Skip to main content

FIR: Stemmen van vrede en rede worden luider

 

Hoe langer de oorlog in Oekraïne duurt, hoe luider de stemmen in het maatschappelijk middenveld worden die een actieve bijdrage van de diplomatie eisen voor een onmiddellijke stopzetting van de gevechten en voor het begin van serieuze onderhandelingen tussen de strijdende partijen.
Niemand kan meer over het hoofd zien dat elke nieuwe dag van oorlog, elke verdere levering van wapens geen stap in de richting van vrede brengt, maar alleen het lijden van met name de burgerbevolking aan beide zijden vergroot. Bovendien kunnen we aan het voorbeeld van het geschil over de graanleveranties aan de Zwarte Zee zien dat vooral de armste staten van de wereld tot de indirecte slachtoffers van deze oorlog behoren.
Begin november hebben ‘s werelds grootste internationale verenigingen van voormalige deelnemers aan de oorlog en vervolgers van het nazisme in alle landen, de World Veterans Federation (WVF) en de International Federation of Resistance Fighters (FIR), een gezamenlijke vredesoproep gedaan waarin zij oproepen tot onmiddellijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. De oproep, ondertekend door de voorzitters Dan Viggo Bergtun en Vilmos Hanti, luidt als volgt:
“WVF en FIR, beide onderscheiden als “Ambassadeurs van de Vrede” van de Verenigde Naties, verheffen in de traditie van de veteranen van de Tweede Wereldoorlog en de verzetsstrijders tegen het nazisme, samen met relevante krachten van het maatschappelijk middenveld in vele landen van Europa, hun stem in de huidige situatie, voor het einde van de oorlog in Oekraïne.
Wij roepen beide partijen en de bondgenoten op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en het begin van internationale onderhandelingen. Wapens zullen nooit vrede brengen, diplomatie en onderhandelingen zijn de enige weg. Dit is vooral nodig om de levens van burgers aan beide zijden te redden.
Hierin zien wij ons ook in overeenstemming met paus Franciscus, die dringend heeft gewaarschuwd voor het gevaar van een kernoorlog, die catastrofale gevolgen zal hebben, niet alleen op het slagveld, maar ook voor alle Europese landen en zeker voor de hele mensheid.”

Deze boodschap werd afgelopen weekend ook gebracht tijdens een grote bijeenkomst van ongeveer 100.000 mensen in Rome voor vrede in Europa. Een sociale alliantie van veteranenverenigingen en antifascistische initiatieven, de grootste Italiaanse vakbonden, vredesinitiatieven en sociale netwerken, en christelijke organisaties hadden opgeroepen tot deze grootschalige actie, die werd voorbereid door verschillende regionale manifestaties in heel Italië. De voorzitter van de Italiaanse partizanenvereniging ANPI, Gianfranco Pagliarulo, pleitte met emotionele woorden:
“Waarom zijn we hier? We zijn hier om te schreeuwen. En onze schreeuw zal luider zijn dan het gebrul van de bommen. Hij zal luider klinken als we ons meer en meer verenigen, als er meer plaatsen als deze in Europa worden gecreëerd. Onze roep kan zegevieren als het de roep van een volk wordt, de roep van de volkeren. Onze kreet doorbreekt het stilzwijgen van de diplomatie, veroordeelt de afwezigheid van onderhandelingen, verwerpt oorlog en erkent allen als broeders. (…) Er is een andere weg, het staakt-het-vuren, de onderhandelingen, de internationale conferentie, het verbod op kernwapens. Het is de weg van de volkeren, van het leven, van de droom van een andere, minder ongelukkige wereld. Het is de weg van de huidige partizanen. Partizanen van de vrede, partizanen van de mensheid.”

Verdere manifestaties van de burgermaatschappij zijn gepland in november in andere Europese landen. Daaruit blijkt dat velen zich grote zorgen maken over de voortzetting van de militaire escalatie. Ook echte deskundigen, voormalige militaire officieren, diplomaten of journalisten spreken zich steeds vaker uit met analyses en openbare verklaringen waarin wordt opgeroepen tot een terugkeer naar diplomatie en onderhandelingen. Zij verzetten zich dus tegen de politieke “eden van onbreekbare loyaliteit” en de massale militarisering van het oorlogsgebied, zoals die de afgelopen dagen op de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-staten door de politieke leiders van de EU, de VS en veel Europese staten werden gepropageerd.
Daarentegen roepen de internationale vredesmachten beide partijen, Rusland en Oekraïne, op om het aanbod van bemiddeling en dialoog van de Verenigde Naties en diverse staten te aanvaarden. Dit is de enige manier om de oorlog te stoppen en mensenlevens te redden.

Voices of peace and reason grow louder

The longer the war in Ukraine lasts, the louder become the voices in civil society demanding an active contribution of diplomacy for an immediate cessation of fighting and for the beginning of serious negotiations between the warring parties.
No one can overlook anymore that every further day of war, every further delivery of weapons does not bring any step towards to peace, but only increases the suffering, especially of the civilian population on both sides. Moreover, we can see from the example of the dispute over grain deliveries across the Black Sea that the world’s poorest states in particular are among the indirect sufferers of this war.
In early November, the world’s largest international associations of former participants in the war and persecutes of Nazism in all countries, the World Veterans Federation (WVF) and the International Federation of Resistance Fighters (FIR), issued a joint appeal for peace calling for an immediate end to the war in Ukraine. The appeal, signed by presidents Dan Viggo Bergtun and Vilmos Hanti, states:
“WVF and FIR, both awarded as “Ambassadors of Peace” of the United Nations, in the tradition of the veterans of the Second World War and the resistance fighters against Nazism, joined with relevant forces of civil society in many countries of Europe, raise their voices in the current situation, for the end of the war in Ukraine.
We call on both sides and all allied forces for an immediate ceasefire and the start of international negotiations. Weapons will never bring peace, diplomacy and negotiations are the only way. This is necessary above all to save the lives of civilians on both sides.
In this we also see ourselves in agreement with Pope Francis, who has urgently warned of the danger of nuclear war, which will have catastrophic consequences not only on the battlefield, but also for all European countries and definitely for all humanity.”

This message was also delivered last weekend at a large rally of about 100,000 people in Rome for peace in Europe. A social alliance of veterans’ associations and anti-fascist initiatives, the largest Italian trade unions, peace initiatives and social networks, and Christian organizations had called for this large-scale action, which was prepared by a variety of regional manifestations throughout Italy. The president of the Italian partisan association ANPI, Gianfranco Pagliarulo, pleaded with emotional words:
“Why are we here? We are here to shout. And our cry will be louder than the roar of the bombs. It will be louder when we unite more and more, when more places like this are created in Europe. Our cry can prevail if it becomes the cry of a people, the cry of the peoples. Our cry breaks the silence of diplomacy, condemns the absence of negotiations, rejects war and recognizes all as brothers. (…) There is another way, the ceasefire, the negotiation, the international conference, the ban on nuclear weapons. It is the way of the peoples, of life, of the dream of another, less unhappy world. It is the way of today’s partisans. Partisans of peace, partisans of humanity.”

Further manifestations of civil society are planned in November in other European countries. They show, many people are in great concern about the continuation of military escalation. Real experts, former military officers, diplomats or journalists are also increasingly speaking out with analyses and public statements calling for a return to diplomacy and negotiations. They thus oppose the political “oaths of unbreakable loyalty” and massive militarization of the war zone, as propagated at the meeting of the foreign ministers of the G7 states last days, by political leaders of the EU, the USA and many European states.
In contrast, the international peace forces call both sides, Russia and Ukraine, to accept the mediation and dialogue offers of the United Nations and various states. This is the one and only way to stop the war and save human lives.