Skip to main content

FIR: Europa op weg naar rechts?

(English below)
Wie de verkiezingsuitslagen van de afgelopen weken in Zweden en Italië bekijkt, komt onvermijdelijk tot de conclusie dat de electorale opmars van extreem-rechts grote stappen heeft gezet.
Deze zomer zagen we al dat extreem-rechts van Marine Le Pen bij de Franse presidents- en parlementsverkiezingen haar politieke invloed in het land en in het parlement uitbreidde met aanzienlijke stemmenwinst. De partij van de Franse president behaalde geen eigen regeringsmeerderheid meer. Het valt dan ook te vrezen dat aangekondigde wetten gericht tegen sociale normen en vakbondsrechten in het belang van extreem-rechts zullen worden geformuleerd, omdat zij afhankelijk zijn van hun goodwill. Zo heeft Le Pen – zonder zelf in de regering te zitten – directe invloed op de Franse politiek.

De situatie is vergelijkbaar in Zweden, waar de “Zweden Democraten”, een openlijk racistische partij die voortkwam uit het milieu van neofascistische hooligans, niet alleen de op één na sterkste partij in het Zweedse parlement werd, maar ook als lid van een rechtse telcoalitie de centrum-linkse sociaal-democratische regering ten val hielp brengen. Het is nog niet duidelijk of de Zweden Democraten vertegenwoordigd zullen zijn in de nieuwe rechtse regering. Het is echter ook niet het primaire doel van deze partij. Hun doel is om het Zweedse vreemdelingenbeleid in hun racistische richting te veranderen. Ook wordt een sociale beleidskoers voorgestaan die het best kan worden omschreven met de slogan “Zweden eerst.” Het gaat om een beleid dat een nationalistisch sociaal racisme vertegenwoordigt, vergelijkbaar met vroeger Donald Trump en andere rechts-populistische bewegingen. Aangezien er geen vrees bestaat dat de NAVO-koers die in de nasleep van de Oekraïne-oorlog is doorgedrukt, door de rechtse regering zal worden veranderd, is er tot nu toe geen kritiek op dit beleid van de Europese Commissie.
De resultaten in Italië zijn dramatischer. Het was weliswaar al duidelijk dat extreem-rechts bij de Italiaanse parlements- en senaatsverkiezingen aanzienlijke winst zou boeken. Toch zijn de verkiezingsresultaten in vele opzichten beangstigend voor antifascisten. ANPI – Voorzitter Gianfranco Pagliarulo zag deze uitslag zelfs als een bedreiging voor de antifascistische grondwet van het land.

Het eerste probleem is de aanzienlijke daling van de opkomst, die nu rond de 63% ligt. Kijkend naar de politieke debatten voor de verkiezingen, waar het gevaar van een open rechtse regering voor iedereen duidelijk werd verwoord, is deze daling van de opkomst een gevaarlijk signaal van politieke berusting aan linkse en democratische zijde.
Het tweede grote gevaar schuilt in de samenstelling van de rechtse alliantie, die dit succes heeft opgeleverd. Veruit de sterkste kracht is de Fratelli d’Italia, een openlijk fascistische organisatie die tot op de dag van vandaag grote affiniteit vertoont met het fascisme van Mussolini. Hoewel de media haar leider, Giorgia Meloni, proberen af te schilderen als zogenaamd “gematigd”, komt dit niet overeen met de gepropageerde politieke standpunten. Zelfs Matteo Salvini, wiens Lega duidelijk stemmen heeft verloren, werd immers niet gestraft voor zijn racistische vluchtelingenbeleid, maar omdat Meloni nog meer sociaal-politieke beloften deed ten gunste van het “kleine volk”.
Het derde grote gevaar schuilt in de nieuwe machtsverhoudingen in het parlement en de senaat, waar extreem-rechts in beide huizen een comfortabele meerderheid heeft. Zij kunnen niet alleen “doorregeren”, maar ook hun doel om de antifascistische beginselen van de Italiaanse grondwet te wijzigen opnieuw met politieke rugwind naderen.
De FIR en haar lidfederaties zien deze verkiezingsuitslag met grote bezorgdheid tegemoet. Samen zullen we deze ontwikkelingen evalueren op de internationale antifascistische conferentie in Belgrado.
De FIR belooft haar lidfederaties in alle betrokken landen dat zij hun strijd voor het behoud van de antifascistische erfenis met haar mogelijkheden zal ondersteunen.

 

Europe on the way to the right?

Anyone who looks at the election results of recent weeks in Sweden and Italy inevitably comes to the conclusion that the electoral advance of the extreme right has made great strides.
Already this summer, we witnessed that in the French presidential and parliamentary elections, Marine Le Pen’s extreme right expanded its political influence in the country and in parliament with significant gains in votes. The party of the French president no longer achieved a government majority of its own. It is therefore to be feared that announced laws directed against social standards and trade union rights will be formulated in the interests of the extreme right, as they depend on their goodwill. Thus, Le Pen – without being in government herself – has direct influence on French politics.
The situation is similar in Sweden, where the “Sweden Democrats,” an openly racist party that emerged from the environment of neo-fascist hooligans, not only became the second strongest party in the Swedish parliament, but also as a member of a right-wing counting coalition, helped to bring down the center-left Social Democratic government. It is not yet clear whether the Sweden Democrats will be represented in the new right-wing government. However, it is also not the primary goal of this party. Their goal is to see Sweden’s policy toward foreigners change in their racist direction. It also advocates a social policy course that can best be described by the slogan “Sweden first.” It is about a policy that represents a nationalist social racism similar to formerly Donald Trump and other right-wing populist movements. Since there is no fear that the NATO orientation pushed in the wake of the Ukraine war will be changed by the right-wing government, there has been no criticism of this policy from the European Commission so far.
The results in Italy are more dramatic. To be sure, it was already apparent that the extreme right would make significant gains in the Italian parliamentary and senatorial elections. Nevertheless, the election results are frightening for anti-fascists in many ways. ANPI – President Gianfranco Pagliarulo even saw this result as a threat to the country’s anti-fascist constitution.
The first problem is the significant drop in voter turnout, which is now around 63%. Looking at the political debates before the election, where the danger of an open right-wing government was clearly articulated to all, this drop in turnout is a dangerous signal of political resignation on the left and democratic side.
The second major danger one can find in the composition of the right-wing alliance, which has brought in this success. By far the strongest force is the Fratelli d’Italia, an openly fascist organization that to this day shows a high affinity to Mussolini’s fascism. Although the media try to portray its leader, Giorgia Meloni, as supposedly “moderate,” this does not correspond to the political positions propagated. Even Matteo Salvini, whose Lega has clearly lost votes, was not punished for his racist refugee policy, after all, but because Meloni made even more sociopolitical promises in favor of the “little people.”
The third major danger lies in the new balance of power in the Parliament and the Senate, where the extreme right has a comfortable majority in each houses. They cannot only “govern through”, but also approach their goal of changing the anti-fascist principles of the Italian constitution again with political tailwind.
The FIR and its member federations see these election results with large concern. Together we will evaluate these developments at the international anti-fascist conference in Belgrade.
The FIR promises its member federations in all countries concerned that it will support their fight for the preservation of the anti-fascist legacy with its possibilities.