Skip to main content

FIR is zeer bezorgd over de resultaten van de ontwapeningsverdragen

By 3 juni 2020oktober 13th, 2020Berichten van de FIR, Revisionisme

FIR: A world without nuclear weapons remains the goal, not a nuclear equipped Europe. We renew the legacy of 1945: “Never again war!”

English below. We herinneren eraan dat de oorlogsgevaren in Europa tijdens de Koude Oorlog met succes zijn geminimaliseerd door de inspanningen van het détente-beleid in de jaren zeventig.
Dit was niet alleen te danken aan diplomatie en overheidsactiviteiten, maar was ook het resultaat van een brede vredesbeweging in veel Europese landen.
Ter ere van haar grote inzet ontving de Internationale Federatie van Verzetsstrijders (FIR) – Vereniging van Antifascisten de titel “Ambassadeur van de Vrede” van de Verenigde Naties.
Dit was een erkenning voor de FIR en haar lidfederaties vanwege hun grote inzet voor vrede, een degelijk beleid en tegen de stationering van nucleaire middellange raketten in Europa.

Het is nu meer dan 30 jaar geleden dat de VS en de USSR het INF-Verdrag hebben ondertekend. Het leidde in feite tot de sloop van een hele categorie kernwapens, met andere woorden tot echte ontwapening. Het einde van de blokconfrontatie met de ontbinding van het “Verdrag van Warschau” heeft ertoe bijgedragen dat de militaire spanningen in Centraal-Europa in die tijd zijn verminderd.
In het najaar van 2018 ontkende de regering-Trump, door het INF-verdrag te beëindigen, voor het eerst deze positieve resultaten van de gezamenlijke ontwapeningsinspanningen.
Tegelijkertijd werden er grote budgetten vrijgemaakt voor de modernisering van de nucleaire arsenalen en in mei 2020 kondigde de Amerikaanse regering na een onderbreking van bijna dertig jaar nieuwe kernwapentesten aan. Van de Amerikaanse regering werd bekend dat de regering geen interesse toont in de verlenging van de nieuwe START-wapenbeperkingsovereenkomst, die afloopt in 2021.
Evenmin kan worden over het hoofd gezien dat met de uitbreiding van de NAVO naar het oosten, de stationering van zware wapeneenheden in Oost-Europa en de voor dit jaar geplande “defender 2020” -manoeuvres, de militaire activiteiten zijn steeds openlijker gericht tegen Rusland.

Deze politieke ontwikkeling omvat de aankondiging door de Amerikaanse president in mei 2020 dat hij de “open skies” -overeenkomst van 1992 zou opschorten, die, als een vertrouwenwekkende maatregel, de respectieve luchtsurveillance van de NAVO- en Warschau-verdragsgebieden aan de andere kant mogelijk maakt.
De Verenigde Staten zijn waarschijnlijk van mening dat zij met hun satelliettechnologie sowieso alle voor hen relevante informatie zouden ontvangen. Ze mogen niet geloven dat potentiële “vijanden” niet ook over de technische knowhow van dergelijke bewakingstechnologie beschikken. Tegelijkertijd fantaseert de Amerikaanse president over de heropleving van plannen voor de militarisering van de ruimte om spionagesatellieten te elimineren, wat eigenlijk verboden is door het VN-verdrag.

De FIR herhaalt haar grote bezorgdheid over het behoud van het beleid van détente en de voortzetting ervan. De FIR roept alle Europese regeringen op hun invloed te gebruiken om dergelijke overeenkomsten levend te houden. Samen met de vredesbewegingen uit verschillende landen wordt de FIR actief tegen een vernieuwde nucleaire bewapening.
Een wereld zonder kernwapens blijft het doel, niet een Europa dat met kernenergie is uitgerust. We vernieuwen de erfenis van 1945: “Nooit meer oorlog!”

FIR in great concern about the results of the disarmament treaties
We recall that the dangers of war in Europe during the Cold War were successfully minimized by the efforts of the policy of détente in the 1970s. This was not only thanks to diplomacy and government activities, but was also the result of a broad peace movement in many European countries. Honoring its large commitment, the International Federation of Resistance fighters (FIR) – Association of Anti-fascists was awarded the title “Ambassador of Peace” by the United Nations. This was an acknowledgment for the FIR and its member federations because of their large commitment for peace, policy of détente and against the stationing of nuclear middle range missiles in Europe.

It is now more than 30 years ago that the USA and the USSR signed the INF-Treaty. It actually led to the scrapping of an entire category of nuclear weapons, in other words to real disarmament. The end of the bloc confrontation with the dissolution of the “Warsaw Treaty” has contributed to the fact that the military tensions in Central Europe in that time have been reduced.
In autumn 2018, the Trump administration, by terminating the INF Treaty, for the first time denied these positive results of the joint disarmament efforts. At the same time, large budgets were made available for the modernization of the nuclear arsenals and in May 2020, the US government announced new nuclear weapons tests after a break of almost thirty years. It became known from the US administration that the government does not show any interest in extending the New START arms limitation agreement, which expires in 2021. Nor can it be overlooked that with NATO’s eastward expansion, the stationing of heavy weapon units in Eastern Europe and the “defender 2020” maneuvers planned for this year, the military activities are increasingly openly directed against Russia.

This political development includes the announcement by the American President in May 2020 that he would suspend the 1992 “open skies” agreement, which, as a confidence-building measure, allows the respective air surveillance of NATO and Warsaw Treaty territories by the other side. The USA probably believes that with its satellite technology it would receive all the information relevant to it anyway. They should not believe that potential “enemies” do not also have the technical know-how of such surveillance technology. At the same time, the American president is fantasizing about the resurgence of plans for the militarization of space to eliminate spy satellites, which is actually prohibited by the UN Convention. 

The FIR repeats its great concern for the preservation of the policy of détente and its continuation. The FIR calls on all European governments to use their influence to keep such agreements alive. Together with the peace movements from different countries the FIR will become active against a renewed nuclear armament.
A world without nuclear weapons remains the goal, not a nuclear equipped Europe. We renew the legacy of 1945: “Never again war!”