Skip to main content

FIR: Een korte balans van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van dit jaar

(English below)
Het is tekenend voor de perceptie van de rol van de Verenigde Naties dat de media in veel landen alleen de toespraken van hun eigen nationale vertegenwoordigers weergaven, maar verder het brede debat van de Algemene Vergadering van dit jaar negeerden. Toch was het opnieuw een conferentie op hoog niveau, met 76 staatshoofden, 50 regeringsleiders, talrijke vice-presidenten, vice-premiers, ministers en delegatiehoofden onder de 190 sprekers. Het feit dat slechts 23 vrouwen het podium betraden, toont aan dat er op het gebied van gendergelijkheid een inhaalslag moet worden gemaakt.

Een derde van de toespraken ging ook over de oorlog in Oekraïne, waarbij dringend werd opgeroepen tot vredesonderhandelingen in Oekraïne. De meeste van deze landen behoren tot het Zuiden van de wereld en vertegenwoordigen een meerderheid van de wereldbevolking, waaronder veel landen die het grootste risico lopen op armoede, honger en hongersnood als gevolg van de escalerende oorlog in Oekraïne en de westerse sancties. De Congolese minister van Buitenlandse Zaken Jean-Claude Gakosso sprak zijn “lieve Russische en Oekraïense vrienden” op indrukwekkende wijze rechtstreeks toe:
“Nelson Mandela, een man van eeuwige vergeving, zei dat vrede een lange weg is, maar het heeft geen alternatief, het heeft geen prijs. In werkelijkheid hebben de Russen en Oekraïners geen andere keuze dan deze weg, de weg van de vrede, te bewandelen.
En wij moeten ook met hen meegaan, want wij moeten in de hele wereld solidaire legioenen worden en de onvoorwaardelijke optie van de vrede aan de oorlogslobby’s kunnen opleggen.
(De volgende drie paragrafen in het Russisch) Nu wil ik mij rechtstreeks richten tot mijn dierbare Russische en Oekraïense vrienden.
Er is te veel bloed vergoten – het heilige bloed van jullie lieve kinderen. Het is tijd om deze massavernietiging te stoppen. Het is tijd om deze oorlog te beëindigen. De hele wereld kijkt naar jullie. Het is tijd om voor het leven te vechten zoals jullie moedig en onbaatzuchtig samen tegen de nazi’s vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog, vooral in Leningrad, Stalingrad, Koersk en Berlijn.
Denk aan de jeugd in uw beide landen. Denk aan het lot van uw toekomstige generaties. De tijd is gekomen om voor vrede te vechten, om voor hen te vechten. Geef vrede een echte kans, vandaag, voordat het voor ons allemaal te laat is. Dit is wat ik u nederig vraag.”

Csaba Kőrösi, voorzitter van de 77e zitting van de Algemene Vergadering, wees er in zijn slotopmerkingen op dat de oorlog in Oekraïne gevolgen heeft in de hele wereld. Voedseltekorten, inflatie en vluchtelingenellende moeten worden genoemd. Hij benadrukte dat de oorlog in Oekraïne echter slechts één van de bijna dertig gewapende conflicten wereldwijd is, ook al is het de grootste en meest acute. Bovendien is er in geen van de oorlogen enige vooruitgang in de richting van vrede.
Veel toespraken gingen over de destructieve klimaatverandering. Er zijn landen die tegelijkertijd door droogte en overstromingen worden getroffen. Overbevissing en vervuiling van de wereldzeeën vernietigen de bestaansmiddelen van vele regio’s. Landen klagen dat zij het meest worden getroffen door de klimaatverandering die zij niet zelf hebben veroorzaakt. Het gaat dus, zei hij, om klimaatrechtvaardigheid en het nakomen van de toezeggingen om de milieueffecten te beperken.
Veel landen riepen op om de mensenrechtensituatie te verbeteren en tegemoet te komen aan de behoeften van degenen die het meest kwetsbaar zijn voor uitbuiting. Zich uitspreken over mensenrechtenschendingen houdt risico’s in. Er is echter veel steun voor de vrijheid van meningsuiting. Dit geldt ook voor de rechten van leden van nationale of etnische, religieuze en taalminderheden. Diversiteit is een kracht, geen nadeel – dit werd opnieuw bevestigd tijdens de Algemene Vergadering.

Met deze Algemene Vergadering hebben de Verenigde Naties opnieuw hun belang bewezen als internationaal forum voor uitwisseling. Het is belangrijk dit te blijven versterken.

A short balance of this year General Assembly of United Nations

It is indicative of the media’s perception of the role of the United Nations that in many countries the media only reproduced the speeches of their own national representatives, but otherwise ignored the broad debate of this year’s General Assembly. Yet it was once again a high-level conference, with 76 heads of state, 50 heads of government, numerous vice presidents, deputy prime ministers, ministers and heads of delegation among the 190 speakers. The fact that only 23 women took to the podium shows the need to catch up in terms of gender equality.

A third of the speeches also dealt with the war in Ukraine, urgently calling for peace negotiations in Ukraine. Most of these countries belong to the Global South and represent a majority of the world’s population, including many of those most at risk of poverty, hunger and famine because of the escalating war in Ukraine and Western sanctions. Impressively, Congolese Foreign Minister Jean-Claude Gakosso addressed his “dear Russian and Ukrainian friends” directly:
“Nelson Mandela, a man of eternal forgiveness, said that peace is a long road, but it has no alternative, it has no price. In reality, the Russians and Ukrainians have no choice but to walk this path, the path of peace.
And we should also go with them, because we must become legions of solidarity throughout the world, and we must be able to impose the unconditional option of peace on the war lobbies.
(The next three paragraphs in Russian) Now I would like to address directly my dear Russian and Ukrainian friends.
Too much blood has been spilled – the sacred blood of your dear children. It is time to stop this mass destruction. It is time to end this war. The whole world is looking at you. It is time to fight for life as you courageously and selflessly fought together against the Nazis during World War II, especially in Leningrad, Stalingrad, Kursk and Berlin.
Think of the youth in both your countries. Think of the fate of your future generations. The time has come to fight for peace, to fight for them. Please give peace a real chance, today, before it is too late for all of us. This is what I humbly ask of you.”

Csaba Kőrösi, president of the 77th session of the General Assembly, pointed out in his closing remarks that the war in Ukraine has repercussions throughout the world. Food shortages, inflation and refugee misery should be mentioned. He stressed that the war in Ukraine, however, is only one of nearly thirty armed conflicts worldwide, even if it is the largest and most acute. Moreover, in none of the wars is there any progress toward peace.
Many speeches dealt with destructive climate change. There are countries affected by droughts and floods at the same time. Overfishing and pollution of the world’s oceans are destroying the livelihood of many regions. Countries complained that they were most affected by climate change that was not of their own making. Thus, he said, the issue is climate justice and following the meeting commitments to reduce environmental impacts.
Calls for improving the human rights situation and fulfill the needs of those most vulnerable to exploitation were heard from many countries. Speaking out about human rights abuses comes with risks. However, there is strong support for the freedom to speak out. This includes the rights of members of national or ethnic, religious and linguistic minorities. Diversity is a strength, not a liability – this was reaffirmed at the General Assembly.

With this General Assembly, the United Nations has once again demonstrated its importance as an international forum for exchange. It is important to continue to strengthen it.