Skip to main content

De FIR voor het XIXe congres

Dit weekend vindt het XIXe reguliere congres van de FIR plaats in Barcelona, in het huis van de vakbondsfederatie CCOO. Een van de boodschappen van dit congres zal zijn dat de erfenis van de vrouwen en mannen van het antifascistische verzet en de overlevenden van de fascistische vervolging, gebundeld in de eed van de gevangenen van Buchenwald “Vernietiging van het nazisme met zijn wortels, schepping van een nieuwe wereld van vrede en vrijheid!” en in de leuzen “Nooit meer fascisme! Nooit meer oorlog!” is geen historische herinnering, maar actueler dan ooit.
Dit congres vindt plaats in een gecompliceerde tijd. Het werd een jaar uitgesteld vanwege de pandemie. Nu, door de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, kunnen verschillende afgevaardigden van lidverenigingen de bijeenkomst niet bijwonen.
Het is daarom des te belangrijker dat de overkoepelende organisatie van veteranenverenigingen en antifascisten van de huidige generaties haar gezamenlijke inzet voor vrede in de verschillende delen van de wereld versterkt. Onze focus ligt op de burgerslachtoffers in alle oorlogsgebieden. Daarom pleiten we voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en onderhandelingen. Wapens creëren geen vrede; alleen diplomatie en versterking van de Verenigde Naties kunnen de basis vormen voor een nieuwe internationale veiligheidsarchitectuur. Dit is ook de essentie van een ontwerpresolutie die ter beslissing voorligt aan de afgevaardigden.

De overlevenden riepen op tot de “vernietiging van het nazisme met zijn wortels”. Vandaag zijn we getuige – niet alleen in Europa – van de heropleving van neofascistische en extreem-rechtse politieke groeperingen, waartegen politieke actie moet worden ondernomen, voor een democratische toekomst. Ter voorbereiding op de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2024, stelt het congres voor dat maatschappelijke krachten, vakbonden, ecologische en sociale bewegingen, jongeren- en migrantenorganisaties actief deelnemen aan deze verkiezingscampagne in gezamenlijke netwerken en hun democratische en sociale eisen laten horen. Een Europa, dat zich bewust is van de antifascistische wortels, kan alleen een Europa van alle mensen zijn, waarin de rechten worden versterkt in het bijzonder van de zwakkeren, dat de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid op zich neemt voor vluchtelingen, die naar ons toe komen vanwege oorlogen, honger en andere rampen, dat opkomt voor vrede, Europese politiek van ontspanning en tegen de militarisering van de EU.

De FIR handelt in de verdienstelijke traditie van de vrouwen en mannen uit het verzet tegen het nazisme. Het is een “traditiebond” met huidige en toekomstgerichte verplichtingen. De FIR en de meeste van haar lidfederaties staan daarmee voor de uitdaging dat met het verdwijnen van de tijdgetuigen en het weer opkomen van extreem-rechtse krachten in veel landen van Europa slechte vormen van historisch revisionisme te ervaren zijn. Monumenten voor de bevrijding van het fascisme en de bevrijders worden vernietigd, fascistische collaborateurs worden geëerd als “vrijheidsstrijders” – en dit gebeurt niet alleen met de Bandera cultus in het huidige Oekraïne.
Vandaag de dag moet het mogelijk zijn om jongeren kennis en toegang te geven tot de antifascistische strijd in de respectievelijke landen. Veel federaties zijn zeer betrokken bij dit werk. Deze ervaringen moeten samen geëvalueerd worden in de gelederen van de FIR en helpen zo het geschiedenis- en herinneringswerk te versterken.

Tot de emotionele hoogtepunten van dit congres behoren inderdaad ook de bijeenkomsten in het masterprogramma. Daarin spelen herdenken en gedenken een belangrijke rol. Het congres wordt geopend met de uitreiking van de Michel Vanderborghtprijs aan laureaten uit negen Europese landen. Verdienstelijke veteranen, kunstenaars, wetenschappers en antifascistische activisten zullen geëerd worden tijdens het evenement in het stadhuis van Barcelona. Het congres zal worden afgesloten met herdenkingsevenementen ter nagedachtenis aan de Internationale Brigades en de Spaanse slachtoffers van de Franco dictatuur. Het grote “La Pasionaria” met zijn eerbetoon aan de antifascistische strijders is onvergeten in de gelederen van de FIR.

De FIR, de internationale overkoepelende organisatie in de traditie van de antifascistische strijd, onderstreept met dit XIX Congres in Barcelona dat levend antifascisme en haar interventie in de politieke kwesties van het heden ook in de toekomst nodig zijn.

Zie ook: Interview met de Secretaris Generaal van de FIR, Dr. Ulrich Schneider

The FIR facing the XIX congress

This weekend the XIX regular congress of the FIR will take place in Barcelona, in the house of the trade union federation CCOO. One of the messages, which goes out from this congress, it will be that the legacy of the women and men from the anti-fascist resistance and the survivors of the fascist persecution, bundled in the oath of the prisoners of Buchenwald “Destruction of Nazism with its roots, creation of a new world of peace and freedom!” and in the slogans “Never again fascism! Never again war!” is not a historical reminiscence, but more topical than ever.
This congress takes place in a complicated time. It was postponed for a year because of the pandemic. Now, due to the wars in Ukraine and the Middle East, several delegates from member associations cannot attend the meeting.
It is therefore all the more important that the umbrella organization of veterans’ associations and antifascists of today’s generations strengthens its joint commitment for peace in the various parts of the world. Our focus is on the civilian victims in all war regions. Therefore, we advocate an immediate ceasefire and negotiations. Weapons do not create peace; only diplomacy and the strengthening of the United Nations can be the foundations for a new international security architecture. This is also the essence of a draft resolution before the delegates for decision.
The survivors called for the “destruction of Nazism with its roots.” Today we are witnessing – not only in Europe – the resurgence of neo-fascist and extreme right-wing political groups, against which political action must be taken, for a democratic future. In preparation for the elections to the European Parliament in June 2024, the congress proposes that civil society forces, trade unions, ecological and social movements, youth and migrant organizations actively engage in this election campaign in joint networks and make their democratic and social demands heard. A Europe, which is conscious of the anti-fascist roots, can be only a Europe of all people, in which the rights are strengthened in particular of the weaker ones, which takes over common responsibility for refugees, who come to us because of wars, hunger and other disasters, which stands up for peace, European policy of détente and against the militarization of the EU.
The FIR acts in the meritorious tradition of the women and men from the resistance against Nazism. It is a “tradition federation” with current and future-oriented obligation. The FIR and most of its member federations stand thereby before the challenge that with the disappearance of the time witnesses and the re-emergence of extreme right forces in many countries of Europe bad forms of historical revisionism are to be experienced. Monuments to the liberation from fascism and the liberators are being destroyed, fascist collaborators are being honored as “freedom fighters” – and this is not only happening with the Bandera cult in today’s Ukraine.
Today it must be possible to give young people knowledge and access to the anti-fascist struggle in the respective countries. Many federations are very engaged in this work. These experiences are to be evaluated together in the ranks of the FIR and help thereby to strengthen the history and memory work.To the emotional high points of this congress belong indeed also the meetings in the master program. There commemoration and remembering play an important role. The congress will open with the awarding of the Michel Vanderborght Prize to laureates from nine European countries. Deserving veterans, artists, scientists and anti-fascist activists will be honored at the event in Barcelona City Hall. The Congress will conclude with commemorative events in memory of the International Brigades and the Spanish victims of the Franco dictatorship. The great “La Pasionaria” with its tribute to the anti-fascist fighters is unforgotten in the ranks of the FIR.

The FIR, the international umbrella organization in the tradition of the anti-fascist fight, underlines with this XIX Congress in Barcelona that living anti-fascism and its intervention in the political questions of the present are needed also in the future.