Skip to main content

FIR: 75 jaar geleden werd India onafhankelijk

By 12 augustus 2022Berichten van de FIR


(English below)
Deze keer herinneren wij eraan dat de bevrijding van het fascisme en de oorlog in 1945 ook een opleving betekende voor de antikoloniale beweging, vooral in Azië. Het meest zichtbare teken daarvan was de onafhankelijkheid van het Indiase subcontinent van het Britse koloniale bewind.
We mogen niet vergeten dat Indiase koloniale troepen ook actief meevochten in de rangen van de anti-Hitler coalitie als onderdeel van de Britse formaties. Aanvankelijk met een vrijwilligersleger van 200.000 man, werden uiteindelijk meer dan twee miljoen Indiërs gerekruteerd in de Britse strijdkrachten. Tegelijkertijd waren er ook pogingen van de kant van reactionaire clanstructuren om een Indiaas vrijwilligersleger op te richten tegen de Britse koloniale macht in alliantie met fascistisch Duitsland en militaristisch Japan. Deze samenwerking ging zelfs zover dat er een “Indisch Legioen” werd opgericht, een gevechtseenheid die ondergeschikt was aan de Duitse Waffen SS.
De nederlaag van de fascistische staten versterkte de krachten in het Indiase Nationale Congres, dat onder Mohandas Karamchand Gandhi en Jawaharlal Nehru met succes tegen de koloniale overheersing streed met vele vormen van sociaal verzet (zoutmars). Op 15 augustus 1947 werd de onafhankelijkheid van het land officieel erkend. Tegelijkertijd verordende de Britse koloniale macht de opdeling van de voormalige kolonie Brits-Indië in twee staten, de seculiere Indiase Unie en de kleinere Islamitische Republiek Pakistan. De deling leidde tot een van de grootste verplaatsings- en vluchtbewegingen in de geschiedenis. Ongeveer 10 miljoen hindoes en sikhs werden uit Pakistan verdreven, en ongeveer 7 miljoen moslims uit India. 750.000 tot een miljoen mensen verloren het leven. Aangezien deze deling en het hele proces van onafhankelijkheidsverklaring plaatsvonden vanuit het perspectief van de koloniale mogendheden, zijn de politieke conflicten die het gevolg waren van de arbitraire toewijzing van verschillende regio’s aan India of Pakistan tot op de dag van vandaag aanwezig, met inbegrip van het conflict over Kasjmir, dat al tot verschillende regionale oorlogen op het Indiase subcontinent heeft geleid. Bovendien werd aan de onafhankelijkheid van India de voorwaarde verbonden dat de nieuwe staat in november 1949 lid zou worden van het door de Britten gedomineerde Gemenebest van Naties.

In tegenstelling tot de verwachtingen slaagde India er onder Nehru in een onafhankelijke rol te spelen in het buitenlands beleid. Vier decennia lang werd het buitenlands beleid van India gekenmerkt door zijn betrokkenheid bij de Niet-Gebonden Beweging. Bovendien was het buitenlands beleid van India in deze context van belang voor de vredespolitieke inspanningen van de FIR. De richtlijnen van de Indiase ongebondenheid waren om weg te blijven van militaire allianties met deelname van de V.S. of de Sovjet-Unie, om de uitdagingen van het buitenlands beleid aan te gaan vanuit een Indiaas perspectief, en om vriendschappelijke betrekkingen na te streven met alle landen. India streefde ernaar een leidende rol te spelen binnen de ongebonden beweging tot de grensoorlog met China in 1962. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in de inzet van vredeshandhavers in de Gazastrook in 1956 en in Congo in 1961, en in de veroordeling van het Frans-Britse ingrijpen in de Suez-crisis.
Vele decennia lang bepaalde de Congrespartij onder premier Nehru, en later onder zijn dochter Indira Gandhi, de binnenlandse politieke ontwikkelingen. Sinds de jaren tachtig zijn de sociale uitdagingen toegenomen, evenals de religieuze en nationalistische conflicten. Het hindoenationalisme wint steeds meer aan invloed. De politieke arm van de hindoenationalisten, de Bharatiya Janata Party (BJP), behaalde een verpletterende overwinning in de verkiezingen van 2014, en haar belangrijkste kandidaat, Narendra Modi, werd verkozen tot premier.
De Indiase historicus Benjamin Zachariah waarschuwt dat het land onder Modi op weg is naar een autoritair, zo niet fascistisch bewind. Onderdrukking van sociale protesten, beperking van academische vrijheden en nationalistische mobilisatie zijn duidelijke tekenen van deze ontwikkeling. Het FIR spreekt zijn bezorgdheid uit over deze tendens, gezien de lange verdienstelijke rol van India in de wereld.

75 years ago, India became independent

This time we recall that the liberation from fascism and war in 1945 also meant an upswing for the anti-colonial movement, especially in Asia. The most visible sign of this was the independence of the Indian subcontinent from British colonial rule.
We do not forget that Indian colonial troops also fought actively in the ranks of the anti-Hitler coalition as part of the British formations. Initially with a 200,000-man volunteer army, over two million Indians were ultimately recruited into the British forces. At the same time, there were also attempts on the part of reactionary clan structures to raise an Indian volunteer army against the British colonial power in alliance with fascist Germany and militarist Japan. This cooperation went as far as the creation of an “Indian Legion,” a fighting unit subordinate to the German Waffen SS.
The defeat of the fascist states strengthened the forces in the Indian National Congress, which successfully fought against colonial rule under Mohandas Karamchand Gandhi and Jawaharlal Nehru with many forms of social resistance (salt march). On August 15, 1947, the country’s independence was officially recognized. At the same time, the British colonial power decreed the partition of the former colony of British India into two states, the secular Indian Union and the smaller Islamic Republic of Pakistan. The partition led to one of the largest displacement and flight movements in history. About 10 million Hindus and Sikhs were expelled from Pakistan, and about 7 million Muslims from India. 750,000 to one million people lost their lives. Since this partition and the entire process of declaring independence took place from the perspective of the colonial powers, political conflicts arising from the arbitrary assignment of different regions to India or Pakistan have remained present to this day, including the Kashmir conflict, which has already led to several regional wars on the Indian subcontinent. Moreover, India’s release into independence was conditional on the new state becoming a member of the British-dominated Commonwealth of Nations in November 1949.

Contrary to expectations, India under Nehru managed to play an independent role in foreign policy. For four decades, India’s foreign policy was characterized by its involvement in the Non-Aligned Movement. In addition, in this context, India’s foreign policy was important for the peace policy efforts of the FIR. The guidelines of Indian nonalignment were to stay away from military alliances with U.S. or Soviet participation, to meet foreign policy challenges from an Indian perspective, and to pursue friendly relations with all countries. India strove to play a leadership role within the nonaligned movement until the 1962 border war with China. This was expressed, for example, in the deployment of peacekeepers to the Gaza Strip in 1956 and the Congo in 1961, as well as in the condemnation of Franco-British intervention in the Suez crisis.
For many decades, the Congress Party under Prime Minister Nehru, and later under his daughter Indira Gandhi, determined domestic political developments. Since the 1980s, social challenges have intensified, as have religious and nationalist conflicts. Hindu nationalism is gaining increasing influence. The political arm of the Hindu nationalists, the Bharatiya Janata Party (BJP), achieved a landslide victory in the 2014 election, and its leading candidate, Narendra Modi, was elected prime minister.
Indian historian Benjamin Zachariah warns that the country under Modi is on the path to authoritarian, if not fascist, rule. Suppression of social protests, restrictions on academic freedoms and nationalist mobilization are clear signs of this development. FIR expresses its concern about this tendency in view of India’s long meritorious role in the world.