Skip to main content

FIR roept op tot symbolische en “virtuele” herdenking

By 17 april 2020oktober 13th, 2020Berichten van de FIR

FIR calls for symbolic and “virtual” commemoration

Met het oog op de ontwikkeling van de Corona-pandemie in heel Europa, is nu bevestigd wat de veteranenverenigingen en antifascisten van de huidige generaties vreesden – alle openbare herdenkings- en herdenkingsceremonies voor de 75ste verjaardag van de bevrijding van de concentratiekampen en de bezette landen uit fascisme is geannuleerd.
Deze week werd zelfs aangekondigd dat de Russische president Poetin – in overleg met de veteranenverenigingen – de parade op het Rode Plein op Overwinningsdag op 9 mei 2020 heeft uitgesteld en alle evenementen ter gelegenheid van dit evenement in Rusland zijn geannuleerd.

Reeds midden maart had de FIR verklaard: De dagen van de bevrijding en de dag van de overwinning op 9 mei 1945 blijven in het collectieve geheugen van de volkeren en zullen ook in de toekomst worden gepleegd – onafhankelijk van het Corona-virus en andere beperkingen .
Het is nu de taak en verantwoordelijkheid van de FIR en al haar aangesloten federaties of en hoe in dit jaar ondanks alle noodzakelijke beperkingen de herinnering mogelijk en zichtbaar wordt.

Bovendien zijn er al verschillende interessante ideeën en vormen voor het geheugenwerk:
De concentratiekampherdenkingsplaatsen Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück en Dachau reageerden al met online aanbiedingen op de geannuleerde herdenkingsbijeenkomsten. Zo bevat de homepage van de Buchenwald-herdenkingssite de oorspronkelijk geplande toespraken van overlevenden en politieke vertegenwoordigers die tijdens de staatsceremonie en op de Ettersberg zouden moeten worden gehouden.

Toch is politieke herdenking niet alleen een staatszaak. Antifascistisch herdenkingswerk leeft van de deelname van het maatschappelijk middenveld, veteranen en antifascistische verenigingen van de generaties van vandaag. Ook zij hebben nieuwe vormen van herinnering gezocht en gevonden.
Op voorstel van de kampgemeenschap en kampwerkgroep Buchenwald-Dora zijn bijvoorbeeld foto’s gemaakt met de “Eed van Buchenwald” op verschillende herdenkingsplaatsen in Duitsland. Deze foto’s zijn op internet gepubliceerd onder de hashtag # buchenwaldgedenken2020.

ANPI Francoforte zet tweetalige lezingen over de Resistenza ter nagedachtenis van het jaar 1945 als Podcast in het net, zodat geïnteresseerde antifascisten kunnen deelnemen aan een virtueel herdenkingsevenement.
Op 25 april plannen ANPI en andere antifascistische verenigingen in Italië een landelijke actie, waarbij mensen samen vanaf hun balkons of de ingangen van hun huizen het partijdige lied ‘Bella Ciao’ publiekelijk hun antifascistische solidariteit tonen.
In andere landen gaan mensen op de dagen van herdenking privé met bloemen en kleine zelfontworpen posters naar de herdenkingsplaatsen, om daar een zichtbaar bord achter te laten. Dergelijke voorbeelden openbaar maken zou ook een mogelijkheid zijn voor actie voor alle aangesloten federaties van de FIR in tijden van de Corona-beperkingen.
Wij, de FIR en haar aangesloten federaties, roepen de veteranen, de overlevenden van de fascistische vervolging, hun familieleden en de hedendaagse antifascisten op, onder naleving van alle medisch noodzakelijke beschermende maatregelen, om de dagen van bevrijding en de dag van de overwinning te herdenken met symbolische herinneringsgebaren op openbare plaatsen.

FIR calls for symbolic and “virtual” commemoration

Facing the development of the Corona pandemic throughout Europe, has been now confirmed what the veterans’ associations and anti-fascists of today’s generations feared – all public commemoration and commemoration ceremonies for the 75th anniversary of the liberation of the concentration camps and the occupied countries from fascism have been cancelled.
This week it was even announced that Russian President Putin – in agreement with the veterans’ associations – has postponed the parade on Red Square on Victory Day on 9 May 2020, and all events to mark this event in Russia have been cancelled.

Already in the middle of March, the FIR had declared: The days of the liberation and the Victory Day on May 9, 1945 remain in the collective memory of the peoples and will also be committed in the future – independently of Corona virus and other restrictions.
It is now the task and responsibility of the FIR and all its member federations whether and how in this year despite all necessary restrictions the remembrance becomes possible and visible.

Moreover, there are already different interesting ideas and forms for the memory work:
The concentration camp memorial places Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück and Dachau already reacted with on-line offers to the canceled commemoration meetings. Thus, the homepage of the Buchenwald memorial site contains the originally planned speeches by survivors and political representatives that should be held at the state ceremony and on the Ettersberg.

Nevertheless, political commemoration is not only a state affair. Anti-fascist remembrance work lives from the participation of civil society, veterans and anti-fascist associations of today’s generations. They too have sought and found new forms of remembrance.
At the suggestion of the camp community and camp working group Buchenwald-Dora, for example, photos with the “Oath of Buchenwald” were taken at various memorial sites in Germany. These pictures were published on the Internet under the hashtag #buchenwaldgedenken2020.

ANPI Francoforte puts bilingual lectures about the Resistenza in memory of the year 1945 as Podcast in the net, so that interested anti-fascists can participate in a virtual commemoration event.
On 25 April, ANPI and other anti-fascist associations in Italy are planning a nationwide action, in which people together from their balconies or the entrances of their houses by singing the partisan song “Bella Ciao” publicly show their anti-fascist solidarity. 
In other countries on the days of remembrance people go privately with flowers and small self-designed posters to the memorial places, in order to leave there a visible sign. To make such examples public would be also a possibility of action for all member federations of the FIR in times of the Corona restrictions.
We, the FIR and its member federations, call on the veterans, the survivors of the fascist persecution, their family members and today’s anti-fascists, under adherence to all medically necessary protective measures, to commemorate the days of liberation and the day of victory with symbolic gestures of remembrance in public places.