Skip to main content

FIR maakt zich grote zorgen over de situatie in Israël en Palestina

De FIR houdt zich al jaren bezig met de problemen in het Midden-Oosten. In Israël zelf hebben we verschillende lidbonden, meerdere malen hebben hoge delegaties van bestuursniveau zich ter plaatse beziggehouden met de problemen in Israël en Palestina. Bovendien voelen wij ons verbonden met de mensen in deze regio, van wie velen hier een nieuw thuis hebben gevonden na de fascistische massamisdaden. Wij zijn nog meer geschokt door de berichten uit Israël en de Palestijnse gebieden van de afgelopen weken, die ons het signaal geven dat met de nieuwe Israëlische rechtse regering politieke krachten aan de macht zijn gekomen die onmiskenbaar geen verzoeningsbeleid voeren, maar bijdragen tot een escalatie van de situatie.
Een zichtbaar signaal van deze tendens is het optreden van Itamar Ben Gvir, Israëls extreem-rechtse minister van nationale veiligheid. Eind februari 2023 lanceerde hij zijn “troetelproject”, namelijk de invoering van de doodstraf voor terroristische misdrijven. Naar verluidt had het kabinet eind februari al een resolutie in die zin aangenomen. In feite is het een doel van de extreem-rechtse partij Otzmah Jehudit (Joodse Kracht), coalitiepartner van premier Benjamin Netanyahu.
Nu zelfs de procureur-generaal van Israël, Gali Baharav-Miara, het wetsvoorstel ongrondwettig heeft genoemd, is de rechtse regering van Israël al weken bezig om de rol van de rechterlijke macht te beknotten door enerzijds de regering meer invloed te geven op de selectie van rechters en anderzijds de macht van het Hooggerechtshof te beperken om wetten als ongrondwettig tegen te houden. Terwijl soortgelijke plannen van de PiS-regering in Polen ertoe leidden dat de Europese Unie daar een strafprocedure tegen de regering inleidde, protesteren in Israël de burgers zelf al enkele weken tegen deze voorgestelde wetten met massale demonstraties in de straten van de grote steden. Het is het grootste maatschappelijke protest in Israël in jaren. Het laat zien dat de burgers van dit land zich grote zorgen maken over democratie, vrijheid en grondwettelijke rechten in deze staat.

Die bezorgdheid is ook in andere opzichten gerechtvaardigd, want het beleid van de Israëlische rechtse regering versterkt de acties van extreem-rechtse krachten, waaronder met name de kolonistenbeweging en de gewelddadige nationalisten die menen hun extreem-rechtse beleid te kunnen ontlenen aan religie en daarom soms “ultra-orthodox” worden genoemd. Centraal staat de toenemende spanning met de Palestijnse bevolking op de Westelijke Jordaanoever. De afgelopen twee maanden is het geweld in het gebied opnieuw massaal toegenomen. Niet onbelangrijk daarbij zijn de Israëlische strijdkrachten in de bezette gebieden, die – door de regering carte blanche gegeven – met grote gewelddadigheid optreden. Zij treden zo drastisch op dat de Europese Unie een schadevergoedingsprocedure is gestart omdat de Israëlische troepen op de Westelijke Jordaanoever een door de EU gefinancierd sociaal hulpproject hebben vernietigd.
De media meldden dat het aantal Palestijnen dat sinds begin 2023 door Israëlische troepen is gedood, volgens Palestijnse bronnen 78 bedraagt, waaronder 14 kinderen en een vrouw. Benadrukt wordt dat deze acties het gevolg waren van geweld door de Palestijnen zelf, die in dezelfde periode 13 Israëli’s en een Oekraïense vrouw hebben gedood bij aanvallen.
De roemloze rol in deze ontwikkeling van de spiraal van geweld spelen “Israëlische kolonisten” die vanuit Palestijns oogpunt rechten opeisen op een gebied dat oorspronkelijk het Palestijnse thuisland is. Dat bleek eind februari. Toen vielen Israëlische kolonisten een Palestijns dorp binnen als reactie op een dodelijke aanslag op twee Israëli’s op de Westelijke Jordaanoever. Zonder dat het leger ingreep, staken zij in het dorp Hawara ten minste 30 huizen en voertuigen in brand.
Deze escalatie vond plaats net op het moment dat in Jordanië voor het eerst sinds lange tijd een bijeenkomst werd gehouden, waarop hooggeplaatste vertegenwoordigers van Israël, de Palestijnse gebieden en andere staten spraken over deëscalatie van het escalerende geweld. Ook delegaties uit Egypte en de VS woonden de top bij.
De FIR doet een beroep op alle maatschappelijke krachten in het Midden-Oosten die geïnteresseerd zijn in begrip en de-escalatie, om alles in het werk te stellen om de democratie te beschermen en een einde te maken aan de geweldsspiraal. In het belang van de mensen in Israël en in de Palestijnse gebieden.

FIR is deeply concerned about the situation in Israel and Palestine

For years, the FIR has been concerned with the problems of the Middle East. In Israel itself, we have several member federations, several times high-ranking delegations of the management level concerned themselves locally with the problems in Israel and Palestine. In addition, we feel connected with the people of this region, many of whom have found a new home here after the fascist mass crimes. We are even more shocked by the news from Israel and the Palestinian territories in recent weeks, which signal to us that with the new Israeli right-wing government, political forces have come to power that are recognizably not pursuing a policy of reconciliation, but are contributing to an escalation of the situation.
A visible signal of this tendency is the actions of Itamar Ben Gvir, Israel’s extreme right-wing minister of national security. At the end of February 2023, he launched his “pet project,” namely the introduction of the death penalty for terrorist crimes. Allegedly, the cabinet had already passed a resolution to this effect at the end of February. In fact, it is a goal of the extreme right-wing party Otzmah Jehudit (Jewish Strength), coalition partner of Prime Minister Benjamin Netanyahu.
With even Israel’s attorney general, Gali Baharav-Miara, calling the proposed law unconstitutional, Israel’s right-wing government has been working for weeks to curtail the role of the judiciary by, on the one hand, giving the government greater influence over the selection of judges and, on the other, limiting the Supreme Court’s power to stop laws as unconstitutional. While similar plans by the PiS government in Poland led to the European Union initiating criminal proceedings against the government there, in Israel the citizens themselves have been protesting these proposed laws for several weeks with mass demonstrations on the streets of the major cities. It is the largest civil society protest in Israel in years. It shows that the citizens of this country are in great concern about democracy, freedom and constitutional rights in this state.These concerns are justified in other respects as well, since the Israeli right-wing government’s policies reinforce the actions of extreme right-wing forces, including in particular the settler movement and the violent nationalists who believe they can derive their extreme right-wing policies from religion and are therefore sometimes called “ultra-Orthodox.” At the center is the increase in tensions with the Palestinian population in the West Bank. In the past two months, violence in the area has again increased massively. Not uninvolved in this are the Israeli forces in the occupied territories, which – given carte blanche by the government – are acting with a high propensity for violence. They act in such a drastic manner that the European Union has initiated a compensation procedure because Israeli forces in the West Bank have destroyed an EU-funded social aid project.
The media reported that the number of Palestinians killed by Israeli forces since the beginning of 2023 amounted to 78, including 14 children and one woman, according to Palestinian sources. It is emphasized that these actions were due to violence by the Palestinians themselves, who killed 13 Israelis and one Ukrainian woman in attacks during the same period.
The inglorious role in this development of the spiral of violence “Israeli settlers” play who, from the Palestinian point of view, claim rights to a territory that is originally the Palestinian homeland. This was demonstrated at the end of February. At that time, Israeli settlers raided a Palestinian village in response to a deadly attack on two Israelis in the West Bank. Without the military intervening, they set fire to at least 30 homes and vehicles in the village of Hawara.
This escalation took place just as a meeting was being held in Jordan for the first time in a long time, at which high-level representatives of Israel, the Palestinian territories and other states discussed de-escalating the escalating violence. Delegations from Egypt and the USA also attended the summit.
The FIR appeals to all social forces in the Middle East, which are interested in understanding and de-escalation, to do everything in their power to protect democracy and to end the spiral of violence. In the interest of the people in Israel and in the Palestinian territories.