Skip to main content

FIR: Nee tegen historisch revisionisme en holocaust relativering in de Oekraïne oorlog

FIR: No to historical revisionism and Holocaust relativization in the Ukraine war

(English below)
Toen de Russische Federatie haar aanval op Oekraïne afkondigde, rechtvaardigde zij die met de noodzaak van “denazificatie” van de politiek in het land. Het verwees naar fascistische organisaties zoals het Azov bataljon, dat tegen die tijd was opgenomen in het reguliere leger, en de publieke verheerlijking van Bandera met monumenten, feestdagen, en marsen voor SS vrijwilligers. Het noemde als bijzonder drama de militaire aanvallen van het Oekraïense leger tegen de Volksrepublieken in de Donbass in 2014-2021, waarbij meer dan 14.000 mensen omkwamen. Rusland noemde dit “genocide” tegen de Russischtalige bevolking. Hoewel dit allemaal onbetwistbare feiten waren, maakten de internationale kampgemeenschappen en de FIR er niettemin terecht bezwaar tegen om dit als een legitimatie voor oorlog te beschouwen en verwierpen zij het ongepaste gebruik van de term “genocide”.

In dezelfde duidelijke bewoordingen moeten wij vandaag de media-vormen van relativering van de Holocaust afwijzen, zoals die de laatste dagen door de Oekraïense regering worden gebezigd. Niet alleen de Oekraïense ambassadeur in de BRD, Andrij Melnyk, die een verdediger is van het Azov-bataljon, sprak naar analogie van de fascistische inval in de Sovjet-Unie in 1941 van een “uitroeiingsoorlog”, die ditmaal niet alleen tegen Oekraïne, maar tegen de hele vrije wereld was gericht. In de eerste dagen van de oorlog beweerde de Oekraïense regering dat het Russische leger de nagedachtenis aan de slachtoffers van de fascistische massamoord had ontheiligd door het Babyn Yar-monument aan te vallen. Eerst bewees een journalist van de “Jerusalem Times” met foto’s ter plaatse dat ver van het gedenkteken een zendmast was aangevallen en vernield – de bewering over de aanval op het gedenkteken was dus pure propaganda.
De Oekraïense president Volodymyr Selensky heeft tijdens zijn videotoespraken in de Duitse Bondsdag en de Israëlische Knesset aangetoond dat de Oekraïense regering de vergelijking met het fascisme opzettelijk gebruikt om steun te verwerven voor haar eigen oorlogspolitiek.
In Jeruzalem voerde Selensky deze vorm van historische herziening tot het uiterste door door de dag van de Russische aanval te koppelen aan de oprichtingsdatum van de nazi-partij NSDAP, alsof dat van enige betekenis zou zijn geweest voor de Russische regering. Selenski beweerde vervolgens dat net zoals de nazi’s toen hadden gesproken over een “definitieve oplossing voor het Joodse vraagstuk”, er nu in Moskou werd gesproken over een “definitieve oplossing voor het Oekraïense vraagstuk”. De dreiging is dezelfde: voor ons en voor u, vervolgde de Oekraïense president, de totale vernietiging van volk, staat, cultuur.
In tegenstelling tot Selensky’s verwachtingen, kon deze relativering van de Holocaust niet op instemming rekenen in Israël en in hun regering. Noch waren zij vergeten hoezeer neofascistische en antisemitische aanvallen de afgelopen jaren dagelijkse praktijk waren geweest in het huidige Oekraïne, noch waren zij bereid een dergelijke bewering te accepteren. De oorlog in Oekraïne was werkelijk afschuwelijk, antwoordde de Israëlische minister van Communicatie Yoaz Hendel; de vergelijking met de verschrikkingen van de Holocaust en de Endlösung was echter ongehoord. Parlementslid en voormalig minister van Financiën en Inlichtingen Yuval Steinitz merkte op dat elke vergelijking tussen een gewone oorlog en de uitroeiing van miljoenen Joden in gaskamers “grenst aan holocaustontkenning”.

De FIR herinnert er in dit verband ook aan dat 23 jaar geleden voor de propagandistische legitimering van de NAVO-oorlog tegen Joegoslavië ook gebruik werd gemaakt van de relativering van de Holocaust. In 1999 beschuldigde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Josef Fischer de Joegoslavische president Slobodan Milošević ervan zich als Hitler te gedragen. Fischer beweerde zelfs dat de menselijke misdaad van Auschwitz zich dreigde te herhalen in Kosovo. Duitse overlevenden van de Shoah en de massamisdaad van de nazi’s noemden dit destijds de “Nieuwe Auschwitz-leugen”.
Een dergelijke instrumentalisering van fascismevergelijkingen voor militair optreden is naar onze mening geen aanvaardbaar staatshistorisch revisionisme.

 

No to historical revisionism and Holocaust relativization in the Ukraine war

When the Russian Federation declared its attack against Ukraine, it justified it with the need for “denazification” of the country’s politics. It referred to fascist organizations such as the Azov battalion, which had by then been incorporated into the regular army, and the public glorification of Bandera with monuments, holidays, and marches for SS volunteers. It cited as a particular drama the Ukrainian army’s military attacks against the People’s Republics in the Donbass in 2014-2021, which killed more than 14,000 people. Russia called this “genocide” against the Russian-speaking population. Although these were all indisputable facts, nevertheless, quite rightly, the International Camp Communities and the FIR objected to taking this as a legitimization for war and rejected the inappropriate use of the term “genocide.”

In the same clear words, today we must reject the media forms of Holocaust relativization, as it is made in recent days by the Ukrainian government. Not only the Ukrainian ambassador in the FRG, Andrij Melnyk, who is a defender of the Azov battalion, spoke in analogy to the fascist invasion of the Soviet Union in 1941 of a “war of extermination”, which this time was directed not only against Ukraine, but against the whole free world. In the first days of the war, the Ukrainian government made the claim that the Russian army had desecrated the memory of the victims of the fascist mass murder by attacking the Babyn Yar memorial. First, a journalist of the “Jerusalem Times” proved with pictures from the place that far away from the memorial a transmission tower had been attacked and destroyed – the assertion of the attack on the memorial was thus pure propaganda.
Ukrainian President Volodymyr Selenskyj demonstrated the fact that the Ukrainian government deliberately uses the comparison to fascism to gain support for its own war policy during his video speeches in the German Bundestag and the Israeli Knesset.
In Jerusalem, Selensky took this form of historical revision to the extreme by linking the day of the Russian attack to the date of the founding of the Nazi Party NSDAP, as if that had been of any significance to the Russian government. Selensky then claimed that just as the Nazis had then spoken of a “final solution to the Jewish question,” there was now talk in Moscow of a “final solution to the Ukrainian question.” The threat is the same: for us and for you, the Ukrainian president continued, the total destruction of people, state, culture.
Contrary to Selensky’s expectations, this Holocaust relativization did not meet with approval in Israel and in their government. Neither had they forgotten the extent to which neo-fascist and anti-Semitic attacks had been a daily occurrence in today’s Ukraine in recent years, nor were they prepared to accept such an assertion. The war in Ukraine was truly horrific, replied Israel’s Communications Minister Yoaz Hendel; however, the comparison to the horrors of the Holocaust and the Final Solution was outrageous. MP and former Finance and Intelligence Minister Yuval Steinitz noted that any comparison between a regular war and the extermination of millions of Jews in gas chambers “borders on Holocaust denial.”

The FIR reminds in this context also again of the fact that, 23 years ago, for the propagandistic legitimization of the NATO war against Yugoslavia also the Holocaust relativization was used. In 1999, the German Foreign Minister Josef Fischer accused the Yugoslav President Slobodan Milošević of acting like Hitler. Fischer even claimed that the human crime of Auschwitz was in danger of being repeated in Kosovo. German survivors of the Shoah and the Nazi mass crime called this the “New Auschwitz Lie” at the time.
Such instrumentalization of fascism comparisons for military action is, in our view, not acceptable state historical revisionism.