Skip to main content

A Political Taboo Breaking in Germany

Een politiek taboe doorbreken in Duitsland

(English below)

Verrassend voor internationale waarnemers, het politieke establishment in Duitsland is in grote beroering.

De reden: om te voorkomen dat de ​​ongewenste premier Bodo Ramelow (Die LINKE) in Thüringen zou worden gekozen, liet de FDP, die in Thüringen slechts 5% van de stemmen van de kiezers ontving, zijn eigen kandidaat tot premier verkiezen met de hulp van de fascist Höcke -AfD en de CDU-factie.

De AfD triomfeerde vervolgens en zei dat het een overwinning was van het “conservatieve blok over het linker blok”.

Dit verkiezingsbesluit is schandalig, omdat het voorbijgaat aan alle eerdere krachtige verklaringen van de FDP en CDU dat zij nooit zouden samenwerken met de AfD ten gunste van een machtsberekening tegen de vorige staatsregering.

De VVN-BdA verklaard:

“Iedereen die racisten op deze manier sociaal aanvaardbaar maakt, is volledig onbetrouwbaar als het gaat om gezamenlijke acties van het maatschappelijk middenveld tegen neofascisme, antisemitisme, racisme en andere gebieden van rechtse ontwikkeling.

De verkiezing van Thomas Kemmerich zal een regering in Thüringen creëren. – als het überhaupt lukt – dat hangt af van alle beslissingen over de AfD.

Dat is een bedreiging voor alle antifascistische krachten in het land en instellingen, zoals het concentratiekampmonument Buchenwald.

Daarom is weerstand van het maatschappelijk middenveld in welke vorm dan ook nodig nu.”

Bovendien zijn sinds de verkiezing van Thomas Kemmerich elke dag duizenden mensen – niet alleen in Thüringen – de straat op gegaan om te protesteren tegen deze samenwerking met de AfD.

Het besluit leidde ook tot een politieke aardbeving in Berlijn. De CDU en de FDP waren een “rode streep” in Thüringen overgestoken, die zowel de grote coalitie als de federale burgerlijke partijen als uiterst riskant beschouwden.

Tot nu toe hadden ze elke open samenwerking met de AfD geweigerd, zelfs als ze posities hadden ingenomen in hun eigen politieke projecten. Bovendien zal de volgende keer een verkiezing in Hamburg plaatsvinden en wordt samenwerking met de AFD niet bevorderlijk geacht voor verkiezingen.

Terwijl de FDP haar kandidaat eerst had gefeliciteerd, haastte de partijvoorzitter zich even later naar Thüringen om hem over te halen af ​​te treden. CDU-voorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer vloog ook naar Erfurt om de Thüringer CDU in overeenstemming te brengen met de politieke lijn van de federale partij. Hoewel CDU-fractieleider Mohring aftrad, toonde de partij zelf geen tekenen van begrip, zodat de CDU-leider begin deze week zelf haar ontslag aankondigde.

Om te voorkomen dat de CDU naar aanleiding van dit debat openlijk naar rechts draait, is een duidelijk signaal van buitenparlementaire krachten nodig.

Op zaterdag 15 februari 2020 is er een landelijke demonstratie in Erfurt – georganiseerd door de vakbonden en antifascistische netwerken – onder de slogan: “

#Niet met ons: geen pact met fascisten – nooit en nergens!”

De FIR en haar Duitse ledenfederaties ondersteunen dit burgerprotest.

Surprisingly for international observers, the political establishment in Germany is in great turmoil. The reason: In order to prevent an unwanted Prime Minister Bodo Ramelow (Die LINKE) in Thuringia, the FDP, which in Thuringia received just 5% of the voters’ votes, had its own candidate elected Prime Minister with the help of the fascist Höcke-AfD and the CDU faction. The AfD then triumphed, saying it was a victory of the “conservative Bloc over the Left Bloc”. This election decision is scandalous, because it disregard all previous full-bodied statements by the FDP and CDU that they would never cooperate with the AfD in favor of a power calculation against the previous state government. The VVN-BdA declared
“Anyone who makes racists socially acceptable in this way is completely unreliable when it comes to joint civil society action against neo-fascism, anti-Semitism, racism and other areas of right wing development. The election of Thomas Kemmerich will create a government in Thuringia – if it succeeds at all – that depends in all decisions on the AfD. That is a threat to all anti-fascist forces in the country and institutions, like the concentration camp memorial Buchenwald. That is why civil society resistance in any form is needed now.”
Moreover, indeed, since the election of Thomas Kemmerich, several thousand people – not only in Thuringia – have taken to the streets every day to protest against this cooperation with the AfD. 

The decision also led to a political earthquake in Berlin. The CDU and FDP had crossed a “red line” in Thuringia, which both the grand coalition and the federal bourgeois parties considered extremely risky. So far, they had refused any open cooperation with the AfD, even if they had taken up positions in their own political projects. In addition, next time there will be an election in Hamburg, and there cooperation with the AfD is not considered to be conducive to elections.
While the FDP had first congratulated its candidate, the party chairman hurried to Thuringia a little later to persuade him to resign. CDU chairwoman Annegret Kramp-Karrenbauer also flew to Erfurt in order to bring the Thuringian CDU into line with the political line of the federal party. Although CDU faction leader Mohring resigned, the party itself showed no signs of understanding, so that at the beginning of this week, the CDU leader herself announced her resignation from office.

In order to prevent the CDU from openly turning to the right as result of this debate, a clear signal from extra-parliamentary forces is necessary. On Saturday, 15 February 2020 there will be a nationwide demonstration in Erfurt – organized by the trade unions and anti-fascist networks – under the slogan: “#Not with us: No pact with fascists – never and nowhere!”
The FIR and its German member federations support this civil protest.