Skip to main content

FIR: Internationale oproep voor vrede met Kerstmis in Oekraïne

FIR ondertekende, samen met verschillende andere internationale organisaties en netwerken, de volgende vredesoproep voor Kerstmis. Wij hopen voor de burgerbevolking in deze regio dat de oproep gehoord wordt.

Laten we oproepen tot een staakt-het-vuren in Oekraïne voor Kerstmis 2022/2023, van 25 december tot 7 januari, als teken van onze gedeelde menselijkheid, verzoening en vrede.

Het Kerstbestand van 1914 midden in de Eerste Wereldoorlog was een symbool van hoop en moed, toen de bevolking van de oorlogvoerende landen op eigen gezag een wapenstilstand organiseerde en zich verenigde in spontane verzoening en verbroedering. Dit was het bewijs dat zelfs tijdens de meest gewelddadige conflicten, in de woorden van Paus Benedictus XV, “de kanonnen tenminste kunnen zwijgen in de nacht waarin de engelen zongen”.

Wij richten ons tot de leiders van de strijdende partijen: laat de wapens zwijgen. Geef de mensen een moment van vrede en open via dit moment de weg naar onderhandelingen.

Wij roepen de internationale gemeenschap op om een kerststaakt-het-vuren krachtig te steunen en te bepleiten en aan te dringen op een nieuwe start van de onderhandelingen tussen beide partijen.

Onze visie en doelstelling is een nieuwe vredesarchitectuur voor Europa, met veiligheid voor alle Europese landen op basis van gemeenschappelijke veiligheid.

Vrede, verzoening en een gedeeld gevoel van menselijkheid kunnen zegevieren over de haat, het geweld en de schuld die de oorlog momenteel beheersen. Laten we eraan denken dat we allemaal mensen zijn en dat oorlog en vernietiging tegen elkaar zinloos is.

Een kerstbestand is een broodnodige gelegenheid om ons medeleven met elkaar opnieuw te erkennen. Samen – daar zijn we van overtuigd – kan de cyclus van vernietiging, lijden en dood worden overwonnen.

In deze zin wenst de FIR alle aangesloten federaties, hun leden en allen die verbonden zijn met de antifascistische ideeën en taken een vreedzaam en gezond Nieuwjaar 2023.

International Appeal for a Christmas-time Peace in Ukraine

FIR signed, together with several other international organizations and networks, the following Christmastime Peace-call. We hope for the civilian peoples in this region that the call will be heard.

Let us call for a ceasefire in Ukraine for Christmas 2022/2023, from the 25 December to the 7 January, as a sign of our shared humanity, reconciliation, and peace.

The Christmas Truce of 1914 in the midst of World War I was a symbol of hope and courage, when the people of warring countries organized an armistice on their own authority and joined in spontaneous reconciliation and fraternization. This was proof that even during the most violent conflicts, in the words of Pope Benedict XV, “the guns may fall silent at least upon the night the angels sang”.

We turn to the leaders of the warring parties: let the weapons be silent. Give people a moment of peace and, through this moment, open the way to negotiations.

We call on the international community to strongly support and advocate for a Christmas ceasefire and to push for a new start to negotiations between the two sides.

Our vision and goal is a new peace architecture for Europe, which includes security for all European countries on the basis of common security.

Peace, reconciliation, a shared sense of humanity can triumph over the hatred, violence and guilt that currently dominate the war. Let us be reminded that we are all humans and that war and destruction against one another is senseless.

A Christmas truce is a much needed opportunity to again recognize our compassion for one another. Together – we are convinced – the cycle of destruction, suffering and death can be overcome.

In this sense, FIR wishes all member federations, their members, and all those, who are connected with the antifascist ideas and tasks a peaceful and healthy New Year 2023. The next Newsletter will be distributed in January 2023.