Skip to main content

Corona-protesten in Europa

(English below)
De ontwikkeling van de Corona-pandemie heeft niet alleen een stevige greep op de Europese landen. Ondanks het begin van vaccinatie zijn verschillende regeringen doorgegaan met het nemen van lockdown-maatregelen om de ongecontroleerde verspreiding van het virus te beteugelen en zo hun respectieve gezondheidszorgsystemen te overbelasten.
Dergelijke voorschriften hebben echter in zeer verschillende mate gevolgen voor mensen. In de meeste landen blijven bedrijven en productiefaciliteiten, waar ook een hoog besmettingsrisico bestaat, open, terwijl horecagelegenheden met een hygiëneconcept of culturele voorzieningen moeten blijven sluiten. Kleine ondernemers, zelfstandigen en kunstenaars hebben al bijna een jaar geen inkomen, terwijl grote bedrijven zichzelf herstellen met overheidssteun en multinationals als Amazon de crisiswinnaars zijn.
Bovendien hebben de beperkingen van het openbare leven ook enorme psychologische gevolgen, vooral voor alleenstaanden en ouderen, die elektronische media niet kunnen gebruiken om het gebrek aan sociale uitwisseling te vervangen. Dit heeft gevolgen die de samenleving nog enige tijd zullen bezighouden. Daarom zijn er goede redenen om de respectieve overheidsmaatregelen ter bestrijding van pandemieën en hun economische gevolgen voor de bevolking te bekritiseren en om alternatieven te eisen. In verschillende landen organiseren vakbonden ook protesten, maar besteden ze tegelijkertijd aandacht aan mondneusbedekking en andere beschermende maatregelen.

Dergelijke kritiek is echter iets heel anders dan wat we de afgelopen weken in tal van Europese steden steeds vaker hebben gezien. Afgelopen weekend vonden er in verschillende Europese steden weer protesten plaats tegen overheidsmaatregelen om de Corona-pandemie in te dammen. Enkele duizenden mensen – de meerderheid niet politiek georganiseerd – kwamen bijeen voor massa-actie. Hun slogan was “geen dictatuur”, maar wat ze vooral bedoelden was: ik wil niet dat “mijn vrijheden” worden beperkt. In feite waren de meeste van deze bijeenkomsten als een groot feest – zonder maskers, zonder afstand, met vrienden en alcohol.
Wat beangstigend was, was dat er naast de toespraken van de complottheoretici op deze bijeenkomsten ook een openlijke herziening van de geschiedenis was door het misbruik van symbolen. Corona-ontkenners noemden zichzelf Anne Frank of Sophie Scholl, omdat ze zich ‘verzetten’ tegen een vermeende ‘Corona-dictatuur’.
Tegelijkertijd worden op dergelijke bijeenkomsten niet alleen open neofascisten getolereerd, maar gebruiken ze de ruimte ook voor hun doelen met geweld en geplande overtredingen van de regels. Daarbij beweren ze dat ze “de wil van de mensen” uitvoeren. Dus, geleid door PEGIDA-activisten, marcheerden enkele duizenden Corona-ontkenners door Kassel zonder maskers en afstand, ondanks een gerechtelijk verbod. Het was beangstigend dat de politie het bevel van de rechtbank niet handhaafde, maar de verboden mars op vriendschappelijke wijze begeleidde.

De antifascistische verenigingen in de verschillende landen hebben duidelijke reacties geformuleerd op dergelijke Corona-protesten:
Natuurlijk zullen we onze politieke boodschappen niet verloochenen en zullen we openbare activiteiten onder Corona-beperkingen niet stopzetten. We waken er echter voor dat we met deze activiteiten onze medemensen en onszelf niet in gevaar brengen.
Wij steunen de inhoudelijke kritiek op de asociale gevolgen van het coronabeleid van de staat. Het is echter volkomen onaanvaardbaar dat wij de bevolen beschermingsmaatregelen in de weg van kleinburgerlijke rebellie negeren en in plaats daarvan individuele vrijheden propageren.
Solidariteit betekent voor ons ook solidariteit met alle gezondheidswerkers en ouderenzorgmedewerkers die meer dan applaus verdienen.

Solidariteit met al diegenen die met hun werk het leven van alledag in stand houden.
Antifascisten zijn solidair en gaan verantwoord om met deze pandemische situatie.

Corona protests in Europe

The development of the Corona pandemic has a firm grip not only on European countries. Despite the onset of vaccination, various governments have continued to adopt lock-down measures to curb the uncontrolled spread of the virus and thus overburden their respective healthcare systems.
However, such regulations affect people to very different degrees. In most countries, businesses and production facilities, where there is also a high risk of infection, remain open, while catering establishments with a hygiene concept or cultural facilities must continue to close. Small businessmen, the self-employed and artists have had no income for almost a year, while large companies are rehabilitating themselves with government aid and multinationals such as Amazon are the crisis winners.
In addition, the restrictions on public life also have massive psychological consequences, especially for single people and the elderly, who cannot use electronic media to replace the lack of social exchange. This has consequences that will occupy society for some time to come. Therefore, there are good reasons to criticize the respective governmental measures of pandemic control and their economic consequences for the people and to demand alternatives. In various countries, trade unions are also organizing protests, but at the same time, they are paying attention to mouth-nose covering and other protective measures.

However, such criticism is something completely different from what we have increasingly seen in recent weeks in numerous European cities. Last weekend, protests again took place in various European cities against government measures to contain the Corona pandemic. Several thousand people – the majority not politically organized – gathered for mass action. Their slogan was “no dictatorship”, but what they meant above all was, I do not want “my freedoms” to be restricted. In fact, most of these gatherings were like a big party – without masks, without distance, with friends and alcohol.
What was frightening was that in addition to the speeches of the conspiracy theorists at these gatherings, there was also open revision of history through the misuse of symbols. Corona deniers referred to themselves as Anne Frank or Sophie Scholl, as they were “resisting” an alleged “Corona dictatorship.”
At the same time, open neo-fascists are not only tolerated at such gatherings, but also use the space for their goals with violence and planned violations of the rules. In doing so, they claim that they are implementing “the will of the people.” Thus, led by PEGIDA activists, several thousand Corona deniers marched through Kassel without masks and distance, despite a court ban. It was frightening that the police did not enforce the court’s order, but escorted the banned march in a friendly manner.

The antifascist associations in the various countries have formulated clear responses to such Corona protests:
Of course, we will not renounce our political messages and will not stop public activities under Corona restrictions. However, we are careful not to endanger with these activities our fellow human beings and ourselves.
We support the substantive criticism of the anti-social consequences of the state’s Corona policy. However, it is completely unacceptable for us to ignore the ordered protective measures in the way of petty-bourgeois rebellion and to propagate individual freedoms instead.
For us, solidarity also means solidarity with all health care and elder care workers who deserve more than applause. Solidarity with all those who maintain everyday life with their work.
Antifascists are in solidarity and deal responsibly with this pandemic situation.