Skip to main content

Het internationale verdrag inzake het verbod op kernwapens wordt vandaag van kracht


(English below)

De Internationale Federatie van Verzetsstrijders (FIR), die door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot “Ambassadeur van de Vrede”, is verheugd over het feit dat het Internationaal Verdrag inzake het verbod op kernwapens vanaf vandaag wettelijk van kracht is geworden. Na een lange discussie en talloze initiatieven van niet-gouvernementele organisaties onder leiding van Ican, de internationale campagne om kernwapens af te schaffen, besprak de Algemene Vergadering van de VN in 2017 een wetgevend initiatief over dit onderwerp. In juli 2017 nam de Algemene Vergadering van de VN dit verdrag aan met de stemmen van 122 landen. Vierentachtig landen hebben zich er sinds 2017 bij aangesloten, hoewel nog niet al deze staten het ratificatieproces hebben voltooid. In het document, dat bindend is volgens het internationaal recht, beloven de ondertekenaars “nooit, onder geen enkele omstandigheid” kernwapens te ontwikkelen, produceren, verwerven, bezitten of opslaan.

In de herfst van 2020 werd Honduras het 50e land dat dit verdrag officieel bekrachtigde, waardoor het 90 dagen later, op 22 januari 2021, in werking kon treden. VN-secretaris-generaal António Guterres onderstreepte bij de ratificatie dat het verdrag een ” aanzienlijke inzet voor de volledige eliminatie van kernwapens. ” De International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican), die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede won voor dit succesvolle initiatief, verwelkomde deze ‘historische’ stap en ‘een nieuw hoofdstuk voor nucleaire ontwapening’. Nu is het tijd voor bedrijven om te stoppen met de productie van kernwapens en voor investeerders om te stoppen met het stoppen van geld in bedrijven die dergelijke wapens produceren, zei Ican Executive Director Beatrice Fihn. President Peter Maurer van het Internationale Comité van het Rode Kruis zag de beslissing als een “overwinning voor de mensheid”.

Het akkoord heeft nog meer een symbolisch karakter, aangezien de kernmachten zelf niet tot dit verdrag zijn toegetreden. De nucleaire mogendheden – de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en China – stellen dat hun arsenalen een afschrikkende werking hebben. Ze wijzen er echter op dat ze het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens onderschrijven, dat de verspreiding van kernwapens verbiedt. De de facto nucleaire machten van India, Pakistan en Israël behoren echter niet tot het NPV, waardoor hun nucleaire potentieel bijzonder bedreigend is. De inspanningen van andere staten, zoals Iran en Noord-Korea, om nucleair potentieel te ontwikkelen, onderstrepen ook de noodzaak van een verdrag inzake een verbod op kernwapens.
Het is ook bijzonder problematisch dat alle NAVO-landen zich tegen de aanneming van het verdrag hebben verzet, omdat de NAVO kernwapens blijft zien als een kernelement van haar strategie.

De mensen zijn echter heel verschillend – ook in talloze NAVO-landen. Niet alleen heeft de vredesbeweging nucleaire ontwapening bepleit. Ook burgemeesters van veel steden in NAVO-landen hebben zich aangesloten bij het wereldwijde netwerk van “Mayors for Peace”. Het werd in 1982 in Japan opgericht door Hiroshima’s toenmalige stadsleider Takeshi Araki; wereldwijd maken inmiddels meer dan 7.000 steden en gemeenten deel uit van het netwerk. Een vreedzame en veilige toekomst kan alleen worden gecreëerd in een wereld zonder de dreiging van kernwapens, leggen ze uit.

De FIR ziet in dit VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens een correcte en belangrijke stap voor de wapenbeperking en ondersteunt alle krachten van het maatschappelijk middenveld in hun activiteiten voor de “creatie van een nieuwe wereld van vrede en vrijheid”.

International Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons goes into force today

The International Federation of Resistance Fighters (FIR), which has been declared “Ambassador of Peace” by the United Nations, welcomes the fact that as of today the International Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons has become legally effective. After long discussion and countless initiatives by non-governmental organizations led by Ican, the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, the UN General Assembly discussed a legislative initiative on this topic in 2017. In July 2017, the UN General Assembly adopted this treaty with the votes of 122 countries. Eighty-four countries have joined it since 2017, although not all of these states have yet completed the ratification process. In the document, which is binding under international law, signatories pledge “never, under any circumstances” to develop, produce, acquire, possess or stockpile nuclear weapons.

In the fall of 2020, Honduras became the 50th country, which officially ratified this treaty, allowing it to go into force 90 days later, on January 22, 2021. UN Secretary-General António Guterres underlined at the ratification that the treaty represented a “significant commitment towards the complete elimination of nuclear weapons.” The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican), which won the Nobel Peace Prize in 2017 for this successful initiative, welcomed this “historic” step and “a new chapter for nuclear disarmament.” Now is the time for companies to stop producing nuclear weapons and for investors to stop putting money into companies that produce such weapons, said Ican Executive Director Beatrice Fihn. International Committee of the Red Cross President Peter Maurer saw the decision as a “victory for humanity.”

The agreement still has more of a symbolic character, since the nuclear powers themselves have not joined this treaty. The nuclear powers – the United States, Russia, France, Great Britain and China – argue that their arsenals have a deterrent effect. However, they point to their adherence to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, which prohibits the proliferation of nuclear weapons. The de facto nuclear powers of India, Pakistan and Israel, however, do not belong to the NPT, which makes their nuclear potentials particularly threatening. The efforts of other states, such as Iran and North Korea, to develop nuclear potentials also further underscores the need for a nuclear weapons ban treaty.
It is also particularly problematic that all NATO states have opposed the adoption of the treaty, because NATO continues to see nuclear weapons as a core element of its strategy.

The people, however, are quite different – also in countless NATO countries. Not only has the peace movement advocated nuclear disarmament. Mayors of many cities in NATO countries too have also joined the worldwide network of “Mayors for Peace”. It was founded in Japan in 1982 by Hiroshima’s then city leader Takeshi Araki; worldwide, more than 7,000 cities and municipalities now belong to the network. A peaceful and secure future can only be created in a world without the threat of nuclear weapons, they explain.

The FIR sees in this UN nuclear weapons prohibition treaty a correct and important step for the arms limitation and supports all forces of the civil society in their activities for the “creation of a new world of peace and freedom”.