Skip to main content

Historisch revisionisme en de oorlog in Oekraïne

Een van de foto’s op een blog van een veteranengroep uit SS Galicië waarop Yaroslav Hunka te zien is, de Oekraïense immigrant die door het Canadese parlement wordt geëerd tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy. Hunka staat op de voorste rij, in het midden.

FIR volgt met grote bezorgdheid de huidige tendensen om de ideologische confrontatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te gebruiken voor massale vervalsing van de geschiedenis van fascistische barbarij, ook in westerse landen.
Op 22 september verwelkomde de Canadese premier Justin Trudeau de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om te spreken in het parlement. Op de bezoekerstribune van het Lagerhuis zat de 98-jarige nazi-oorlogsveteraan Yaroslav Hunka als “eregast”.
Parlementsvoorzitter Anthony Rota introduceerde Hunka als een “held” en “veteraan uit de Tweede Wereldoorlog” die “tegen de Russen vocht”. Rota benadrukte dat het Lagerhuis hem bedankte “voor al zijn diensten” in de strijd tegen de Russen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rota noch andere aanwezigen vermeldden dat degenen die tijdens die Tweede Wereldoorlog tegen de Sovjet-Unie vochten bijna uitsluitend nazi’s waren.

Canada’s parlement geeft 22-09-23 staande ovatie aan 98-jarige Nazi SS Oekraïner. Bron

De hele Tweede Kamer en president Zelensky stonden op en applaudisseerden voor Hunka, die had gediend in de 14e SS-divisie “Galicië”. Overigens werd de eenheid kort voor het einde van de oorlog omgedoopt tot de “Eerste Oekraïense Divisie” om de betrokkenheid met SS-eenheden te verhullen.
Hunka zelf kijkt “met trots” naar de jaren die hij doorbracht om voor het nazisme te vechten. In een blog voor Oekraïense veteranen van de divisie postte hij trots foto’s van zichzelf in uniform. In een ander bericht beschreef hij de tijd onder nazi-bezetting van 1941 tot 1943 als “de gelukkigste jaren van mijn leven”.
Critici van dit optreden werden in eerste instantie door de media afgeschilderd als “vrienden van Poetin”. Desondanks groeide het bezoek uit tot een schandaal, zodat Rota politieke verantwoordelijkheid moest nemen voor de uitnodiging om de premier te beschermen.

Amerikaanse regeringsfunctionarissen lijken niets geleerd te hebben van deze faux pas. Een week later dacht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dat hij verkeerde informatie kon verspreiden over de manier waarop de Sovjet-Unie omging met de herinnering aan de massale fascistische misdaden om zo de huidige Russische regering aan te klagen. Verwijzend naar de massale fascistische misdaad in Babi Yar op 29-30 september 1941, beweerde hij: “De Sovjets hebben deze geschiedenis begraven, die vandaag de dag door de regering van Poetin wordt gemanipuleerd als dekmantel voor de Russische wandaden in Oekraïne. De VS zet zich in voor gerechtigheid voor overlevenden van de Holocaust en aansprakelijkheid voor wreedheden.”
Een woordvoerster van de Russische regering wees deze schandelijke laster terecht van de hand en benadrukte: “Al in maart 1945, nog voor de overwinning, namen de Raad van Volkscommissarissen van de Oekraïense SSR en het Centraal Comité van de Communistische Partij (Bolsjewieken) van de Sovjet-Unie resolutie nr. 378 “Over de oprichting van een monument op de plaats van Babi Jar” aan, volgens welke begonnen werd met de aanleg van een park en de oprichting van een monument op de begraafplaats van de slachtoffers van de nazi-bezetters. Het werd ingehuldigd op 2 juli 1976 op de locatie, die later werd uitgeroepen tot Nationaal Historisch en Herdenkingsreservaat “Babi Yar” in Kiev.

Voor het Sovjetvolk was Babi Yar evenzeer een bloedende wond als Khatyn, Treblinka of Auschwitz, die door Sovjetsoldaten werden bevrijd. Sovjetschrijver Anatoly Kuznetsov (roman “Babi Yar”, 1966), filmregisseur Mark Donskoy (film “The Undefeated”, 1945), componist Dmitry Shostakovich (symfonie “Requiem voor Babi Yar”, 1962) wijdden hun werken aan deze tragedie.”
In feite waren er controverses in de USSR over de rol en betekenis van de verschillende groepen slachtoffers in Babi Jar. Terwijl vandaag de dag vooral de Joodse slachtoffers herdacht worden, verwezen mensen naast Joodse slachtoffers ook naar Roma en Sovjet krijgsgevangenen en alle slachtoffers van de schietpartijen die duurden tot de bevrijding van Kiev door het Rode Leger in november 1943. Mensen van “niet-Arische afkomst”, partizanen en gevangenen die door de nazi’s ter dood waren veroordeeld en van wie de stoffelijke resten hun laatste rustplaats vonden in Babi Yar, werden zo herdacht.

De FIR maakt het nogmaals duidelijk. We staan niet toe dat om voor de hand liggende redenen van oorlogspropaganda de historische herinnering wordt vervalst en fascistische collaborateurs worden geherdefinieerd als “vrijheidshelden”. In deze zin veroordelen we ook de rehabilitatie en heroïsering van de collaborateurs van Bandera in het sociale leven van Oekraïne.

Historical revisionism and Ukraine war

FIR follows with great concern the current tendencies to use the ideological confrontation in the Russia-Ukraine war for massive falsification of the history of fascist barbarism also in Western countries.
On September 22, Canadian Prime Minister Justin Trudeau welcomed Ukrainian President Volodymyr Zelensky to speak in Parliament. Sitting in the visitors’ gallery of the House of Commons as a “guest of honor” was 98-year-old Nazi war veteran Yaroslav Hunka.
Parliament Speaker Anthony Rota introduced Hunka as a “hero” and “World War II veteran” who “fought against the Russians.” Rota stressed that the House of Commons thanked him “for all his service” in fighting the Russians during World War II. Neither Rota nor others present mentioned that those who fought against the Soviet Union during that World War II were almost exclusively Nazis.
The entire Lower House and President Zelensky rose and applauded Hunka, who had served in the 14th SS Division “Galicia.” Incidentally, shortly before the end of the war, the unit was renamed the “First Ukrainian Division” to cover up its involvement with SS units.
Hunka himself looks “with pride” at the years he spent fighting for Nazism. In a blog for Ukrainian veterans of the division, he proudly posted photos of himself in uniform. In another post, he described the time under Nazi occupation from 1941 to 1943 as “the happiest years of my life.”
Critics of this appearance were initially denounced by the media as “Putin friends.” Nevertheless, the visit developed into a scandal, so that Rota had to take political responsibility for the invitation in order to protect the prime minister.

American government officials seem to have learned nothing from this faux pas. A week later, U.S. Secretary of State Antony Blinken believed he could plant misinformation about the Soviet Union’s handling of the memory of mass fascist crimes in order to denounce the current Russian government. Referring to the Sept. 29-30, 1941, mass fascist crime at Babi Yar, he claimed, “Soviets buried this history, which today Putin’s government manipulates to provide cover for Russia’s abuses in Ukraine. The U.S. is committed to justice for Holocaust survivors and accountability for atrocities.”
Quite rightly, a spokeswoman for the Russian government rejected this outrageous slander, emphasizing, “As early as March 1945, even before the Victory, the Council of People’s Commissars of the Ukrainian SSR and the Central Committee of the Communist Party (Bolsheviks) of the Soviet Union adopted Resolution No. 378 “On the Erection of a Monument at the Site of Babi Yar,” according to which work began on the creation of a park and the erection of a monument at the burial site of the victims of the Nazi occupiers. It was inaugurated on July 2, 1976 on the site, which was later declared the National Historical and Memorial Reserve “Babi Yar” in Kiev.
For the Soviet people, Babi Yar was as much a bleeding wound as Khatyn, Treblinka or Auschwitz, which were liberated by Soviet soldiers. Soviet writer Anatoly Kuznetsov (novel “Babi Yar”, 1966), film director Mark Donskoy (film “The Undefeated”, 1945), composer Dmitry Shostakovich (symphony “Requiem for Babi Yar”, 1962) dedicated their works to this tragedy.”
In fact, there were controversies in the USSR about the role and significance of the different groups of victims in Babi Yar. While today Jewish victims are mostly the focus of remembrance, in addition to Jewish victims, people referred to Roma and Soviet prisoners of war and all victims of shootings that lasted until the liberation of Kiev by the Red Army in November 1943. People of “non-Aryan origin”, partisans and prisoners who were sentenced to death by the Nazis and whose remains found their final resting place in Babi Yar were thus remembered.

The FIR makes clear once again. We do not allow that for reasons of obvious war propaganda historical memory is falsified and fascist collaborators are redefined as “freedom heroes”. In this sense, we equally condemn the rehabilitation and heroization of the Bandera collaborators carried out in the social life of Ukraine.