Skip to main content

FIR volgt met bezorgdheid de aanvallen op monumenten van de Sovjet-bevrijders in verschillende Europese landen

(English below)

Begin april hebben wij met grote ontzetting de ontheiliging moeten meemaken van het graf en de gedenkplaats voor de Sovjet-bevrijders van Berlijn in het Treptow Park. Ogenschijnlijk als protest tegen de oorlog werden fascistische slogans en symbolen op de gedenkstenen en gedenkplaten gespoten. In de daaropvolgende dagen werden, ondanks verscherpt toezicht, nog twee grafschendingen vastgesteld. In die dagen werd ook het grafmonument voor 400 soldaten op de Bassinplatz in Potsdam aangevallen. Het gedenkteken werd met rode verf overgoten. De VVN-BdA van Potsdam noemt deze daad een “vervalsing van de geschiedenis” en een “aanval op de antifascistische herdenkingscultuur”. Ook het Sovjet-monument in Neubrandenburg was het doelwit van dergelijke aanvallen.

Dergelijke ontheiligingen moesten ook in andere landen worden geregistreerd. In Oostenrijk werden met rode verf slogans gespoten op de militaire Sovjetbegraafplaats in Laa an der Thaya, een gedenkplaats voor meer dan 450 soldaten van het Rode Leger die hun leven gaven voor de bevrijding van Oostenrijk van het fascisme. De actie maakt duidelijk, zoals Oostenrijkse anti-fascisten benadrukten, dat de huidige stemming moet worden uitgebuit voor een historisch-revisionistische algemene afrekening met de prestaties van de Sovjet-Unie.
Dergelijke daden van vandalisme vonden ook plaats op het grondgebied van Slowakije. In de West-Slowaakse stad Piešťany werd een monument voor soldaten van het Rode Leger ontheiligd. Op de foto’s van deze ontheiliging is te zien dat het symbool waarmee het monument werd besmeurd, het embleem is van het Oekraïense neonazistische Azov-regiment. De Russische ambassade heeft de plaatselijke autoriteiten opgeroepen het ontheiligde monument te herstellen en de verantwoordelijken te straffen.

De acties tegen gedenktekens en herdenkingsplaatsen voor Sovjetbevrijders zijn ook in Oekraïne doorgegaan. In de Oekraïense stad Charkiv hebben leden van de Azov neonazi’s, die als onderdeel van het Oekraïense leger opereren, het monument voor de Sovjet-Unie maarschalk Georgy Konstantinovich Shukov omvergeworpen. De ontmanteling van het monument zou op 17 april hebben plaatsgevonden. Koatiantyn Nemichev, een voormalige strijder van het neonazistische Azov Regiment en hoofd van de Kharkiv tak van het Nationaal Korps, heeft een video vrijgegeven van de vernieling van het monument en verklaard dat het werd ontmanteld door de KRAKEN Special Forces. Op de video is te zien hoe het standbeeld naar een stortplaats wordt gebracht.
Onlangs hebben autoriteiten in Oekraïense steden verschillende monumenten gesloopt en topografische namen die met de USSR in verband worden gebracht een nieuwe naam gegeven. In Ternopol werd een monument voor de bevrijders van de Sovjetpiloten gesloopt, en in de stad Stryj, regio Lviv, een monument voor de Sovjetsoldaten die de stad ooit hebben bevrijd van de nazi’s. De autoriteiten van Mukachevo, regio Trans-Karpaten, verwijderden een monument ter herdenking van de bevrijding van de stad in de Grote Patriottische Oorlog, een obelisk van glorie. In Rivno werd een Sovjet-tankartillerie van haar sokkel verwijderd.

Het nieuwste schandaal speelt zich momenteel af in Letland. Begin mei 2022 heeft het Letse parlement een wetswijziging aangenomen die de afbraak van het monument voor de bevrijders van Riga in de Grote Patriottische Oorlog mogelijk maakt. De Saeima, het parlement van de Republiek Letland, heeft artikel 13 van de in 1994 door Riga en Moskou gesloten overeenkomst inzake het behoud van historische monumenten terzijde geschoven en daarmee de rechtsgrondslag gecreëerd voor de sloop van het monument voor de bevrijders in de hoofdstad, waar het stadsbestuur van Riga om heeft gevraagd. Zeventig afgevaardigden stemden voor, achttien tegen.Terwijl op de “Dag van de Overwinning” veel mensen in Riga met bloemen naar het monument gingen en de bevrijders eerden, verwijderde het stadsbestuur de volgende dag de bloemenzee en bracht deze naar de vuilstortplaats. Duidelijker kon het bestuur zijn minachting voor de bevrijders en de wil van de bevolking niet tot uitdrukking brengen. Tijdens protesten tegen dit besluit werd Tatjana Zjdanok, een lid van het Europees Parlement, in Riga gearresteerd.

De FIR protesteert in alle scherpte tegen een dergelijke onwaardige omgang met de herinnering en tegen alle vormen van het “weggooien” van de geschiedenis.

Wij benadrukken nogmaals: Het Europa van vandaag is ontstaan op basis van een militaire bevrijding van de fascistische barbarij. De geallieerde strijdkrachten, waarvan het Sovjetleger de voornaamste last droeg, hebben de verschillende bezette landen en het toenmalige Duitse Rijk bevrijd met de steun en directe inzet van de partizanen. Hen op gepaste wijze te eren is een verantwoordelijkheid van alle mensen, die zich inzetten voor een vreedzaam Europa.

FIR follows with concern the attacks on monuments of the Soviet liberators in various European countries

At the beginning of April, we had to experience with large dismay the desecration of the grave and memorial place for the Soviet liberators of Berlin in Treptow Park. Ostensibly as a protest against the war, fascist slogans and symbols were spray-painted on the memorial stelae and commemorative plaques. In the following days, despite increased surveillance, two more desecrations were recorded. During those days, the gravesite for 400 soldiers on Bassinplatz in Potsdam was also attacked. The memorial was doused with red paint. The Potsdam VVN-BdA calls this act a “falsification of history” and an “attack on the anti-fascist culture of remembrance”. The Soviet memorial in Neubrandenburg was also the target of such attacks.
Such desecrations had to be registered in other countries as well. In Austria, slogans were spray-painted with red paint at the Soviet military cemetery in Laa an der Thaya, a memorial site for over 450 Red Army soldiers who gave their lives for the liberation of Austria from fascism. The action makes it clear, as Austrian anti-fascists emphasized, that the current mood is to be exploited for a historical revisionist general reckoning with the achievements of the Soviet Union.
Such acts of vandalism also took place on the territory of Slovakia. A monument to Red Army soldiers was desecrated in the western Slovak town of Piešťany. The pictures of this desecration show that the symbol with which the monument was smeared is the emblem of the Ukrainian neo-Nazi Azov regiment. The Russian Embassy called on local authorities to restore the desecrated monument and punish those responsible.
Actions against memorials and commemorative sites to Soviet liberators have also continued in Ukraine. In the Ukrainian city of Kharkiv, members of the Azov neo-Nazis operating as part of the Ukrainian army toppled the monument to Soviet Union Marshal Georgy Konstantinovich Shukov. The dismantling of the monument allegedly took place on April 17. Koatiantyn Nemichev, a former fighter of the neo-Nazi Azov Regiment and head of the Kharkiv branch of the National Corps, released a video of the monument’s demolition and stated that it was dismantled by KRAKEN Special Forces. The video shows the statue being taken to a landfill.
Recently, authorities in Ukrainian cities have demolished various monuments and renamed topographical names associated with the USSR. In Ternopol, a monument to the Soviet pilot liberators was demolished, and in the city of Stryj, Lviv region, a monument to the Soviet soldiers who once liberated the city from the Nazis. The authorities of Mukachevo, Trans Carpathian region, removed a monument commemorating the liberation of the city in the Great Patriotic War, an obelisk of glory. In Rivno, a Soviet tank artillery unit was removed from its pedestal.
The latest scandal is currently playing out in Latvia. At the beginning of May 2022, the Latvian Parliament passed an amendment to the law allowing the demolition of the monument to the liberators of Riga in the Great Patriotic War. The Saeima, the Parliament of the Republic of Latvia, overruled Article 13 of the Agreement on the Preservation of Historical Monuments concluded by Riga and Moscow in 1994, thus creating the legal basis for the demolition of the Liberators’ Monument in the capital city, which the Riga City Administration is seeking. Seventy deputies voted in favor, 18 against.
While on “Victory Day” many people in Riga went to the monument with flowers and honored the liberators, the next day the city administration removed the sea of flowers and transported it to the landfill. More clearly the administration could not express its contempt for the liberators and the will of the population. During protests against this decision, Tatyana Zhdanok, a member of the European Parliament, was arrested in Riga.
The FIR protests in all sharpness against such undignified handling of the memory and all forms of the “disposal” of history. We emphasize again: Today’s Europe was created on the basis of military liberation from fascist barbarism. The Allied forces, the main burden of which was borne by the Soviet Army, liberated the various occupied countries and the then German Reich with the support and direct efforts of the partisans. To honor them appropriately is a responsibility of all people, who work for a peaceful Europe.