Skip to main content

Internationale antifascistische conferentie van FIR en SUBNOR in oktober 2022

By 22 augustus 2022Berichten van de FIR


“Anti-fascisme vandaag en het gevaar van de rechtse politiek in Europa’.

(English below)
Onder dit motto organiseert het FIR op 24 oktober 2022 in Belgrado een internationale antifascistische conferentie. Het evenement zal plaatsvinden in het kader van de herdenking van de opstand in Joegoslavië 80 jaar geleden en de herdenking van de bevrijding van Belgrado.

De noodzaak van een dergelijke conferentie spreekt helaas voor zich. Reeds ter gelegenheid van de vergadering van het Uitvoerend Comité eind augustus in Boedapest houden de daar aanwezige verenigingen en gasten zich – samen met Hongaarse anti-fascisten – bezig met de “Gezichten van het fascisme vandaag”, zoals de titel van de internationale korte conferentie luidt. Deze vindt plaats ter herdenking van de gewelddadige aanslag op onze president Vilmos Hanti 10 jaar geleden in het centrum van Boedapest door Hongaarse neo-fascisten. Met korte bijdragen uit verschillende landen zullen we ingaan op de huidige ontwikkelingen en de invloed van de gewelddadige neo-fascisten in verschillende landen. Natuurlijk gaat het nu al om de vraag hoe antifascisten en hun organisaties op deze maatschappelijke dreiging kunnen reageren.

Met de internationale conferentie in Belgrado wordt een duidelijk breder perspectief geopend. Samen met de aangesloten federaties van de FIR en de sociale partners van de internationale anti-fascistische netwerken willen wij proberen een politieke balans op te maken van de gevaren van de extreem-rechtse politiek in Europa, nauwelijks twee jaar voor de volgende Europese parlementsverkiezingen. Wij zullen kijken naar de politiek van rechtse partijen die aan de macht zijn, zoals in Hongarije en Polen, en naar de verkiezingsresultaten voor extreem-rechtse en rechts-populistische partijen in Frankrijk, Spanje en Italië. Deze resultaten zijn niet alleen politieke stemmingen, maar ook dramatische waarschuwingssignalen voor de invloed van het neofascisme op politieke beslissingen, niet alleen op nationaal niveau, maar voor heel Europa. Wij willen echter ook kennis nemen van voorbeelden die aantonen dat deze tendens een halt kan worden toegeroepen, bijvoorbeeld de resultaten van de verkiezingen in Slovenië.
Rechtse politiek komt niet alleen tot uiting in verkiezingsuitslagen, maar leidt ook tot een verergering van spanningen op binnenlands en buitenlands beleid op verschillende niveaus. Met name de opkomst van nationalistische conflicten is een uiting van toenemende politieke instabiliteit in verschillende delen van Europa, en dit is natuurlijk niet uniek voor de oorlog in Oekraïne.

We weten dat de verergering van de sociale spanningen in alle Europese landen als gevolg van de enorme inflatie en als effect van het EU-sanctiebeleid tegen Rusland voor gewone mensen, zoals zal blijken in de herfst/winter van 2022, door extreem-rechts wordt gezien als een startpunt van nationalistische mobilisatie. Anti-fascisten en hun verenigingen worden daarom opgeroepen om in samenwerking met de vakbonden en sociale verenigingen te werken aan een effectieve sociale mobilisatie tegen het afwentelen van de lasten van de crisis op de werkende bevolking en gewone mensen. Welke ervaringen hiermee zijn en worden opgedaan, zal ook op deze conferentie worden geëvalueerd.
We verwachten gasten en afgevaardigden van alle lidfederaties van de FIR en van internationale netwerken, waarmee we in het antifascistische werk verbonden zijn. In dit gemeenschappelijk overleg hopen we antwoorden te vinden op “het antifascisme van vandaag en het gevaar van de rechtse politiek in Europa”.

Het congres wordt ondersteund door SUBNOR en zal plaatsvinden in Hotel M in Belgrado. De aankomst vindt plaats op 23 oktober 2022. Op maandag 24 oktober 2022 zullen de beraadslagingen van de internationale antifascistische conferentie de hele dag duren. Op dinsdag 25 oktober 2022 vinden in Belgrado openbare herdenkingsplechtigheden plaats samen met de Servische vereniging SUBNOR en in de namiddag zal de FIR de Michel Vanderborghtprijs 2022 uitreiken. Het vertrek is uiterlijk woensdag 26 oktober 2022.
Geïnteresseerden in deelname kunnen zich nu al per e-mail inschrijven op office@fir.at.

“Anti-fascism today and the danger of right-wing politics in Europe”.
International antifascist conference of FIR and SUBNOR in October 2022.
Under this slogan, FIR organizes an international antifascist conference in Belgrade on October 24, 2022. The event will take place in the framework of the anniversary of the uprising in Yugoslavia 80 years ago and the commemoration of the liberation of Belgrade.
The necessity of such a conference is unfortunately self-explanatory. Already on the occasion of the Executive Committee meeting at the end of August in Budapest, the associations and guests present there – together with Hungarian anti-fascists – are dealing with the “Faces of fascism today”, as the title of the international short conference reads. It will take place remebering the violent attack on our President Vilmos Hanti 10 years ago in downtown Budapest by Hungarian neo-fascists. With short contributions from different countries, we will deal with the current developments and the influence of the violent neo-fascists in different countries. Of course, the question of how anti-fascists and their organizations are able to react to this social threat is already at stake.

A clearly broader perspective is to be opened with the international conference in Belgrade. Together with the member federations of FIR and social partners from the international anti-fascist networks we want to try a political stocktaking of the dangers of the extreme right politics in Europe scarcely two years before the next European Parliamentary election. We will look at the politics of right-wing parties in power, as in Hungary and Poland, as well as the election results for extreme right wing and right-wing populist parties in France, Spain and Italy. These results are not only political moods, but also dramatic warning signs of the influence of neo-fascism on political decisions not only at the national level, but also for all of Europe. However, we also want to learn about examples that show this tendency can be stopped, e.g. the results of the elections in Slovenia.
Right-wing politics is not only expressed in election results, but also leads to an aggravation of domestic and foreign policy tensions on different levels. In particular, the rise of nationalist conflicts is an expression of increasing political instability in various parts of Europe, and of course, this is not unique to the war in Ukraine.

We know that the aggravation of social tensions in all European countries due to the enormous inflation and as an effect of the EU sanctions policy against Russia for ordinary people, as it will show in the fall/winter of 2022, is seen by the extreme right as a starting point of nationalist mobilization. Anti-fascists and their associations are therefore called upon to work in co-operation with the trade unions and social associations for an effective social mobilization against the passing on of the burdens of the crisis to the working population and ordinary people. What experiences have been and are being made with this, will also be evaluated at this conference.
We expect guests and delegates from all member federations of the FIR and from international networks, with which we are connected in the anti-fascist work. In this common consultation, we hope for answers to “antifascism today and the danger of right-wing politics in Europe”.

The congress is supported by SUBNOR and will take place in Hotel M in Belgrade. The arrival will be on October 23, 2022. On Monday, October 24, 2022, the full-day deliberations of the international antifascist conference will take place. On Tuesday, October 25, 2022, public commemoration ceremonies will take place in Belgrade together with the Serbian association SUBNOR and in the afternoon, the FIR will award the Michel Vanderborght Prize 2022. Departure is no later than Wednesday, October 26, 2022.
Those interested in participating are already registering by E-mail at office@fir.at.