Skip to main content

FIR: Media-aandacht nodig voor alle ontheiligingen van gedenktekens!

(Enlish below)
Toen enkele dagen geleden in Duitsland neo-fascisten in de buurt van Weimar tot tweemaal toe gedenkbomen voor slachtoffers en overlevenden van concentratiekamp Buchenwald vernielden in een daad van politiek vandalisme, was er een media-aandacht die zelden eerder werd ervaren.

Al meer dan 20 jaar worden dergelijke herdenkingstekens geplant in de buurt van Weimar, op de Ettersberg bij de obelisk, maar ook langs de routes van de dodenmarsen. De sponsor van dit idee om “1000 beuken” te herdenken is een instelling voor mensen met een handicap, het Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda. Deze herdenkingsbomen voor voormalige gevangenen van concentratiekamp Buchenwald worden meestal geïnitieerd door familieleden, vrienden van de overledene of politieke begeleiders, zoals de werkgroep van kamp Buchenwald-Dora en andere maatschappelijke organisaties.

In het verleden is deze vorm van herdenken verschillende malen aangevallen door neonazi’s uit de regio Weimar. Bomen werden moedwillig beschadigd, gedenkplaten vernield. De deze keer beschadigde gedenkbomen herdenken de Duitse communisten Emil Carlebach, Otto Kipp, Erich Loch, Reinhold Lochmann en August Stötzel, de Franse vliegtuigontwerper en ondernemer Marcel Dassault, en de 1600 kinderen en jongeren die hun gevangenschap en het concentratiekamp Buchenwald niet overleefden.
In een eerste verklaring veroordeelden het kampcomité Buchenwald-Dora en de kampwerkgroep Buchenwald de openbare ontheiliging van de nagedachtenis van voormalige gevangenen van het concentratiekamp en daarmee de aanval op het integratieproject “Lebenshilfe”.

De “Buchenwald Memorial” heeft strafvervolging ingesteld wegens beschadiging van eigendom en aantasting van de nagedachtenis van de vervolgden van het nazi-regime. Het Internationale Auschwitz Comité, het Internationale Comité Buchenwald-Dora en Commando’s, de VVN-BdA en andere anti-fascistische verenigingen hebben deze daad van politiek vandalisme in duidelijke bewoordingen veroordeeld. De minister-president van Thüringen, Bodo Ramelow, onderbrak met het oog op deze gebeurtenis zelfs zijn zomervakantie om dit politieke schandaal met een duidelijke verklaring te veroordelen.

Verrassend genoeg vonden deze gebeurtenis en de protesten ruime weerklank in de media. Niet alleen in Thüringen, in alle landelijke dagbladen werd over de gebeurtenis bericht. Zelfs persberichten in België, Frankrijk, Spanje en Israël besteedden er aandacht aan.
Het kampcomité Buchenwald-Dora eiste van de politiek verantwoordelijken en van het maatschappelijk middenveld in Weimar en omgeving dat zij dit vandalisme niet alleen zouden veroordelen, maar ook initiatieven zouden nemen om deze herdenkingstekens te herstellen. Het vergeten van de geschiedenis en het rechtse politieke vandalisme mogen geen stempel drukken op het maatschappelijke klimaat.

Het wekt de indruk dat dit daadwerkelijk werkelijkheid is geworden. De FIR is zeer verheugd over de brede media-aandacht en de reactie van het maatschappelijk middenveld op deze aanvallen op de slachtoffers van de fascistische vervolging.

Wij zouden echter wensen dat die aandacht er ook zou zijn in al die gevallen die wij de afgelopen weken hebben moeten meemaken, bij aanslagen op gedenktekens voor de bevrijders van de fascistische barbarij. In de omgeving van 8/9 mei 2022 hebben we in verschillende West- en Oost-Europese landen moeten meemaken dat gedenktekens voor Sovjettroepen die betrokken waren bij de militaire bevrijding van het fascisme, en zelfs gedenktekens voor Sovjet-krijgsgevangenen die als dwangarbeiders werden vermoord voor de fascistische oorlogsproductie in West-Europa, werden ontheiligd met leuzen en graffiti. Meestal vernam men echter alleen van deze onwaardige aanslagen op de herinnering via de plaatselijke media of via berichten van antifascistische verenigingen. Wij verwachten dat de politiek verantwoordelijke personen en de burgermaatschappij ook in deze gevallen van geschiedenisvergetelheid en geschiedenisontkenning met duidelijke woorden en maatregelen zichtbare tekens stellen.
Zij die de antifascistische gedenktekens aanvallen en ontheiligen, begaan een tweede vergrijp tegen alle slachtoffers en denigreren hen die hun leven, gezondheid en vrijheid gaven om de mensheid in deze strijd te redden.

Media attention needed for all desecrations of memorials!

When a few days ago in Germany neo-fascists near Weimar twice destroyed memorial trees for victims and survivors of Buchenwald concentration camp in an act of political vandalism, there was a media attention rarely experienced before.
For more than 20 years, such memorial signs have been planted near Weimar, on the Ettersberg near the obelisk, but also along the routes of the death marches. The sponsor of this idea of commemorating “1000 beeches” is an institution for people with disabilities, the Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda. These memorial trees to former prisoners of Buchenwald concentration camp are mostly initiated by family members, friends of the deceased or political companions, such as the Buchenwald-Dora camp working group and other civil society organizations.
In the past, this form of remembrance has been attacked several times by neo-Nazis from the Weimar region. Trees were wantonly damaged, memorial plaques destroyed. The memorial trees damaged this time commemorate the German communists Emil Carlebach, Otto Kipp, Erich Loch, Reinhold Lochmann and August Stötzel, the French aircraft designer and entrepreneur Marcel Dassault, and the 1,600 children and young people who did not survive their imprisonment and the Buchenwald concentration camp.
In a first statement, the Buchenwald-Dora camp committee and the Buchenwald camp working group condemned the public desecration of the memory of former prisoners of the concentration camp and thus the attack on the integration project “Lebenshilfe”.
The Buchenwald Memorial filed criminal charges for damage to property and attacks on the memory of those persecuted by the Nazi regime. The International Auschwitz Committee, the International committee Buchenwald-Dora and Commands, the VVN-BdA and other anti-fascist associations condemned this act of political vandalism in clear words. The Prime Minister of Thuringia, Bodo Ramelow, even interrupted his summer vacation in view of this event in order to condemn this political scandal with a clear statement.
Surprisingly, this event and the protests found wide access to the media. Not only in Thuringia, in all national newspapers the event was reported. Even press reports in Belgium, France, Spain and Israel covered it.
The Buchenwald-Dora camp committee demanded that those politically responsible and the civil society public in Weimar and the surrounding area should not only condemn this vandalism, but also take initiatives to restore these commemorative signs. Forgetting history and right-wing political vandalism must not be allowed to shape the social climate.
It makes the impression that this has actually become reality. The FIR is very pleased with the broad media attention and civil society response to these attacks on the victims of fascist persecution.
We would wish, however, if there were such attention also in all those cases that we have had to experience in recent weeks, in attacks on memorials to the liberators from fascist barbarism. In the vicinity of May 8/9, 2022, we had to witness in various Western and Eastern European countries that memorials to Soviet forces involved in the military liberation from fascism, and even memorials to Soviet prisoners of war, who were murdered as forced laborers for fascist war production in Western Europe, were desecrated with slogans and graffiti. However, one usually only learned about these undignified attacks on memory from the local media or through reports by anti-fascist associations. We expect that the politically responsible persons and the civil society also in these cases of history forgetfulness and history denial with clear words and measures set visible signs.
Those who attack and desecrate the anti-fascist memorials are committing a second offence against all victims and denigrating those who gave their lives, health and freedom to save humanity in this struggle.