Skip to main content

FIR: 8/9 mei 1945 blijft bevrijdingsdag/overwinningsdag

(English below)
In tijden van militaire confrontatie is de herinnering aan 8/9 mei 1945, de dag van de bevrijding van het fascisme en de oorlog in Europa, gecompliceerder.
De slogan “Bevrijding van het fascisme” was in 1945 voor iedereen duidelijk. Ook vandaag waarschuwen wij duidelijk tegen de invloed van neo-fascistische krachten in vele landen van Europa. Tegelijkertijd zeggen wij duidelijk dat de aanval op Oekraïne in februari 2022 geen stap was in de richting van “denazificatie” die het Russische optreden zou kunnen rechtvaardigen.
De slogan “Bevrijding van de oorlog” was in 1945 een realiteit voor alle mensen in Europa – zelfs voor de Duitse daders, die geen luchtaanvallen meer hoefden te vrezen. Vandaag echter leven weer vele duizenden burgers in angst voor oorlog en vernietiging. Bovendien dreigt voor Europa, gezien de militaire escalatie, het reële gevaar dat de regionale proxy-oorlog zich ontwikkelt tot een nieuwe wereldoorlog, waarbij zelfs de kernmogendheden als strijdende partijen betrokken zijn.
Daarom moet onze boodschap op deze dag zijn:
Stop onmiddellijk alle vijandelijkheden! Vrede nu! Terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit Oekraïne! Oorlog is geen oplossing! Keer terug naar diplomatie en onderhandelingen!

Degenen die menen dat zij de herinnering aan Bevrijdingsdag/Victory Day kunnen onderdrukken met het oog op de oorlog, spreken wij echter in alle duidelijkheid tegen.
Deze datum markeert voor de FIR en al haar aangesloten federaties ook verder de overwinning van de volkeren op het onmenselijke regime van het Hitler fascisme,
– dat politieke tegenstanders en andersdenkenden buitensloot, vervolgde en gevangen zette,
– dat miljoenen mensen heeft vermoord louter op basis van een geconstrueerde raciale verwantschap als Joden, als Sinti en Roma, wier uitroeiing was voorbereid, als Slaven, wier slavernij was voorzien,
– die Europa en zelfs landen en volkeren in andere delen van de wereld overspoelden met oorlog, bezetting en uitroeiing, met als doel imperiale hegemonie en de vernietiging van de Sovjet-Unie.
Ter gelegenheid van deze dag gedenken en herdenken wij de miljoenen slachtoffers van het fascistische bewind in de concentratie- en vernietigingskampen en als gevolg van het fascistische expansionisme onder soldaten en burgers. Speciaal vandaag benadrukken wij dat zich onder de ongeveer 55 miljoen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 27 miljoen Sovjetburgers bevonden.
Wij danken alle krachten van de anti-Hitler coalitie, in het bijzonder de leden van de geallieerde strijdkrachten, die deze dreiging ook militair het hoofd hebben geboden. De grootste last werd gedragen door het Sovjetleger. De geallieerde strijdkrachten bevrijdden, met de steun en directe tussenkomst van de partizanen de verschillende bezette landen en het voormalige Duitse Rijk. Het Rode Leger bevrijdde het vernietigingskamp Auschwitz op 27 januari. Dat zullen we nooit vergeten!
Wij danken de partizanen en het verzet in alle door het fascisme bezette landen, waar communisten in de eerste rijen zaten, die hun leven riskeerden voor de vrijheid van hun vaderland. Onder hen waren ook Duitse antifascisten die samenzweerderig in fascistisch Duitsland of vanuit ballingschap in de gelederen van de partizanen en de geallieerde strijdkrachten vochten voor de bevrijding van hun eigen land.
Wij danken alle mannen en vrouwen die – met gevaar voor hun vrijheid, gezondheid en leven – deze overwinning mogelijk hebben gemaakt.

Daarom verzetten wij ons met klem tegen politieke pogingen om de geschiedenis te herzien door gedenktekens voor de bevrijding en de bevrijders te ontheiligen of zelfs te verwijderen, zoals wij de afgelopen weken in verschillende Europese landen hebben moeten meemaken. Bijzonder schandelijk zijn de veelvuldige ontheiligingen van het gedenkteken in het Treptow Park (Berlijn), dat gewijd is aan alle soldaten van de Sovjet-strijdkrachten, zowel uit Wit-Rusland, Georgië, Kazachstan, Rusland als Oekraïne. Zij die dit monument ontheiligen, beledigen alle strijders voor de bevrijding. Bovendien spreken wij net zo duidelijk alle nationalistische benaderingen tegen om collaborateurs van de fascistische bezetters als “vrijheidsstrijders” te eren.

Voor de FIR en de daarbij aangesloten federaties is de erfenis van de overlevenden, die zij formuleerden in de “Eed van Buchenwald” en andere verklaringen na de bevrijding: “Vernietiging van het nazisme met zijn wortels, schepping van een nieuwe wereld van vrede en vrijheid”, blijft niet alleen een historisch document, maar ook een blijvende politieke verplichting voor vandaag en morgen.
Ter herdenking van 8/9 mei 1945 doet FIR een krachtige oproep aan alle Europese landen om vanuit de huidige, zeer ernstige internationale crisis de onderhandelingen te hervatten en de aanzet te geven tot een nieuwe regeling voor een nieuw collectief veiligheidssysteem, Helsinki 2, om de uitdagingen op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling, waarvoor wij allen onderling afhankelijk zijn, aan te pakken.

May 8/9, 1945 remains Liberation Day/ Victory Day

In times of military confrontation, the memory of May 8/9, 1945, the day of liberation from fascism and war in Europe, is more complicated.
The slogan “Liberation from fascism” was clear to everyone in 1945. Today, too, we clearly warn against the influence of neo-fascist forces in many countries of Europe. At the same time, we clearly say that the February 2022 attack on Ukraine was not a step towards “denazification” that could justify Russian actions.
The slogan “Liberation from war” was a reality for all people in Europe in 1945 – even for the German perpetrators, who no longer had to fear air raids. Today, however, many thousands of civilians again live in fear of war and destruction. Moreover, Europe, in view of the military escalation, faces the real danger that the regional proxy war will develop into a new world war in which even the nuclear powers are involved as warring parties.
Therefore, our message on this day must be:
Stop all hostilities immediately! Peace now! Withdrawal of all foreign troops from Ukraine! War is not a solution! Return to diplomacy and negotiations!
However, those who believe that they can suppress the memory of Liberation Day/Victory Day with a view to the war, we contradict in all clarity.
This date marks for FIR and all its member federations also further the victory of the peoples over the inhuman regime of the Hitler fascism,
– which excluded, persecuted and imprisoned political opponents and dissidents,
– which murdered millions of people solely on the basis of a constructed racial affiliation as Jews, as Sinti and Roma, whose extermination has been prepared, as Slavs, whose slavery was foreseen,
– which overran Europe and even countries and peoples in other parts of the world with war, occupation and extermination, with the goal of imperial hegemony and the destruction of the Soviet Union.
On the occasion of this day we remember and commemorate the millions of victims of fascist rule in the concentration and extermination camps and as consequences of fascist expansionism among soldiers and civilians. Especially today, we emphasize that among the approximately 55 million victims of the Second World War were 27 million Soviet citizens.
We thank all the forces of the anti-Hitler coalition, especially the members of the Allied forces, who also militarily smashed this threat. The main burden was borne by the Soviet Army. The Allied forces liberated, with the support and direct intervention of the partisans the different occupied countries and the former German Reich. The Red Army liberated the Auschwitz death camp on January 27. We will never forget that!
We thank the partisans and the resistance in all countries occupied by fascism, where communists were in the first ranks, who risked their lives for the freedom of their homeland. Among them were also German anti-fascists who fought conspiratorially in fascist Germany or from exile in the ranks of the partisans and the Allied forces for the liberation of their own country.
We thank all the men and women who – at the risk of their freedom, health and lives – made this victory possible.Therefore, we strongly oppose political efforts to revise history by desecrating or even removing memorials to the liberation and the liberators, as we have had to experience in various European countries in recent weeks. Particularly shameful are the multiple desecrations of the memorial in Treptow Park (Berlin), which is dedicated to all soldiers of the Soviet armed forces, whether from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Russia or Ukraine. Those who desecrate this memorial insult all fighters for liberation. In addition, we contradict just as clearly, all nationalistic approaches to honor collaborators of the fascist occupiers as “freedom fighters”.For the FIR and its member federations the legacy of the survivors, which they formulated in the “Oath of Buchenwald” and other declarations after the liberation: “Destruction of Nazism with its roots, creation of a new world of peace and freedom“, remains not only a historical document, but also a lasting political obligation for today and tomorrow.
In remembrance of May 8/9, 1945 FIR makes a strong appeal to all European countries because from the current very serious international crisis resuming the negotiations and initiating a new arrangement for a new collective security system, Helsinki 2, to address the environmental and sustainable development challenges for which we are all interdependent.