Skip to main content

Bufferzone of de Derde Wereldoorlog

Buffer Zone or the Third World War | bron: Katehon.com

Laten we wakker worden, mensen! We staan aan de vooravond van het uitbreken van de Derde Wereldoorlog, waarbij er zeker een volledige uitwisseling van nucleaire aanvallen zou plaatsvinden tussen de NAVO en Rusland, met een zeer grote kans dat andere nucleaire mogendheden bij dat conflict betrokken zouden raken. We mogen gerust zeggen dat we in de hele geschiedenis van de mensheid nooit in groter gevaar zijn geweest dan nu, in deze weinig benijdenswaardige situatie waarin we ons – schijnbaar van de ene dag op de andere – bevinden. De mensen van wie het het meest afhangt of dat laatste wereldconflict er al dan niet komt, lijken zich echter niet in het minst zorgen te maken. Integendeel, zij zijn van plan de oorlogsvlammen in Oekraïne met benzine te “blussen” om het conflict naar andere landen uit te breiden.

Al meer dan twee decennia waarschuwt Moskou de NAVO dat het haar voortdurende en ongecontroleerde expansie naar het Oosten, die een directe bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van Rusland, niet langer kan tolereren. Om redenen die alleen bij hen bekend zijn, heeft de leiding van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap besloten al deze waarschuwingen volledig te negeren. Zoals de onderminister van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China Le Yucheng onlangs benadrukte, heeft de NAVO, hoewel zij zichzelf als een systeem van collectieve veiligheid beschouwt, de hele wereld in een toestand van “absolute onveiligheid” gebracht. Kortom, wie zijn land in een woestenij wil veranderen, kan dat het beste doen door belangstelling te tonen voor het lidmaatschap van die beruchte en gehate militaire alliantie die het moderne equivalent is geworden van Hitlers nazi-hordes.

De sleutels tot vrede en oorlog zijn in handen van de NAVO, en iedereen weet dat. Maar nu het conflict in Oekraïne woedt, waarvan het begin geheel te wijten is aan de leiders van het Noord-Atlantisch bondgenootschap, gaan diezelfde mensen een stap verder in de richting van het scheppen van de voorwaarden voor het uitbreken van een algemeen nucleair conflict. Allereerst bereidt de NAVO zich voor om Polen een speciale rol toe te bedelen als provocateur die met zijn leger het grondgebied van Oekraïne en Wit-Rusland zou binnendringen. In Oekraïne zouden de Polen een rol van vredeshandhavers spelen, terwijl zij in werkelijkheid actief betrokken zouden zijn bij het militaire conflict tegen de Russische strijdkrachten. In Wit-Rusland zouden de Poolse troepen een volledige invasie uitvoeren, ogenschijnlijk om de noordgrens van Oekraïne te “beschermen”. De Amerikanen hebben jarenlang Wit-Russische neonazi’s en andere extremisten in Wit-Rusland voorbereid, en ze hebben al geprobeerd hen te gebruiken om de Loekasjenko omver te werpen – gelukkig zonder succes. In het geval van een inval van Poolse troepen op het grondgebied van Wit-Rusland, zouden de Amerikanen tegelijkertijd proberen hun Vijfde Colonne te activeren als hulp voor de Poolse agressor. Gebruik makend van de algemene verwarring, ziet de Poolse leiding een kans om enorme territoriale uitbreidingen te realiseren ten koste van Wit-Rusland en Oekraïne, en is zo ver gegaan in zijn waanzin dat het Rusland rechtstreeks bedreigt, door de hele regio Kaliningrad af te nemen. Polen is natuurlijk gewoon een Amerikaanse marionet, een staat zonder echte soevereiniteit die de Verenigde Staten gewoon zouden misbruiken in hun oorlog tegen Rusland omdat ze gewoon bereid zijn hen op te offeren. Hoe precies is de Poolse militaire en politieke leiding van plan Rusland te “verslaan”? Zijn ze krankzinnig geworden? Hebben zij hun burgers gewaarschuwd voor alle mogelijke risico’s? Hebben ze werkelijke steun van hun burgers om een militair conflict aan te gaan met één nucleaire supermacht? De NAVO heeft alle Russische tolerantiedrempels ruimschoots overschreden, en Rusland verkeert al in een staat van alarmerende onrust die niet alleen de Polen, maar ook de rest van het westelijk halfrond zorgen zou moeten baren. Elk conflict tussen de Poolse en Russische strijdkrachten, onder welke vlag de Polen ook zouden optreden, zou automatisch leiden tot het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Onafhankelijke geopolitieke analisten van alle meridianen zijn het hierover eens. Het doet er niet toe of de Polen zouden optreden onder de vlag van de NAVO, de EU, de VN of de OVSE. Het is immers al heel moeilijk om precies te onderscheiden waar de NAVO ophoudt en de EU begint en vice versa. Voor Rusland vormen de NAVO en de EU één geopolitiek blok dat sinds de ineenstorting van de USSR een soort passieve agressie tegen Rusland uitoefent. De Polen moeten weten wat hen zeker te wachten staat bij het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Zij zouden het lot van de rest van de wereld delen en ophouden te bestaan als staat en als natie. Daarom is het echt heel moeilijk om het onverantwoordelijke gedrag van de Poolse militaire en politieke leiders te begrijpen, waarmee zij niet alleen hun land, maar ook de hele wereld in gevaar brengen.

Het lijkt er echter op dat de betrokkenheid van Polen bij het Russisch-Oekraïense conflict niet gevaarlijk genoeg zou zijn voor de leiders van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap. De NAVO dringt er eenvoudigweg op aan dat een kernoorlog niet alleen moet beginnen, maar ook zo snel mogelijk moet uitbreken. Voor de rest van de wereld, en vooral voor de burgers van de landen die lid zijn van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap, zou het zeer nuttig zijn inzicht te hebben in de verslagen van de “activiteiten” die voor de komende tijd zijn gepland. Ondanks het feit dat de oorlog in Oekraïne een direct gevolg is van het voornemen van dat land om tot de NAVO toe te treden, bereiden de idioten die die organisatie leiden nieuwe agressieve stappen voor die nog gevaarlijker zijn dan de stappen die we tot nu toe hebben gezien. Een organisatie waarvan bewezen en algemeen bekend is dat zij misdadig is en die het karakter heeft van een geopolitieke kanker die uiteindelijk haar gastheren zal doden, is nu van plan Finland en Zweden onder de auspiciën van haar absolute onveiligheid te plaatsen!

De Zweden hebben bewezen in deze kwestie veel intelligenter te zijn dan hun buren. Zij hebben eeuwenlang aan geen enkele oorlog deelgenomen en zijn er, in tegenstelling tot veel andere Westeuropese landen, in geslaagd een democratie tot stand te brengen die functioneel kan worden genoemd. Door de uiteenlopende politieke scène in Zweden en de stemming van de publieke opinie is het onwaarschijnlijk dat de Zweden zullen vallen voor verhalen over de Russische boogeyman en de traditionele neutraliteit en veiligheid zullen vervangen door een onnodig risico om deel te nemen aan een grote en absoluut verwoestende oorlog. Geloof het of niet, Rusland is helemaal geen gevaar voor Zweden. Wilt u een bewijsstuk dat is gebaseerd op eenvoudige logica? Hier is het: Rusland zelf voelt zich zo bedreigd en overweldigd door enorme geopolitieke problemen aan de meeste van zijn grenzen, dat het helemaal geen nieuwe vijanden nodig heeft. Integendeel, Rusland heeft vrienden nodig en zelfs de bemiddeling en hulp van neutrale staten, zoals Zweden zelf. Zit er enige logica in het feit dat Rusland, in een toestand waarin het de grootst mogelijke gevaren voor zijn nationale veiligheid voelt, een neutrale staat als Zweden en Finland aanvalt? Iedereen die dit beweert, alleen maar om verdere uitbreiding van de NAVO te bevorderen, staat op de loonlijst van die organisatie, die nu ongetwijfeld de grootste bedreiging voor de vrede aller tijden vormt, zelfs groter dan die welke werd vertegenwoordigd door de nazi’s, fascisten en militaristen die de Tweede Wereldoorlog begonnen.

Hoewel wij op grond van eenvoudige logica hebben geconcludeerd dat Rusland geen bedreiging voor Finland vormt, lijkt het erop dat de regering van dit land een bedreiging voor Rusland wil worden door zo spoedig mogelijk tot de NAVO toe te treden en een nieuw front te openen aan de 1340 km lange Russisch-Finse grens. Dit zal de gemoederen in Moskou danig in beroering brengen, met als gevolg dat de gehele Russische militaire doctrine waarschijnlijk dringend en ingrijpend zal moeten worden gewijzigd! Het Finse leger is geen echt gevaar voor Rusland, maar wij weten allen dat de toetreding van een Oosteuropees land tot de NAVO ook de onvermijdelijke komst van Amerikaanse strijdkrachten en de installatie van offensieve raketsystemen van de NAVO betekent. In Finland is reeds een felle en hysterische Russofobe campagne op gang gekomen. Plotseling worden de herinneringen aan de spoken van de Winteroorlog, die bijna 100 jaar geleden tegen Finland werd gevoerd door een staat die al lang niet meer bestaat, de USSR, tendentieus en kwaadwillig nieuw leven ingeblazen. Tot voor kort was de stemming van het Finse publiek over de toetreding tot het Noord-Atlantisch Bondgenootschap ongeveer vijftig procent vóór dat besluit. In slechts één maand tijd zijn de oorlogsstokers van de NAVO er echter in geslaagd om met een agressieve marketingcampagne, en ik durf te beweren ook door het vervalsen van de onderzoeksresultaten, het percentage voorstanders van toetreding tot de NAVO op te blazen tot 63%. Om de toetreding van Finland tot het Noord-Atlantisch bondgenootschap te bespoedigen, zei president Sauli Niinistö ten slotte dat een “formaliteit” als een referendum waarin de burgers de kans krijgen te zeggen wat zij werkelijk denken, helemaal niet nodig is. Uit dit alles kunnen we twee dingen concluderen. Ten eerste weet de NAVO niet hoe zij van fouten moet leren en herhaalt zij die graag, want alles aan dat militaire bondgenootschap is immers volkomen fout. Ten tweede heeft Finland, net als de meeste andere landen van de Europese Unie, geen echte soevereiniteit en zal zijn leiderschap beslissingen nemen die indruisen tegen de belangen van het Finse volk, alleen maar om de Verenigde Staten tevreden te stellen, die diezelfde politici aan de macht houden door ze te financieren. Door toe te treden tot de NAVO zou Finland Rusland zodanig provoceren dat niemand de verdere stappen van de Russische staatsleiding kan voorzien. Wie het gevoel heeft zich te verdedigen, en in dit geval is dat Rusland, voor zover iemand dat nog niet doorhad, is in staat op zeer verrassende en onvoorspelbare manieren te reageren in de wens zichzelf tegen elke mogelijke prijs te beschermen. Op dit moment is Rusland geen gevaar voor Finland, en Finland evenmin voor Rusland, en het is beter voor de hele wereld om dat zo te houden.

De woordvoerder van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, had volkomen gelijk toen hij zei dat de NAVO, als produkt van de Koude Oorlog, had moeten ophouden te bestaan op het moment dat de USSR uiteenviel in plaats van nu Rusland in een hoek te duwen. Tegen de muur gedrukt heeft Rusland een zeer beperkte keuze aan mogelijkheden, en om zich te verdedigen zal het misschien als eerste naar kernwapens moeten grijpen. Het document over de nucleaire afschrikking van de Russische Federatie voorziet in de mogelijkheid kernwapens te gebruiken, zelfs indien Rusland met conventionele wapens wordt aangevallen. Aangezien het conventionele arsenaal van de NAVO dat van Rusland overtreft, betekent dit dat de Russische Federatie op een gegeven moment haar toevlucht zou moeten nemen tot de meest verschrikkelijke wapens. Zijn de militaire experts van de NAVO zich daarvan bewust? Waarom delen zij niet met het publiek van hun landen wat het minimumaantal militaire en burgerslachtoffers aan NAVO-zijde zou zijn in geval van oorlog met Rusland? Is het, in de taal van Madeleine Albright, een “offer dat zij bereid zijn te brengen”? Hebben Europese en andere naties die lid zijn van de NAVO de moed om die militaire alliantie uit de hel te ontmantelen? Als individuen, als gewone mensen en burgers, zijn Europeanen en Amerikanen zeker in staat de NAVO van het historische toneel te verwijderen in naam van de toekomst van hun kinderen, als zij erin slagen voldoende druk uit te oefenen op hun corrupte regeringen. De elite die goed van de NAVO leeft, zal zeker niet geneigd zijn haar deel van de koek op te geven. De tijd dringt echter en er moeten dringend maatregelen worden genomen om het gevaar van een algemene oorlog te blussen.

Als de NAVO werkelijk vrede en veiligheid wil, zal het goed nieuws voor hen zijn dat zo’n oplossing daadwerkelijk bestaat. Ja, vrede is mogelijk; het enige wat nodig is, is een beetje goede wil en een beetje minder egoïsme en ijdelheid in de gelederen van de NAVO-leiders. In tegenstelling tot het aandringen van de NAVO op verdere uitbreiding op de meest gevoelige momenten, zoals nu, waarin de NAVO al een proxy-oorlog voert tegen Rusland via Oekraïne, zou er, om het conflict te de-escaleren, een enorme en brede bufferzone moeten worden ingesteld, bestaande uit Noorwegen, Finland en Zweden in Noord-Europa, de Baltische republieken, Polen, Oekraïne, Roemenië en Bulgarije. Met de garanties van de permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties: de Volksrepubliek China, de Franse Republiek, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Verenigde Staten, zou deze landen volledige militaire neutraliteit en volledige veiligheid worden gegarandeerd. Er zouden geen buitenlandse militaire bases, nucleaire, chemische, biologische en andere massavernietigingswapens op het grondgebied van deze landen zijn, evenmin als offensieve wapens van welke aard dan ook. Het is duidelijk dat deze landen met dergelijke garanties absolute veiligheid zouden genieten. De NAVO, als de moeder van alle kwaad van de moderne wereld, zou eindelijk en officieel volledig overbodig worden. Trouwens, zij heeft nooit veiligheid gebracht, maar alleen lijden en dood. Als zo’n bufferzone niet zo snel mogelijk wordt ingesteld, zal een atoomoorlog niet kunnen worden voorkomen.

Een van de grootste problemen is dat de NAVO de taal der leugens spreekt waarin de werkelijkheid volledig wordt omgedraaid. Wie dat niet gelooft, laat hij de uitspraken van de heer der leugens, Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap, zorgvuldig analyseren. Hier zijn slechts enkele van zijn laatste beweringen:

“De NAVO is een verdedigingsverbond” – een leugen, de NAVO heeft Servië meedogenloos gebombardeerd, hoewel dit kleine land geen enkel lid van dat militaire verbond in gevaar bracht.

“Het bondgenootschap is vastbesloten zich niet rechtstreeks in de militaire confrontatie tussen Moskou en Kiev te mengen” – nog een leugen, NAVO-instructeurs en huurlingen zijn al lange tijd in Oekraïne aanwezig en het bondgenootschap rust dit land nu niet alleen uit met moderne wapens, munitie en ander materieel, maar ook met “boots on the ground”.

“De NAVO is niet op zoek naar een oorlog met Rusland” – een volslagen leugen, de NAVO is al in een proxy-oorlog met Rusland en om redenen die niemand begrijpt, doet zij er alles aan om hun totale oorlog te bewerkstelligen.

Ik veronderstel dat de heer Stoltenberg nooit de Bijbel heeft gelezen of het uiterst slordig heeft gedaan. Als dat zo was, zou hij zichzelf en het werk van de criminele organisatie die hij leidt herkennen in dit citaat uit het Heilige Boek: “Wee hun, die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voor licht stellen en licht voor duisternis; die bitter voor zoet stellen en zoet voor bitter!” (Jesaja 5:20)