Skip to main content

Antifascism is more relevant then ever!

FIR News 2019-46

Antifascisme is relevanter dan ooit!

English translation below / Ter voorbereiding van het komende XVIIIe reguliere congres a.s. 30 november in Italië presenteerde het uitvoerend comité van de FIR een voorstel voor een politieke verklaring voor de komende tijd, die is opgenomen in de volgende fragmenten:

De belangrijkste aspecten van ons politieke werk zijn
– om de heropleving van het rechtse populisme en het neofascisme te stoppen
– om de dreiging van oorlog te elimineren – voor de bescherming van vrede
– het bewaren van herinneringen – tegen historisch revisionisme.
Voor al deze taken moeten we de eenheid van de antifascistische krachten consolideren.

Sinds bijna 70 jaar werkt FIR als een internationale overkoepelende organisatie met inbegrip van alle verschillende verzetstrijders en ondersteuners van de Anti-Hitler-Coalitie, voormalige vervolgden en hedendaagse anti-fascisten. Hun kracht is de gemeenschappelijke aard die ontstaat ondanks verschillende oriëntaties van politieke partijen, sociale visies of religieuze waarden.

Het pad van de “fakkel van FIR” benadrukte op indrukwekkende wijze die gemeenschap.

In onze gelederen zitten kameraden en vrienden
• ze verdedigen en vechten om de burgerrechten en de mensenrechten te bevestigen,
• ze vechten tegen politiek en culturen die armoede, fascisme en oorlog genereren,
• zij verdedigen democratische en sociale rechten,
• ze zijn gebaseerd op humanistische idealen die verband houden met de antifascistische doelen,
• ze willen de herinneringen van hun families bewaren.
Elke weg naar antifascisme wordt verwelkomd in FIR.

Deze eenheid moet worden vernieuwd, omdat de generatie van de getuigen ons verlaat. Daarom roepen we alle aangesloten federaties op om hun structuur te openen voor de generaties van vandaag. Op die manier worden we uitgedaagd om de idealen van de antifascistische erfenis te delen met de naoorlogse generaties, die hun eigen problemen en perspectieven brengen in politieke geschillen.

FIR zet zich ervoor in dat de politiek in elk Europees land is:
• tegen elke vorm van discriminatie op basis van afkomst, ras, seksuele geaardheid, taal, religie, politieke opvattingen, persoonlijke en sociale omstandigheden,
• vluchtelingen een veilige haven bieden en de rechten van iedereen, met name vrouwen, respecteren;
• niet ten dienste van grote financiële entiteiten en lobbyisten, maar geven sociaal beleid om iedereen te voorzien van banen, onderwijs, welzijn en adequate huisvesting, als basis voor een echte democratie;
• bevordering van vergelijkbare levensomstandigheden in alle landen, om de verplichting om te migreren op zoek naar werk te voorkomen;
• gekant tegen alle vormen van Shoah-ontkenning en revisionisme, vervalsing van het verzet, de vernietiging van herdenkingsplaatsen, het herstel van nazi-fascisten en medewerkers in elke vorm die ze vertonen;
• bestrijding van alle nationalisme en separatisme en bescherming van de rechten en culturen van minderheden;
• voeren van een beleid van vrede en niet-militaire oplossingen, geen inmenging in binnenlandse aangelegenheden van het buitenland.

Onze taak is daarom:
In verband met de generaties van vandaag bewaren we de erfenis van de verzetstrijders en vervolgden en vechten we voor democratie, humanisme, sociale rechtvaardigheid en “een nieuwe wereld van vrede en vrijheid”.

Antifascism is more relevant then ever!

In preparation of the coming XVIII. regular congress the executive committee of the FIR presented a proposal for a political statement for the coming time, which is reproduced in excerpts following:
The main aspects of our political work are
– to stop the resurgence of right-wing populism and neo-fascism
– to eliminate the threat of war – for the protection of peace
– preserving memories – against historical revisionism.

For all these tasks, we need to consolidate the unity of the anti-fascist forces. Since nearly 70 years, FIR is working as an international umbrella organization including all the different fighters and forces of the Anti-Hitler-Coalition, former persecuted and today’s anti-fascists. Their strength is the commonality that results despite different political party orientations, social visions or religious values. The path of the “torch of FIR” impressively emphasized that community.
In our ranks are comrades and friends
•    they defend and fight to affirm civil and human rights,
•    they fight against politics and cultures that generates poverty, fascism and war,
•    they defend democratic and social rights,
•    they are based on religious or humanistic ideals connected with the antifascist goals,
•    they want to preserve the memories of their families.
Each way to antifascism is welcomed in FIR.

This unit must be developed renew, because the witness’s generation is leaving us. Therefore, we call all member federations to open their structure for the today’s generations. In that way we are challenged to share the ideals of the anti-fascist legacy with the post-war generations, who bring their own issues and perspectives in political disputes.
FIR is committed to ensure that politics in every European country are
•    opposed to any form of discrimination based on origin, race, sexual orientation, language, religion, political views, personal and social conditions,
•    providing a safe haven to refugees and respect the rights of all, particularly women;
•    not at the service of big financial entities and lobbyists, but are granting social policies to provide everybody with jobs, education, welfare and adequate housing, as the basis for a true democracy;
•    promoting comparable living conditions in all countries, in order to avoid the obligation to migrate in search of work;
•    opposed to all forms of Shoah denial and revisionism, falsification of the Resistance fight, the destruction of memorial sites, the rehabilitation of nazi-fascists and collaborators in any form they show up;
•    fighting all nationalism and separatism and protecting the rights and cultures of minorities;
•    bearing a policy of peace and non-military solutions, no interference in foreign countries internal affairs.

Our task is therefore:
In connection with the today’s generations we preserve the legacy of the fighters and persecuted and fight for democracy, humanism, social justice and “a new world of peace and freedom.”