Skip to main content

FIR begroet het 7e congres van de VVN-BdA

(English below)

De Duitse antifascistische Federatie van vervolgden van het nazi-regime – Federatie van antifascisten (VVN-BdA) houdt dit weekend haar zevende federale congres onder de slogan “antifascisme – toekomstig ontwerp voor een solidaire samenleving”. Gezien de pandemische situatie in Duitsland vindt het congres plaats als een hybride evenement op video.

Neonazi’s tijdens een mars van de neofascistische partij Die Rechte in Dortmund © Hollandse Hoogte

Afgezien van de gebruikelijke regelmatigheden, behandelt het congres het kernthema “situatie van extreemrechts” in Duitsland. Bovendien worden veel feiten hierover internationaal met grote bezorgdheid gepercipieerd. Zo is de positie van de openlijk extreemrechtse AfD de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid, vooral in parlementen. Die opmars kon overigens gelukkig een halt worden toegeroepen bij de eerste verkiezingen in 2021 op regionaal en lokaal niveau. Nu wil de VVN samen met de alliantie “Stand up against racism” haar strijd tegen de AfD en haar parlementaire invloed versterken, zodat de AfD aanzienlijk zal verliezen bij de verkiezingen in de Bondsdag.
Daarnaast moeten in Duitsland gevaarlijke ontwikkelingen worden waargenomen, zoals rechtse netwerken bij de politie, veiligheidsdiensten en de Bundeswehr, waar gewapende eenheden met een neonazistische achtergrond daadwerkelijk konden worden ontmaskerd. Rechtse terreur zoals de aanslag op een synagoge in Halle, de moord op districtspresident Walter Lübcke in Kassel en de moorden op jongeren van migrantengezinnen in Hanau tonen het beangstigende geweldpotentieel van extreemrechts in Duitsland aan. Tegelijkertijd vormen massa-acties van Corona-ontkenners die openstaan ​​voor antisemitische propaganda en extreemrechtse organisaties nieuwe uitdagingen voor alle antifascisten. In dit verband plant de VVN-BdA een nieuwe tentoonstelling over “Neofascisme in Duitsland”.

De politieke aanval van de Belastingdienst op de non-profitstatus van de vereniging, die bijna anderhalf jaar heeft geduurd, heeft niet alleen geleid tot solidariteitsverklaringen met de VVN-BdA, maar heeft er ook toe geleid dat veel mensen lid werden van deze anti- fascistische organisatie. De organisatie is met ongeveer een derde gegroeid en heeft nieuwe leden kunnen aantrekken, vooral jongere. De VVN-BdA staat dus – zoals ze zelf zegt – voor een generatiewisseling.
Reeds 50 jaar geleden kende de VVN een wijziging in het lidmaatschap, toen het congres in Oberhausen 1971 besloot de organisatie open te stellen voor pasgeboren generaties en de benaming “federatie van antifascisten”. In die tijd kreeg de VVN ook enkele duizenden jongeren als leden die zich als antifascisten vanuit politieke overtuiging inzetten voor de erfenis van de overlevenden. Deze opening was niet eenvoudig, maar wel geslaagd.

Een manifestatie in Predappio bij de herdenking van de mars naar Rome. © Hollandse Hoogte

Bovendien rijst vandaag opnieuw de vraag, hoe de VVN-BdA er in de toekomst uit zal zien, hoe de zwaartepunten van het werk van de vereniging zullen veranderen met de nieuwe leden, die nieuwe onderwerpen, ideeën en perspectieven inbrengen. De afgevaardigden zullen deze vraag bespreken onder de titel “VVN-BdA 2030”.

Gezien de Corona-situatie zijn er dit jaar geen gasten van de FIR op het congres vertegenwoordigd. Desalniettemin weten we dat het werk van de VVN-BdA van groot belang is voor de FIR en haar internationale verbindingen. De VVN-BdA ondersteunt ons kantoor in Berlijn, verzorgt het archief van de FIR, dat in aanbouw is, en zal medio september 2021 in Berlijn het voorgestelde internationale feestelijke evenement ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de oprichting van de FIR hosten.
De FIR en haar aangesloten federaties wensen dan ook de kameraden van de VVN-BdA een succesvol congres en politieke beslissingen, die richtinggevend zijn voor ons gemeenschappelijk antifascistisch werk met de komende generaties.

FIR greets the 7th congress of the VVN-BdA 

The German anti-fascist Federation of the Persecuted of the Nazi regime – Federation of Anti-fascists (VVN-BdA) accomplishes its seventh federal congress this weekend under the slogan “anti-fascism – future draft for a solidary society”. In view of the pandemic situation in Germany, the congress takes place as a hybrid event by video.

Apart from the usual regularities, the congress is to deal with the core topic “situation of the extreme right” in Germany. Moreover, many facts about this have been perceived internationally with great concern. For example, the position of the openly extreme right AfD has grown significantly in recent years, especially in parliaments. By the way, this advance could fortunately be stopped in the first elections in 2021 at the regional and local level. Now the VVN together with the alliance “Stand up against racism” wants to strengthen its fight against the AfD and its parliamentary influence, so that the AfD will lose significantly in the Bundestag elections.
In addition, dangerous developments must be observed in Germany, such as right-wing networks in the police, security services and the Bundeswehr, where armed units with a neo-Nazi background could actually be unmasked. Right-wing terror such as the attack on a synagogue in Halle, the murder of the Kassel district president Walter Lübcke and the murders against young people of migrant families in Hanau show the frightening potential for violence of Germany’s extreme right. At the same time, mass actions by Corona deniers open to anti-Semitic propaganda and extreme right-wing organizations pose new challenges to all anti-fascists. In this regard, the VVN-BdA is planning a new exhibition on “Neo-Fascism in Germany”.

The political attack of the tax administration on the non-profit status of the association, which lasted almost 18 months, has not only led to declarations of solidarity with the VVN-BdA, but has also prompted many people to become members of this anti-fascist organization. The organization has grown by about a third and has been able to attract new members, especially younger ones. Thus, the VVN-BdA – as it says itself – is facing a generational change.
Already once the VVN experienced 50 years ago a change in the membership, when the Oberhausen congress 1971 decided on the opening of the organization for newborn generations and the name addition “federation of anti-fascists”. At that time, the VVN also gained several thousand young people as members who, as anti-fascists, were committed to the legacy of the survivors based of political conviction. This opening was not easy, but it was successful.
In addition, today again the question arises, how the VVN-BdA will look like in the future, how the focal points of the work of the association will change with the new members, who bring in new topics, ideas and perspectives. The delegates will discuss this question under the title “VVN-BdA 2030”.

In view of the Corona situation, no guests of the FIR are represented on the congress this year. Nevertheless, we know that the work of the VVN-BdA is of great importance for the FIR and its international connections. The VVN-BdA supports our office in Berlin, cares for the archive of the FIR, which is under construction, and will host the proposed international festive event for the 70th anniversary of the foundation of the FIR in mid-September 2021 in Berlin.
The FIR and its member federations wish therefore the comrades of the VVN-BdA a successful congress and political decisions, which are orienting for our common anti-fascist work with the coming generations.