Skip to main content

Internationale antifascistische conferentie van FIR in Belgrado

Belgrade International Anti-Fascist Conference of FIR

October 24-25, 2022, the International Antifascist Conference of FIR, supported by the Serbian veterans’ organization SUBNOR, took place in Belgrade.
Delegates of veterans and antifascist organizations from more than 20 countries discussed the danger of right wing development in Europe of today.
This conference was well attended by the media. The main TV-news on Monday evening reported a three-minute report.
Several representatives of the Serbian government attended the conference. The chief of the presidential office and the new elected minister for foreign affairs spoke in the opening of this event. It was also an honour that the president of the World Veterans Federation (FMAC) attended this event.
More than 30 interventions, including a video-message from the Russian Veterans Union, have been presented.
The final message summarized the main topics of the conference:

Participants of the conference, Yugoslavian fighters of the liberation, representatives of Serbian government, Presidents of SUBNOR, WVF and FIR, Photo: Tanjug press agency

The danger of right wing development in Europe of today was confirmed in the last weeks not only by the results of the electoral campaign in Sweden and Italy. We experience for the first time since decades that a prime minister of an important European country never denied her fascist origin. This strengthen the right wing tendencies, we have to face in other states like Hungary, Poland and several Baltic Republics. Not only in governments, but also on regional level, right wing tendencies influence the policy in Europe, as we can see in Belgium, Spain, and in Germany too. In that way, they influence also the political debates and decisions in the European Parliament.

These forces stand for racism and xenophobia, hate speeches, anti-democratic tendencies and social segregation, denying the right of diversity, fascist violence in reality against refugees and foreigners, demolition of meeting points of the democratic organizations et.al. In addition, we realize desecration of memorials, and/or synagogues or mosques.

The growing of the right wing is connected with the war in Ukraine too. Although right wing groups sometimes call for “peace”, they see themselves as profiteer of this war. They expect as consequence of the social problems for the people and protests against it a collapse of the democratic system in European countries. 

AFVN secretary Hein van Kasbergen at sculpture of Red Army Soldier, a fighter for the liberation of Belgrade, Cemetery of the Liberators of Belgrade. photo: peter@afvn

FIR underlines its position as we called from the very beginning of the war in Ukraine:

This war cannot be legitimized in the name of antifascism. FIR call for an immediate ceasefire and start of international negotiations. Weapons will never bring peace, diplomacy and negotiations are the only way. This is necessary especially to save the life of the civilian peoples.

The second side of the medal are problematic tendencies of historical revisionism, the demolishing of memorial places and memorials itself, as we experience it in several European countries. While neo-fascists destroyed memorial trees for prisoners in Concentration Camp Buchenwald, in other countries the central memorials for the soviet liberators are demolished by state authorities. It goes together with historical revisionist tendencies in schools and public institutions. More than ever, we raise our voice to protest against such development and we engage in the strengthening of antifascism in civil society to preserve the legacy of the resistance fighters, the survivors and liberators. This must be a task of the education of young generations.

The International Anti-Fascist Conference calls upon all democrats to be aware of right wing populism, far-right “promises” to the real threats to our lives. We draw the attention to this danger and we welcome the civil society, the organizations of veterans, todays’ anti-fascists, trade unions, Human right organizations, youth movement and initiatives, and the conservatives too, to come together. Build networks and movements open for all people willing to defend democracy, freedom, and/or the political and social rights of all human beings in the respective country.

We need to stand firmly against the extreme right-wing danger.

“No one is forgotten. Nothing is forgotten.” Eternal flame Cemetery of the Liberators of Belgrade. photo: peter@afvn

Internationale antifascistische conferentie van FIR in Belgrado

Op 25-26 oktober 2022 vond in Belgrado de Internationale Antifascistische Conferentie van FIR plaats, gesteund door de Servische veteranenorganisatie SUBNOR. Afgevaardigden van veteranen en antifascistische organisaties uit meer dan 20 landen bespraken het gevaar van de rechtse ontwikkeling in het huidige Europa. Deze conferentie werd goed bezocht door de media. Het belangrijkste TV-nieuws deed maandagavond een verslag van drie minuten. Verschillende vertegenwoordigers van de Servische regering woonden de conferentie bij. Het hoofd van het presidentiële bureau en de nieuw gekozen minister van Buitenlandse Zaken spraken bij de opening van dit evenement. Het was ook een eer dat de voorzitter van de Wereldveteranenfederatie (FMAC) dit evenement bijwoonde. Er werden meer dan 30 interventies gepresenteerd, waaronder een videoboodschap van de Russische Veteranenbond. In de slotboodschap werden de belangrijkste onderwerpen van de conferentie samengevat:

Deelnemers aan de conferentie, Joegoslavische bevrijdingsstrijders, vertegenwoordigers van de Servische regering, voorzitters van SUBNOR, WVF en FIR, Foto: Tanjug persbureau

Het gevaar van de huidige rechtse ontwikkeling in Europa werd de afgelopen weken niet alleen bevestigd door de resultaten van de verkiezingscampagne in Zweden en Italië. We ervaren voor het eerst sinds tientallen jaren dat een premier van een belangrijk Europees land zijn fascistische afkomst niet ontkent. Dit versterkt de rechtse tendensen waarmee we in andere landen zoals Hongarije, Polen en verschillende Baltische republieken worden geconfronteerd. Niet alleen in regeringen, maar ook op regionaal niveau beïnvloeden rechtse tendensen het beleid in Europa, zoals we kunnen zien in België, Spanje en ook in Duitsland. Zo beïnvloeden zij ook de politieke debatten en besluiten in het Europees Parlement.

Deze krachten staan voor racisme en xenofobie, haatzaaiende toespraken, antidemocratische tendensen en sociale segregatie, ontkenning van het recht op diversiteit, fascistisch geweld in de praktijk tegen vluchtelingen en buitenlanders, afbraak van ontmoetingsplaatsen van democratische organisaties enz. Daarnaast realiseren zij ontheiliging van gedenktekens, en/of synagogen of moskeeën.

De groei van rechts hangt ook samen met de oorlog in Oekraïne. Hoewel rechtse groeperingen soms oproepen tot “vrede”, zien zij zichzelf als profiteur van deze oorlog. Zij verwachten als gevolg van de sociale problemen voor de bevolking en de protesten daartegen een ineenstorting van het democratische systeem in de Europese landen.

FIR onderstreept zijn standpunt zoals wij dat vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne hebben geformuleerd:
Deze oorlog kan niet gelegitimeerd worden in naam van het antifascisme. FIR roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en het starten van internationale onderhandelingen. Wapens zullen nooit vrede brengen, diplomatie en onderhandelingen zijn de enige weg. Dit is vooral nodig om het leven van de burgerbevolking te redden.

De tweede kant van de medaille zijn problematische tendensen van historisch revisionisme, het slopen van gedenkplaatsen en gedenktekens zelf, zoals we dat in verschillende Europese landen meemaken. Terwijl neofascisten gedenkbomen voor gevangenen in concentratiekamp Buchenwald vernielden, worden in andere landen de centrale gedenkplaatsen voor de sovjetbevrijders door de overheid afgebroken. Dit gaat gepaard met historische revisionistische tendensen in scholen en openbare instellingen. Meer dan ooit verheffen wij onze stem om te protesteren tegen een dergelijke ontwikkeling en zetten wij ons in voor de versterking van het antifascisme in de burgermaatschappij om de erfenis van de verzetsstrijders, de overlevenden en de bevrijders te bewaren. Dit moet een taak zijn van de opvoeding van jonge generaties.

De Internationale Anti-Fascistische Conferentie roept alle democraten op zich bewust te zijn van het rechtse populisme, de extreem-rechtse “beloften” voor de werkelijke bedreigingen van ons leven. Wij vestigen de aandacht op dit gevaar en wij verwelkomen de burgermaatschappij, de organisaties van veteranen, de antifascisten van vandaag, de vakbonden, de mensenrechtenorganisaties, de jeugdbewegingen en -initiatieven, en ook de conservatieven, om samen te komen. Bouw netwerken en bewegingen die openstaan voor alle mensen die de democratie, de vrijheid en/of de politieke en sociale rechten van alle mensen in het betreffende land willen verdedigen.

We moeten ons krachtig opstellen tegen het extreem-rechtse gevaar.