Skip to main content

FIR: Tegen de verlenging van de oorlog en de militarisering


(English below)
Sinds twee maanden beleven wij de wrede oorlog in Oekraïne, die reeds duizenden slachtoffers onder de burgerbevolking heeft geëist. Vanaf de eerste dag eiste de FIR een onmiddellijke stopzetting van de gevechten en onderhandelingen. Na de eerste weken van geïsoleerde besprekingen voor een staakt-het-vuren en humanitaire corridors, is er al weken niets meer vernomen van diplomatieke inspanningen om de gevechten te beëindigen. Het is nog erger!

In de eerste weken waren de Europese landen nog terughoudend met het leveren van zware wapens aan het oorlogsgebied, omdat zij natuurlijk beseffen dat extra tanks deze oorlog niet zullen beëindigen, maar de gevechten alleen maar zullen verlengen ten koste van de burgerbevolking. Deze remmingen zijn allang verdwenen. De VS kondigden “trots” aan dat zij dit jaar al voor meer dan 2 miljard dollar oorlogswapens aan Oekraïne hadden geleverd. De Bondsrepubliek Duitsland biedt ook aan om de komende maanden rechtstreeks 50 Leopard-tanks uit haar wapenproductie te leveren – uiteraard in de perverse hoop dat de gevechten zo lang zullen aanslepen als ze duren. Vanuit het perspectief van de NAVO en sommige Europese staten lijkt Oekraïne een lucratief slagveld voor de export van wapens.
Tegen deze onmenselijke logica van oorlogsverlenging en hoge bewapening moeten alle vredeskrachten, en vooral zij die de erfenis van de bevrijdingsstrijd tegen de nazi-barbarij zijn toegedaan, vandaag de slogan “Stop de oorlog” uitdragen!

Laten we een duidelijk signaal afgeven dat men zich inzet voor een Europese en internationale vredesorde die gebaseerd is op de beginselen van respect voor wederzijdse veiligheid, vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten, zelfbeschikking en rechtvaardigheid. Onderdrukking, oorlog en vernietiging mogen niet als politieke middelen worden gebruikt.
Laten wij een duidelijk signaal voor vrede afgeven door een beroep te doen op de internationale gemeenschap van staten om via onderhandelingen te werken aan diplomatieke oplossingen – niet in de laatste plaats met het doel vooruitzichten te openen op een nieuwe pan-Europese architectuur van gemeenschappelijke veiligheid voor alle betrokken partijen. Tegelijkertijd hebben de staten van de Europese Unie de verantwoordelijkheid om hun grenzen open te houden voor alle mensen die oorlog ontvluchten en om hun alomvattende bescherming en humanitaire bijstand te bieden.
Laten wij een duidelijk signaal geven tegen een politiek van militaire confrontatie, tegen een nieuwe wereldwijde wapenwedloop en tegen een toename van de arsenalen massavernietigingswapens. Wij staan daarentegen achter het doel van algemene en wereldwijd gecontroleerde ontwapening. De militaire uitgaven mogen niet ten koste gaan van de sociale vrede of van de dringend noodzakelijke toekomstige investeringen in de sociaal-ecologische transformatie.

De FIR benadrukt:
Stop de oorlog nu ! Geen “hold out slogans”, maar bescherming van de burgerbevolking! Vrede en solidariteit voor alle mensen en volkeren die wereldwijd door oorlog worden getroffen!
Tegen de voortzetting van de politiek van militaire confrontatie en de bewapeningswedloop!
Veiligheid en vrede bestaan alleen door internationaal begrip en gemeenschappelijke veiligheid. De toekomst van ons allen staat op het spel. Alleen als we erin slagen de vrede te herstellen en duurzaam veilig te stellen, kunnen we de enorme mondiale uitdaging aangaan waarvoor de mensheid zich gesteld ziet – het behoud van de natuurlijke fundamenten van het leven door een geslaagde klimaatverandering en een snelle beëindiging van de vernietiging van de biodiversiteit.
Als we toekomstige generaties in staat willen stellen in vrede en veiligheid te leven, moeten we ons vandaag uitspreken: Nooit meer oorlog – wereldwijd!

Against prolongation of war and militarization

For two months now, we have been experiencing the cruel war in Ukraine, which has already claimed thousands of victims among the civilian population. Destructions and flight, heaviest loads for humans in regions, in which no combat operations take place, are the results. From the first day, the FIR demanded an immediate stop of the fighting and negotiations. After the first weeks of isolated talks for a ceasefire and humanitarian corridors, nothing has been heard for weeks about diplomatic efforts to end the fighting. It is worse!

In the first weeks, European countries were still hesitant to deliver heavy weapons to the war zone because they realize, of course, that additional tanks will not end this war, but only prolong the fighting at the expense of the civilian population. These inhibitions have long since fallen. The U.S. “proudly” announced that it had already delivered weapons of war worth over $2 billion to Ukraine this year. The Federal Republic of Germany is also offering to supply 50 Leopard tanks directly from its armaments production in the coming months – obviously in the perverse hope that the fighting will drag on for as long as it does. From the perspective of NATO and some European states, Ukraine seems to be a lucrative battlefield for the export of armaments.
Against such inhuman logic of war prolongation and high armament, all forces of peace and especially those who are committed to the legacy of the liberation struggle against the Nazi barbarism, must represent today the slogan “Stop the war”!

Let us send a clear signal that people are committed to a European and international peace order based on the principles of respect for mutual security, freedom, democracy, respect for human rights, self-determination and justice. Oppression, war and destruction must not be used as means of politics.
Let us send a clear signal for peace by appealing to the international community of states to work on diplomatic negotiated solutions – not least with the aim of opening up prospects for a new pan-European architecture of common security for all parties involved. At the same time, the states of the European Union have a responsibility to keep their borders open to all people fleeing war and to offer them comprehensive protection and humanitarian assistance.
Let us send a clear signal against a policy of military confrontation, against a new global arms race and against an increase in the arsenals of weapons of mass destruction. We, on the other hand, stand by the goal of general and globally controlled disarmament. Military expenditures must neither be at the expense of social peace nor of the urgently needed future investments in the socio-ecological transformation.

The FIR emphasizes:
Stop the war now! No “hold out slogans”, but protection of the civilian population! Peace and solidarity for all humans and peoples affected by war worldwide!
Against the continuation of the policy of military confrontation and the arms race!
Security and peace exist only through international understanding and common security. The future of all of us is at stake. Only if we succeed in restoring and permanently securing peace will we be able to meet the enormous global challenge facing humanity – the preservation of the natural foundations of life through a successful climate change and a rapid end to the destruction of biodiversity.
If we want to enable future generations to live in peace and security, we must assert today: Never again war – worldwide!