Skip to main content

FIR feliciteert op Internationale dag voor de vrouw 

By 11 maart 2024maart 20th, 2024Laatste nieuws

 

FIR feliciteert op Internationale dag voor de vrouw 

Omdat Internationale Vrouwendag dit jaar gevierd wordt op de dag dat deze nieuwsbrief verschijnt, maken we van de gelegenheid gebruik om de lovenswaardige rol van vrouwen in het antifascistische verzet en in het behoud van de erfenis van de overlevenden in herinnering te brengen.

Het is zeker geen nieuw inzicht, maar het moet herhaaldelijk worden benadrukt dat vrouwen een onmisbare rol speelden in de gelederen van de anti-Hitler coalitie. Ze behoorden tot de actieve strijders in de gelederen van de Sovjet-partizanen, zoals Zoia Kosmodemyanskaya, die we enige tijd geleden in het FIR bulletin hebben herdacht. Ze waren strijders in de illegale verzetsbeweging, zoals de Nederlandse Hannie Schaft, het “meisje met het rode haar”, of ze waren actief in het studentenverzet, zoals Sophie Scholl, een lid van de Duitse “Witte Roos” groep. We noemen deze drie namen in de wetenschap dat in alle landen waar antifascistisch verzet was, vrouwen een grote rol speelden in de gelederen van de verzetsbeweging. Met gevaar voor eigen leven streden ze voor vrijheid, democratie en mensenrechten, voor internationale solidariteit en vreedzame coëxistentie tussen volkeren. Deze vrouwen doorbraken ook de traditionele rollen die hen waren toebedeeld en beleefden hun emancipatie.
Toen ze hun sociale rol opnieuw wilden definiëren na de vernietiging van de fascistische barbarij, moesten ze vaak ervaren dat de mannelijke mechanismen van overheersing niet waren afgeschaft door simpelweg de oude orde te overwinnen. In veel gevallen moesten ze daadwerkelijke gelijkheid en erkenning van genderrechtvaardigheid afdwingen in het dagelijkse politieke en sociale leven. Ook hier hebben ze een grote bijdrage geleverd.
In veel federaties die lid zijn van FIR speelden vrouwen een belangrijke rol en maakten ze hun perspectief duidelijk. FIR heeft haar waardering voor deze levenswerkelijkheid uitgedrukt door Esther Bejarano (Duitsland), Celine van de Hoek de Vries (Nederland), Lore Krüger (Duitsland), Barbara Piotrowska (Polen), Delfina Tomás (Spanje) en Marie-Louise Vanderborght-Veldemann (België) te benoemen tot leden van het erepresidium.

We weten heel goed dat symbolische erkenning nog ver verwijderd is van de dagelijkse realiteit van gendergelijkheid. Dit omvat ook sociale rechtvaardigheid, zoals gevraagd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, gelijk loon voor werk van gelijke waarde, gelijke toegang tot onderwijs en kwalificaties, fatsoenlijke werk- en leefomstandigheden, het creëren van een kader voor kinderopvang en de verdeling van huishoudelijk en zorgwerk dat vrouwen in staat stelt hun plaats in de maatschappij in te nemen. We herinneren eraan hoeveel vrouwen hun strijd voor gelijke rechten hebben gekoppeld aan het streven naar een sociaal rechtvaardige, democratische en vreedzame samenleving, zoals de Duitse socialiste en vrouwenrechtenactiviste Clara Zetkin al propageerde in de resolutie van de eerste Internationale Socialistische Vrouwenconferentie in Stuttgart in 1907. Hoewel de focus aanvankelijk lag op politieke gelijkheid en vrouwenkiesrecht, ging het ook toen al om sociale gelijkheid.
Dit betekent iets heel anders dan de “feministische” kwesties die vandaag de dag door de media naar voren worden geschoven. Iedereen die het heeft over “feministisch buitenlands beleid” en tegelijkertijd militarisering en de verlenging van oorlog voorstaat, vertrapt de belangen van vrouwen in alle oorlogsgebieden. Wie de onderdrukking van vrouwen door reactionaire, religieus gelegitimeerde kledingvoorschriften bekritiseert, maar zich tegelijkertijd bezighoudt met racistische vervolging en uitsluiting van mensen met een moslimachtergrond, staat niet voor gelijkheid en tolerantie.

FIR en haar lidfederaties zien Internationale Vrouwendag daarom niet als een “symbolische dag” voor vrouwenemancipatie, maar als een verplichting voor ons allemaal om 365 dagen per jaar aan deze doelen te werken. Met dit in gedachten wensen we alle vrouwen in onze organisaties en daarbuiten het allerbeste voor Internationale Vrouwendag met de historische slogan: “Brood en Rozen!”.

 

FIR congratulates on International Women’s Day

As International Women’s Day is celebrated this year on the day this newsletter is issued, we take this opportunity to recall the commendable role played by women in the anti-fascist resistance and in preserving the legacy of the survivors.

It is by no means a new insight, but it must be emphasized repeatedly that women played an indispensable role in the ranks of the anti-Hitler coalition. They were among the active fighters in the ranks of the Soviet partisans, like Zoia Kosmodemyanskaya, whom we remembered in the FIR bulletin some time ago. They were fighters in the illegal resistance movement, like the Dutch woman Hannie Schaft, the “girl with the red hair”, or they were active in the student resistance, like Sophie Scholl, a member of the German “White Rose” group. We mention these three names in the knowledge that in all countries where there was anti-fascist resistance, women played a great role in the ranks of the resistance movement. At the risk of their lives, they fought for freedom, democracy and human rights, for international solidarity and peaceful coexistence between peoples. These women also broke through the traditional gender roles assigned to them and lived out their emancipation.
When they wanted to redefine their social role after the destruction of fascist barbarism, they often had to experience that the male mechanisms of domination had not been abolished simply by overcoming the old order. In many cases, they had to assert actual equality and recognition of gender justice in everyday political and social life. They also made a great contribution here.
In many FIR member federations, women played an important role and made their perspective clear. FIR has expressed its appreciation of this lifetime achievement by appointing Esther Bejarano (Germany), Celine van de Hoek de Vries (Netherlands), Lore Krüger (Germany), Barbara Piotrowska (Poland), Delfina Tomás (Spain) and Marie-Louise Vanderborght-Veldemann (Belgium) as members of the Honorary Presidium.

We know very well that symbolic recognition is still a long way from making gender equality an everyday reality. This also includes social justice, as called for in the Universal Declaration of Human Rights, equal pay for work of equal value, equal access to education and qualifications, decent working and living conditions, the creation of a framework for childcare and the division of household and care work that enables women to take their place in society. We recall how many women have linked their fight for equal rights with the advocacy of a socially just, democratic and peaceful society, as already propagated by the German socialist and women’s rights activist Clara Zetkin at the resolution of the first International Socialist Women’s Conference in Stuttgart in 1907. Although the focus was initially on political equality and women’s suffrage, even then it was also about social equality.
This means something completely different to the “feminist” issues pushed to the fore by the media today. Anyone who talks about “feminist foreign policy” and at the same time advocates militarization and the prolongation of war is trampling on the interests of women in all war zones. Those who criticize the oppression of women through reactionary, religiously legitimized dress codes, but at the same time engage in racist persecution and exclusion of people with a Muslim background, do not stand for equality and tolerance.

FIR and its member federations therefore do not see International Women’s Day as a “symbolic day” for women’s emancipation, but as an obligation for all of us to work towards these goals 365 days a year. With this in mind, we wish all women in our organizations and beyond all the best for International Women’s Day with the historic slogan: “Bread and Roses!”