Skip to main content

FIR veroordeelt de terroristische aanslag in Wenen

Berlijn 2020-11-03

(English below)
Met walging en verontwaardiging heeft de FIR gehoord van de terroristische aanslag in Wenen. Op basis van de verklaringen van het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken zouden fanatieke moslims verantwoordelijk moeten zijn voor deze actie. Het maakt eigenlijk niet uit welke groep daders verantwoordelijk is voor deze aanslag. Het is en blijft een verachtelijke misdaad.
De gecoördineerde actie van de daders van Wenen laat zien dat dit geen spontane actie was, maar eerder een geplande actie op lange termijn. De vraag rijst, als zogenaamde “bedreigers” al lang in het vizier van de binnenlandse geheime diensten zijn geweest, waarom zij niet op tijd en gepast reageerden. Dergelijke terroristische gewelddaden dienen nooit om politieke ideeën af te dwingen, maar creëren een klimaat van angst en geweld waarop de veiligheidstroepen van het betrokken land gewoonlijk reageren door de democratische vrijheden voor alle mensen in te perken. Maar juist in zulke situaties moeten democratische samenlevingen de vrijheid van ieder individu verdedigen. Dit werkt niet door het verminderen van vrijheidsrechten, maar alleen met een sterk maatschappelijk middenveld waarin sociale integratie, tolerantie en sociale kansen worden geopend voor alle mensen die in het land wonen.

De vrouwen en mannen in het antifascistische verzet en de soldaten van de anti-Hitlercoalitie hebben Europa in 1945 niet bevrijd van de barbarij van het nazisme en probeerden de fascistische ideologie terug te dringen, maar ontdekten vandaag dat de resultaten van hun strijd zijn bedreigd door de ontmanteling van democratische rechten en vrijheden, door xenofobie en toenemende onverdraagzaamheid.
De FIR en haar aangesloten federaties veroordelen dergelijke gewelddadige acties, betuigen hun medeleven met de slachtoffers en hun familieleden en leggen duidelijk uit: In onze landen horen terrorisme, racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid niet. Daar komen we met alle krachten van de civil society voor op.

FIR condemns the terrorist attack in Vienna

With disgust and indignation, the FIR had heard about the terrorist attack in Vienna. Based on the statements of the Austrian ministry of the Interior fanatical Muslims should be responsible for this action. It does not actually matter which group of perpetrators is responsible for this attack. It is and remains a despicable crime.
The coordinated action of the perpetrators of Vienna shows that this was not a spontaneous action, but rather a long-term planned action. The question arises, if so-called “endangerers” have been in the sights of the domestic secret services for a long time, why they did not react in time and appropriately. Such terrorist acts of violence never serve to enforce political ideas, but create a climate of fear and violence to which the security forces of the country concerned usually react by restricting democratic freedoms for all people. It is precisely in such situations, however, that democratic societies must defend the freedom of every individual. This does not work by reducing freedom rights, but only with a strong civil society in which social integration, tolerance and social opportunities are opened up for all people living in the country.

The women and men in the anti-fascist resistance and the soldiers of the anti-Hitler coalition did not liberate Europe from the barbarism of Nazism in 1945 and tried to push back the fascist ideology, only to find today that the achievements of their struggle are endangered by the dismantling of democratic rights and freedoms, by xenophobia and increasing intolerance.
The FIR and its member federations condemn such violent actions, express their sympathy to the victims and their relatives and explain clearly: In our countries terrorism, racism, xenophobia and intolerance have no place. We stand up for this with all forces of the civil society.