Italian trade unions on this day. The FIR and its member federations showed solidarity with the colleagues of the attacked trade union and with all anti-fascists and democrats in Italy too.

That the Italian trade unions are closely connected with the ideas of anti-fascism was also shown by the fact that at the end of the large rally in Rome, but also at the rally in Brussels, the song “bella chiao” – the hymn of the Italian Resistenza – was sung by many thousand participants.