Skip to main content

90 jaar geleden: De brand in de Berlijnse Rijksdag

Een belangrijke gebeurtenis bij het vestigen van het fascistische bewind in Duitsland was de enscenering van de Rijksdagbrand in Berlijn. Op de avond van 27 februari 1933 brandde het gebouw van het Duitse parlement af.
De bekende chronologie van de gebeurtenissen maakt al duidelijk welke enscenering en bedoeling achter de gebeurtenis zat. Kort na 21:00 uur werd de brand in het gebouw gemeld. Nauwelijks 10 minuten later had het eerste brandweerpeloton het gebouw bereikt. Slechts vijf minuten later arresteerde de politie de Nederlandse Marinus van der Lubbe als vermeende brandstichter in het Rijksdaggebouw, en Hermann Göring, en even later waren Hitler en Goebbels ter plaatse. Terwijl de brandweer nog bezig was de brand te blussen, kondigden Goering en Hitler aan dat deze brand een “communistisch baken” was om in opstand te komen en dat van der Lubbe de brand had aangestoken “namens de communisten”.
Nadat de chef van de politieke politie die middag alle politiebureaus had opgedragen communistische functionarissen te arresteren vanwege vermeende dreigende razzia’s ter gelegenheid van de Rijksdagverkiezingen, begonnen in de nacht van 28 februari 1933 verdere massale arrestaties op basis van de sinds november 1932 bijgewerkte arrestatielijsten. De volgende dag werd de pers van de KPD en de SPD voor 14 dagen verboden.

Dat de bewering van een “communistisch baken” vanaf het begin ongeloofwaardig was, werd zelfs door buitenlandse verslaggevers erkend, van wie één de “Wiener Allgemeine Zeitung” al op de avond van 27 februari per telegram liet weten dat het buiten kijf stond dat de brand was “aangestoken door huurlingen van de Hitler-regering”. Hoe dan ook, op 28 februari nam het kabinet een “Verordening ter bescherming van het volk en de staat” (“Reichstag Fire Ordinance”) aan, toen uitgevaardigd door de Reichspresident, die fundamentele grondwettelijke rechten opschortte. Het decreet verklaarde:
“Het is … toegestaan om beperkingen op te leggen aan de persoonlijke vrijheid, aan het recht op vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van de persvrijheid, aan het recht van vereniging en vergadering, om in te grijpen in het brief-, post-, telegraaf- en telefoongeheim, om huiszoekingen en inbeslagnames te bevelen, en om beperkingen op te leggen aan eigendom, zelfs buiten de wettelijke grenzen die hiervoor anders zijn vastgesteld.”
Hitler beschreef de brand als een “door God gegeven teken” om “de communisten met ijzeren vuist te vernietigen”. De nazi’s openden een terreurcampagne van de grootste omvang en arresteerden nog in de brandnacht ongeveer 12.000 leden van de KPD en de SPD, bovendien niet-partij-democraten.
De bij de FIR aangesloten organisatie “Kinderen van het Verzet” herinnert er in een verklaring aan dat zich onder de gearresteerden ook ouders en grootouders van haar leden bevonden. Wij herinneren ons “de provocatie van 90 jaar geleden om te waarschuwen voor een herhaling van de opkomst van fascisten, om de lessen van toen opnieuw te trekken en om nooit de vermaning van het verzet te vergeten die Peter Gingold, verzetsstrijder en onvermoeibare vermaner ons naliet: “1933 zou zijn voorkomen als alle tegenstanders van de nazi’s hun onderlinge ruzies opzij hadden gezet en gezamenlijk hadden opgetreden.”

Het naziregime wilde de brand van de Rijksdag gebruiken voor hun propaganda toen Georgi Dimitrov, die in Duitsland was als vertegenwoordiger van de Communistische Internationale, samen met andere communisten werd gearresteerd en berecht in een proces voor het Reichsgericht. Nog voor het proces begon, hadden antifascisten in Franse ballingschap de fascistische propagandaleugen al kunnen ontmaskeren en de directe betrokkenheid van de SA bij deze brandstichting kunnen bewijzen met hun eigen onderzoek naar het verloop van de brand en de bundeling van verdere documenten in het “Braunbuch – Über Reichstagsbrand und Hitlerterror”. Niet in de laatste plaats door het heldhaftige optreden van Georgi Dimitrov in het proces in Leipzig faalde de vervolging en moesten de vier beschuldigde communisten worden vrijgesproken.

Eind jaren vijftig, tijdens de Koude Oorlog, probeerde een medewerker van het Nedersaksische staatsbureau voor de geheime dienst (“Verfassungsschutz”) samen met het tijdschrift “Spiegel” de SA en haar medestanders van de verantwoordelijkheid voor de brandstichting te rehabiliteren. Op historisch revisionistische wijze bracht hij uiterst kronkelige, maar door de media voorbereide stellingen naar voren over de enige dader: Marinus van der Lubbe. Het is aan antifascistische historici te danken dat deze bewering tegenwoordig geen aandacht meer krijgt.

zie ook: Georgi Dimitroff |Eenheid tegen het fascisme (97 pagina’s pdf)

90 years ago: The Berlin Reichstag Fire Provocation.

A key event in establishing fascist rule in Germany was the staging of the Reichstag fire in Berlin. On the evening of February 27, 1933, the building of the German parliament burned.
Already the known chronology of events makes clear what staging and intention was behind the event. Shortly after 21:00 h, the fire in the building was reported. Barely 10 minutes later, had the first fire platoon reached the building. Just five minutes later, the police arrested the Dutch Marinus van der Lubbe as an alleged arsonist in the Reichstag building, and Hermann Göring, and a little later Hitler and Goebbels were on the scene. While the fire department was still trying to extinguish the blaze, Goering and Hitler announced that this fire was a “Communist beacon” to revolt and that van der Lubbe had set the fire “on behalf of the Communists.”
After the chief of the political police had instructed all police stations that afternoon to arrest Communist functionaries because of allegedly imminent raids on the occasion of the Reichstag elections, further mass arrests began on the night of February 28, 1933, based on the arrest lists that had been updated since November 1932. The following day, a ban was imposed on the KPD and SPD press for 14 days.That the claim of a “communist beacon” was implausible from the start was recognized even by foreign reporters, one of whom cabled the “Wiener Allgemeine Zeitung” as early as the evening of February 27 that it was beyond doubt that the fire had been “started by mercenaries of the Hitler government.” Regardless, on February 28, the cabinet passed an “Ordinance for the Protection of the People and the State” (“Reichstag Fire Ordinance”), then issued by the Reich President, which suspended basic constitutional rights. The decree stated:
“It is … permissible to impose restrictions on personal liberty, on the right to freedom of expression, including freedom of the press, on the right of association and assembly, to interfere with the secrecy of correspondence, mail, telegraph and telephone, to order house searches and seizures, and to impose restrictions on property even outside the legal limits otherwise determined for this purpose.”
Hitler described the fire as a “God-given sign” to “destroy the Communists with an iron fist.” The Nazis opened a terror campaign of greatest extent and arrested still in the fire night about 12,000 members of the KPD and the SPD, furthermore non-party democrats.
The FIR member organization “Children of the Resistance” recalls in a statement that among the arrested were also parents and grandparents of its members. We remember “the provocation 90 years ago to warn against repetitions of a rise of fascists, to draw again the lessons of that time and never to forget the admonition of the resistance that Peter Gingold, resistance fighter and tireless admonisher left us: “1933 would have been prevented if all opponents of the Nazis had put aside their quarrels among themselves and acted together.”

The Nazi regime wanted to use the Reichstag fire for their propaganda when Georgi Dimitrov, who was in Germany as a representative of the Communist International, was arrested with other Communists and tried in a trial before the Reichsgericht. Before the trial even started, anti-fascists in French exile had already been able to expose the fascist propaganda lie and prove the direct involvement of the SA in this arson with their own investigations into the course of the fire and the compilation of further documents in the “Braunbuch – Über Reichstagsbrand und Hitlerterror”. Not least due to the heroic appearance of Georgi Dimitrov in the Leipzig trial, the prosecution failed and the four accused communists had to be acquitted.

At the end of the 1950s, during the Cold War, an employee of the Lower Saxony State Office for the secret service (“Verfassungsschutz”), together with the magazine “Spiegel”, attempted to rehabilitate the SA and its backers of responsibility for the arson. In a historical revisionist manner, he put forward extremely windy but media-prepared theses about the sole perpetration of Marinus van der Lubbe. It is thanks to anti-fascist historians that this claim no longer receives attention today.