Skip to main content

De vrede winnen – niet de oorlog!

By 25 februari 2023maart 2nd, 2023Berichten van de FIR, Nieuwe koude oorlog

Verklaring van FIR een jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne

Dit weekend zullen in vele Europese steden manifestaties voor de vrede plaatsvinden. We kennen Brussel, Berlijn, Milaan en vele andere plaatsen.
Wij zien in deze activiteiten een belangrijk signaal voor een vreedzame oplossing van de oorlog in Oekraïne, die berust op een staakt-het-vuren en diplomatieke initiatieven, niet op een lange oorlog ten koste van de mensen in Oekraïne en de andere oorlogsgebieden.
De FIR heeft bij deze gelegenheid de volgende verklaring aangenomen:

“Op 24 februari 2022 vielen Russische troepen Oekraïne binnen in een grote escalatie van het Russisch-Oekraïense conflict. De invasie heeft aan beide zijden tienduizenden doden veroorzaakt en de rol van de NAVO in het gebied versterkt.
Als direct gevolg van het Russische besluit hebben niet alleen ongeveer 16 miljoen Oekraïners het land moeten ontvluchten, maar moeten ook andere honderden miljoenen mensen de gevolgen dragen van een economische oorlog, waarbij de energiekosten extreem zijn gestegen, kunstmest en graan voor de armere landen van de wereld bijna onbetaalbaar zijn geworden en speculanten deze oorlog gebruiken om hun winsten te vergroten.”

We zien dat deze oorlog steeds meer het karakter krijgt van een proxy-oorlog tussen Rusland en de NAVO-staten door massale leveringen van offensieve wapens uit het NAVO-arsenaal en logistieke ondersteuning. Ook de Europese Unie is bij deze oorlog betrokken, in plaats van de weg van onderhandelingen te volgen, die jaren geleden begon met de Minsk-verdragen.
Nu horen we wereldwijd steeds meer stemmen van redelijkheid, zelfs van voormalige militairen en diplomaten, die oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren zonder voorwaarden vooraf en tot het starten van onderhandelingen tussen de strijdende partijen. In de oproep van november 2022 van de World Veterans Federation (WVF) en de International Federation of Resistance Fighters (FIR) staat dan ook:

“Wapens zullen nooit vrede brengen, diplomatie en onderhandelingen zijn de enige weg. Dit is vooral nodig om de levens van de burgerbevolking aan beide zijden te redden.
Hierin zien we ons ook in overeenstemming met paus Franciscus, die dringend heeft gewaarschuwd voor het gevaar van een kernoorlog, die catastrofale gevolgen zal hebben, niet alleen op het slagveld, maar ook voor alle Europese landen en zeker voor de hele mensheid.”

De internationale vredesmachten roepen Rusland en Oekraïne dan ook op om de aanbiedingen van bemiddeling en dialoog van de Verenigde Naties en verschillende staten te aanvaarden. Dit is de enige manier om de oorlog te stoppen en mensenlevens te redden. Wij verwelkomen het standpunt van de Latijns-Amerikaanse leiders tijdens de CELAC-top in Argentinië, die opnieuw het beginsel “nee tegen oorlog en ja tegen dialoog en samenwerking” hebben bevestigd – dat betekent geen wapenleveranties en geen sancties. Wij roepen de mensen in alle landen op hun openbare activiteiten voor de vrede te versterken. Als de stem van het volk luider klinkt, zullen de regeringen erop reageren.
FIR heeft in het voorjaar van 2022 al een beroep gedaan op de veteranen van de Grote Patriottische Oorlog in de verschillende Europese landen en Israël om hun maatschappelijke en politieke invloed aan te wenden en zich in te zetten voor de onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden in deze oorlog.

“Wend u tot de leiders van uw landen. Vraag hen om een onmiddellijke stopzetting van alle vijandelijkheden te bewerkstelligen door middel van een dialoog met de politieke leiders in Rusland en Oekraïne, alsmede met vertegenwoordigers van de militairen aan beide zijden, en ervoor te zorgen dat de levering van offensieve wapens deze vijandelijkheden niet verlengt. Een onmiddellijk staakt-het-vuren is noodzakelijk om de burgerbevolking te beschermen, waaronder veel voormalige Sovjet veteranen en hun gezinnen. Zij weten als geen ander dat de wapens moeten zwijgen. Wapenleveranties zullen geen vrede brengen, alleen stopzetting van de gevechten en serieuze onderhandelingen tussen de strijdende partijen.”

Dit is de weg van de volkeren en het leven, de droom van een betere, vreedzamere wereld. Dit is de weg van de partizanen van vandaag.
Partizanen van de vrede, partizanen van de mensheid!

Winning the peace – not the war!
Statement of FIR one year after the beginning of the war in Ukraine

This weekend, manifestations for peace will take place in many European cities. We know about Brussels, Berlin, Milan and many other places. We see in these activities an important signal for a peaceful solution of the Ukraine war, which relies on ceasefire and diplomatic initiatives, not on a long war at the expense of the people in Ukraine and the other war regions.
The FIR has adopted the following declaration on this occasion: “On 24 February 2022, Russian troops invaded Ukraine in a major escalation of the Russo-Ukrainian conflict. The invasion has caused tens of thousands of deaths on both sides and has exacerbated the role of NATO in the area.
As a direct outcome of the Russian decision, not only about 16 million Ukrainians had to flee the country, but other hundreds million people must bear the consequences of an economic war, where energy costs have risen extremely, fertilizer and grain have become almost unaffordable for the poorer countries of the world and speculators are using this war to increase their profits.”
We are witnessing that this war is increasingly taking on the character of a proxy war between Russia and the NATO states through massive deliveries of offensive weapons from the NATO arsenal and logistical support. Also the European Union is involved in this war, instead of following the way of negotiations, which started years ago with the Minsk treaties.
Now we can hear more and more voices of reason around the world, even former military officers and diplomats, calling for an immediate ceasefire without preconditions and for the start of negotiations between the warring parties. The November 2022 appeal of the World Veterans Federation (WVF) and the International Federation of Resistance Fighters (FIR) therefore states:
“Weapons will never bring peace, diplomacy and negotiations are the only way. This is necessary above all to save the lives of the civilian population on both sides.
In this, we also see ourselves in agreement with Pope Francis, who has urgently warned of the danger of nuclear war, which will have catastrophic consequences not only on the battlefield, but also for all European countries and definitely for all humanity.”
The international peace forces therefore call on Russia and Ukraine to accept the offers of mediation and dialogue made by the United Nations and various states. This is the only way to stop the war and save human lives. We welcome the position taken by Latin American leaders at the CELAC summit in Argentina, who reaffirmed the principle of “No to war and yes to dialogue and cooperation” – that means no arms deliveries and no sanctions. We call the people in all countries to strengthen their public activities for peace. If the voice of the people will be louder, the governments will react on it.
FIR has already appealed in the spring of 2022 to the veterans of the Great Patriotic War in the various European countries and Israel to use their social and political influence and work for the immediate cessation of hostilities in this war.
“Turn to the leaders of your countries. Ask them to bring about an immediate cessation of all hostilities through dialogue with political leaders in Russia and Ukraine, as well as with representatives of the military on both sides, and to ensure that the delivery of offensive weapons does not prolong these hostilities. An immediate cease-fire is necessary to protect the civilian population, which includes many former Soviet veterans and their families. They know better than anyone that the weapons must remain silent. Arms supplies will not bring peace, only a cessation of fighting and serious negotiations between the warring parties.”
This is the way of peoples and life, the dream of a better, more peaceful world. This is the way of today’s partisans.
Partisans of peace, partisans of humanity!