Skip to main content

FIR: “Pastasciutta Antifascista”

(English below) Op de 79e verjaardag van de val van het Italiaanse fascisme zullen ook dit jaar in heel Italië initiatieven worden genomen om de pastasciutta te herdenken die op 25 juli 1943 door de familie Cervi aan de bevolking van Campegine werd aangeboden om deze gebeurtenis te vieren.

De historische achtergrond van deze traditie is even eenvoudig als indrukwekkend. Op 25 juli 1943, toen het nieuws zich verspreidde over de val van het fascisme met de afzetting en arrestatie van de misdadiger Benito Mussolini, had de familie Cervi in Reggio Emilia een geweldig idee. Zij besloten de gebeurtenis in het openbaar te vieren: zij schaften meel aan, namen boter en kaas op krediet en maakten kilo’s pasta klaar. Toen het eten klaar was, laadden zij een door paarden getrokken kar en brachten de pasta naar het plein in Campegine om het voedsel onder de dorpelingen uit te delen. Dit was “de mooiste begrafenis van het fascisme”, zoals Alcide “Papa” Cervi verklaarde.
Toen het FIR-congres in 2019 in Reggio Emilia werd gehouden, bezochten de afgevaardigden Casa Cervi en leerden zij over het lot van de familie:
De familie Cervi, die een gepachte boerderij in Gattatico beheerde, had zeven zonen, die allen op verschillende manieren actief waren tegen het fascisme. Aldo Cervi zat drie jaar in de gevangenis wegens insubordinatie in het leger. Zijn broer Gerlindo Cervi werd verschillende keren gearresteerd wegens illegale arbeid. In 1943 voerden Ferdinando en Massimo Cervi hun eerste sabotagedaad uit door een voor de fascisten belangrijke elektriciteitsvoorziening af te snijden.
Na de val van Mussolini werd de boerderij van Cervi een vluchtelingencentrum. Zowel Italiaanse soldaten als politieke gevangenen en Italiaanse krijgsgevangenen die na de val van Mussolini uit de gevangenissen ontsnapten, werden hier ondergebracht. Hier kregen zij een schuilplaats, voedsel, kleding en informatie om onder te duiken.
Na de bezetting van Italië door de Duitsers op 8 september 1943, organiseerden de Cervis het gewapend verzet. Begin oktober trokken de zeven broers Cervi met anderen de bergen in. Eind oktober overvielen ze een politiebureau om aan wapens te komen. Daarna trokken ze zich terug in de bergen. Ze kregen steun van de priester Don Pasquino Borghi, die onderdak bood aan de partizanen.
De poging om een hoge fascistische ambtenaar uit Reggio Emilia te ontvoeren en te liquideren mislukte, maar wekte opzien en sympathie onder de bevolking. Op 25 november 1943 voerden de bezetters een tegenaanval uit. Het huis van de Cervis werd omsingeld door het fascistische leger, alle mannen werden gearresteerd, de vrouwen en kinderen werden de straat op gedreven en het huis werd in brand gestoken. Alcide “Papa” Cervi, de zeven broers en een van hun kameraden werden naar de “Servi” penitentiaire inrichting voor politieke gevangenen in Reggio Emilia gebracht. Terwijl Alcide werd vrijgelaten, bleven de zeven broers in hechtenis. Toen in december 1943 andere partizanen twee hoge fascistische militaire officieren vermoordden, werd een voorbeeld gesteld door de fascistische heersers van Reggio Emilia. De zeven broers werden samen met hun kameraad doodgeschoten om 6.30 uur op 28 december 1943. Kort na hen werd ook Don Pasquino Borghi geëxecuteerd.
De herinnering aan de “Fratelli Cervi” is vandaag de dag nog steeds aanwezig in Italië. Zij is verbonden met de kennis van de antifascistische traditie van het land.

In deze traditie organiseren plaatselijke ANPI-afdelingen in meer dan 100 Italiaanse steden en gemeenten tijdens het laatste weekend van juli pastadiners op openbare pleinen. ANPI heeft dit jaar opgeroepen om aan de geschiedenis en de herinnering van de Cervis het thema van de strijd voor de vrede toe te voegen. Op deze dag zal de oproep aan de Europese Unie “Voor een voorstel voor vrede”, gesteund door ANPI, vakbonden, vredesinitiatieven en andere sociale krachten, in heel Italië worden verspreid.

“Pastasciutta Antifascista”

On the 79th anniversary of the fall of Italian fascism, initiatives will take place again this year throughout Italy to commemorate the pastasciutta offered to the people of Campegine on July 25, 1943 by the Cervi family to celebrate the event.

The historical background of this tradition is as simple as it is impressive. On July 25, 1943, when news spread of the fall of fascism with the deposition and arrest of the criminal Benito Mussolini, the Cervi family in Reggio Emilia had a great idea. They decided to celebrate the event publicly: they procured flour, took butter and cheese on credit and prepared kilos of pasta. When the food was ready, they loaded a horse-drawn cart and took the pasta to the square in Campegine to distribute the food to the villagers. This was “the most beautiful funeral of fascism,” as Alcide “Papa” Cervi explained.
When the FIR Congress was held in Reggio Emilia 2019, the delegated visited Casa Cervi and learned about the fate of the family:
The Cervi family, which managed a leased farm in Gattatico, had seven sons, all of whom were active in various ways against fascism. Aldo Cervi served three years in prison for insubordination in the military. His brother Gerlindo Cervi was arrested several times for illegal work. In 1943, Ferdinando and Massimo Cervi carried out their first act of sabotage, cutting off a power supply important to the fascists.
After the fall of Mussolini, the Cervi farm became a refugee center. Italian soldiers as well as political prisoners and Italian prisoners of war who escaped from the prisons after Mussolini’s fall. Here they were given a hiding place, food, clothing and information to go into hiding.
After the occupation of Italy by the Germans on September 8, 1943, the Cervis organized the armed resistance. In early October, the seven Cervi brothers went to the mountains with others. At the end of October, they raided a police station to obtain weapons. Afterwards, they retreated back into the mountains. They received support from the priest Don Pasquino Borghi, who gave shelter to the partisans.
The attempt to kidnap and liquidate a high fascist official from Reggio Emilia failed, but caused a sensation and sympathy among the population. On November 25, 1943, the occupiers counterattacked. The Cervis’ house was surrounded by the fascist military, all the men were arrested, the women and children were driven into the street and the house was set on fire. Alcide “Papa” Cervi, the seven brothers and one of their comrades were taken to the “Servi” penitentiary for political prisoners in Reggio Emilia. While Alcide was released, the seven brothers remained in custody. When in December 1943 other partisans killed two high fascist military officers, an example was made by the fascist rulers of Reggio Emilia. The seven brothers were shot along with their comrade at 6:30 a.m. on December 28, 1943. Shortly after them, Don Pasquino Borghi was also executed.
The memory of the “Fratelli Cervi” is still present in Italy today. It is linked to the knowledge of the country’s anti-fascist tradition.

In this tradition, on the last weekend of July, local ANPI sections in over 100 Italian cities and towns organize pasta dinners in public squares. ANPI has called this year to add to the history and memory of the Cervis the theme of the struggle for peace. On this day, the appeal to the European Union “For a Proposal for Peace”, supported by ANPI, trade unions, peace initiatives and other social forces, will be spread throughout Italy.