Skip to main content

Een indrukwekkend en succesvol FIR-congres in Barcelona

By 2 november 2023november 3rd, 2023Berichten van de FIR

Een indrukwekkend en succesvol FIR-congres in Barcelona

Eind oktober vond het XIXe congres van de Internationale Federatie van Verzetsstrijders plaats in Barcelona, met deelname van bijna 100 afgevaardigden en gasten uit heel Europa en Marokko.
De openingsceremonie, gehouden in de prestigieuze Saló de les Cròniques van het stadhuis van Barcelona, ging gepaard met de uitreiking van de “Michel Vanderborght Prijs”, waarmee verschillende vooraanstaande Europese burgers en initiatieven werden geëerd voor hun burgerlijke en antifascistische inzet, waaronder de Italiaanse senator en Auschwitz-Birkenau overlevende Liliana Segre. Daarnaast waren er twee Spaanse getuigen, mevrouw Teresa Alonso, een kind van de Spaanse Burgeroorlog, zij werd geëvacueerd naar de USSR, overleefde het beleg van Leningrad en vocht vervolgens in de Komsomol Brigades, en mevrouw Delfina Tomás, die als kind het Francoïstische Spanje ontvluchtte en later werkte met de Internationale Federatie van Verzetsstrijders en de Wereldvredesraad.

Het congres, dat gehouden werd in het gebouw van de CCOO van Catalonië (Comisiones Obreras), werd onder andere verwelkomd door Javier Pacheco (secretaris-generaal van de CCOO van Catalonië), Fernando Martínez (Spaanse staatssecretaris van Herdenking), Gemma Ubasart (Catalaanse minister van Justitie, Rechten en Herdenking) en de voorzitter van de Wereldveteranenfederatie (WVF/FMAC), Dr. El Mostafa El Ktiri uit Marokko.
Tijdens de beraadslagingen van het congres werden verschillende verklaringen aangenomen en werd het bestuursorgaan nieuw gekozen. De afgevaardigden bevestigden Vimos Hanti uit Hongarije als voorzitter, Dr. Ulrich Schneider als secretaris-generaal en Dr. Filippo Giuffrida als vicevoorzitter, en kozen Dr. Regina Girod als nieuwe vicevoorzitter. Daarnaast bestaat het Uitvoerend Comité uit vertegenwoordigers van België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Rusland, Servië, Slowakije en Spanje.

Het congres ging over een verslag van de afgelopen vier jaar, waarin het politieke werk van de internationale koepel enorm werd belemmerd door de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Het werd betreurd dat vanwege de oorlogssituatie de federaties uit Rusland en Oekraïne, noch uit Israël aan het congres konden deelnemen. Helaas waren ook andere aangesloten federaties afwezig.

In het centrum van het overleg stonden de politieke debatten over de centrale kwesties van de internationale antifascistische politiek, in het bijzonder de actie voor vrede, het behoud van de antifascistische herinnering tegen elke vervalsing van de geschiedenis en de beangstigende opkomst van neofascistische en extreem-rechtse partijen en krachten. Zoals te verwachten in een heterogene koepelorganisatie waren er nogal controversiële debatten, vooral over de oorlog in het Midden-Oosten, maar ook over hoe om te gaan met het Europees Parlement. Desondanks waren er aan het eind vier verklaringen die unaniem werden aangenomen en die richting moeten geven aan het werk tot het volgende congres. Daaronder een vredesoproep aan “alle partijen in alle huidige conflicten voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en het begin van internationale onderhandelingen” als uitdrukking van de inspanningen van de FIR om op te komen voor de belangen van de burgers in alle oorlogsgebieden.
In een oproep voor een “Europese Unie van de volkeren” bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement benadrukten de afgevaardigden de noodzaak van een EU “die zich verzet tegen elke vorm van nationalisme, separatistische aspiraties, rassendiscriminatie of xenofobie en opkomt voor de rechten van vluchtelingen en minderheden” en “opkomt voor een vredesbeleid dat niet gebaseerd is op buitenlandse politieke dominantie maar op niet-militaire conflictoplossingen.” In die zin wil de FIR zich in de verkiezingscampagne bemoeien met initiatieven uit het maatschappelijk middenveld.

Een van de belangrijke thema’s van de conferentie was ook het behoud van de herinnering en de verdediging van de nalatenschap van de overlevenden tegen alle vormen van historische revisie. Daarom was het niet meer dan logisch dat de afgevaardigden en gasten op zondag 29 oktober deelnamen aan drie indrukwekkende herdenkingsevenementen ter nagedachtenis aan de Internationale Brigades en de slachtoffers van de Franco-dictatuur. Het voorspel bestond uit een kranslegging bij de “Muur van het schot” bij de nieuwe jachthaven, waarbij Dr. Regina Girod sprak. De secretaris-generaal van FIR sprak op de openbare bijeenkomst op de Rambla del Carmel voor de 85e verjaardag van de “Despedida”. Bij het monument van de Brigade Lincoln leggen de Voorzitter en de twee Vicevoorzitters een krans van FIR. In de middag memoreerde Filippo Giuffrida het afscheid van de Internationale Brigades door Juan Negrín en Luigi Longo tijdens een bijeenkomst in Les Masies de l’Espluga de Francolí, vlakbij Tarragona.
Dit markeerde het einde van een indrukwekkend en succesvol congres.

 

 

 

An impressive and successful FIR congress in Barcelona

At the end of October, the XIX Congress of the International Federation of Resistance Fighters took place in Barcelona, with the participation of almost 100 delegates and guests from all over Europe and Morocco.
The opening ceremony, held in the prestigious Saló de les Cròniques of the Barcelona City Hall, was accompanied by the awarding of the “Michel Vanderborght Prize”, which honored several distinguished European citizens and initiatives for their civil and anti-fascist commitment, including Italian senator and Auschwitz-Birkenau survivor Liliana Segre. In addition, two Spanish witnesses, Mrs. Teresa Alonso, a child of the Spanish Civil War who was evacuated to the USSR, survived the siege of Leningrad and then fought in the Komsomol Brigades, and Mrs. Delfina Tomás, who fled Francoist Spain as a child and later worked with the International Federation of Resistance Fighters and the World Peace Council.
The Congress, held in the building of the CCOO of Catalonia (Comisiones Obreras), was welcomed, among others, by Javier Pacheco (Secretary General of the CCOO of Catalonia), Fernando Martínez (Spanish Secretary of State for Remembrance), Gemma Ubasart (Catalan Minister for Justice, Rights and Remembrance) and the President of the World Veterans Federation (WVF/FMAC), Dr. El Mostafa El Ktiri from Morocco.
In the deliberation of the Congress, several declarations were adopted and the governing body was newly elected. Delegates confirmed Vimos Hanti from Hungary as president, Dr. Ulrich Schneider as secretary general and Dr. Filippo Giuffrida as vice president, and elected Dr. Regina Girod as the new vice president. In addition, the Executive Committee includes representatives from Belgium, France, Greece, Italy, Russia, Serbia, Slovakia and Spain.

The congress was about an account of the past four years, during which the political work of the international umbrella organization was massively hampered by the pandemic and the war in Ukraine. It was regretted that due to the war situation the federations neither from Russia and Ukraine, nor from Israel could participate in the congress. Unfortunately, other member federations were also absent.
In the center of the deliberation were the political debates on the central questions of international antifascist politics, especially the action for peace, the preservation of antifascist memory against any falsification of history and the frightening upsurge of neo-fascist and extreme right parties and forces. As to be expected in a heterogeneous umbrella organization, there were quite controversial debates, especially on the war in the Middle East, but also on how to deal with the European Parliament. Nevertheless, at the end there were four declarations that were unanimously agreed upon and should provide orientation for the work until the next congress. Among them a peace appeal to “all parties in all current conflicts for an immediate ceasefire and the beginning of international negotiations” as expression of the efforts of the FIR to stand up for the interests of the civilians in all war regions.
In an appeal for a “European Union of the peoples” on the upcoming elections to the European Parliament, the delegates stressed the need for an EU “which opposes any form of nationalism, separatist aspirations, racial discrimination or xenophobia and stands up for the rights of refugees and minorities” and “stands up for a peace policy which is not based on foreign policy domination but on non-military conflict solutions.” In this sense, the FIR wants to intervene with civil society initiatives in the election campaign.
Among the important themes of the conference was also the preservation of memory, and the defense of the legacy of the survivors against all forms of historical revision. Therefore, it was only logical that on Sunday, October 29, the delegates and guests participated in three impressive commemorative events in memory of the International Brigades and the victims of the Franco dictatorship. The prelude made at the “Wall of the shot” at the new marina a wreath laying, at which Dr. Regina Girod spoke. The Secretary General of FIR spoke at the public rally on the Rambla del Carmel for the 85th anniversary of the “Despedida”. At the monument of the Lincoln Brigade, the President and the two Vice Presidents laid a wreath of FIR. In the afternoon, Filippo Giuffrida recalled the farewell of the International Brigades by Juan Negrín and Luigi Longo at a meeting in Les Masies de l’Espluga de Francolí, near Tarragona.
This marked the end of an impressive and successful congress.