Skip to main content

60 jaar geleden de ramp in de Varkensbaai – vandaag blokkeert de politiek – FIR roept op tot solidariteit met het Cubaanse volk

(English below)
Op 17 april is het 60 jaar geleden dat Cubaanse ballingen, gecoördineerd en ondersteund door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, probeerden de regering van Fidel Castro omver te werpen met een invasie van de Varkensbaai (Bahía de Cochinos) aan de zuidkust van Cuba.
De CIA had 1500 Cubaanse ballingen opgeleid, voornamelijk in Guatemala, om Castro militair uit te schakelen. De VS voerden twee dagen eerder luchtaanvallen uit tegen de Cubaanse luchtmacht. De “Brigade 2506”, bestaande uit Cubaanse ballingen, zou een “volksopstand” tegen Castro beginnen met sterke steun van de CIA, die de VS vervolgens “te hulp wilde schieten” in naam van de democratie. De ongeveer 1.500 aanvallers waren echter al op het strand verslagen door Cubaanse milities en de Cubanen waren verre van in opstand. De meesten van hen steunden de revolutie. De beoordeling van de CIA dat het Cubaanse leger naar hen zou overlopen, bleek onjuist. 1200 aanvallers werden eind 1962 door de VS gevangengenomen en voor 53 miljoen dollar vrijgekocht. In tegenstelling tot de CIA hadden de leiders van het Amerikaanse leger de situatie in Cuba als volgt beoordeeld: “Gezien de snelle opbouw van het leger van de Castro-regering en de invloed van haar milities, en gezien het gebrek aan massale oppositie in de nabije toekomst, lijkt het mogelijke succes van het paramilitaire plan zeer twijfelachtig. ”

VN roept al jaren om de blokkade op te heffen. De VS en maatje Israël blijven de blokkade handhaven.

De invasie was het eerste hoogtepunt van Amerikaanse acties tegen de regering van Castro. Nadat de Amerikaanse regering voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanvankelijk elke betrokkenheid bij de invasie had ontkend, nam president John F. Kennedy vier dagen later de volledige verantwoordelijkheid op zich. De mislukte invasie was niet alleen een militair, maar vooral ook een politiek debacle voor de Verenigde Staten. Naast scherpe kritiek in binnen- en buitenland en het verlies van vertrouwen in Kennedy’s regering, die slechts 90 dagen oud was, versterkte het Castro, die in staat was de Cubaanse revolutie die in 1959 was begonnen met meer steun voort te zetten. Bezorgdheid over een tweede Amerikaanse invasie leidde tot Cuba’s toenadering tot de Sovjet-Unie, die de wereld aan de rand van een nucleaire oorlog bracht tijdens de Cubaanse rakettencrisis van 1962.

Oud-secretaris-generaal van de VN Kofi Annan met bestuur FIR

De ramp met de Varkensbaai maakte echter geen einde aan de agressie tegen de Cubaanse revolutie. Cubaanse ballingen blijven tot op de dag van vandaag – gefinancierd en gesteund door de CIA – vanuit Florida vechten tegen Cuba en zijn regeringen. Propaganda-acties zoals het uitwerpen van folders over Cuba uit kleine sportvliegtuigen, het smokkelen van kritische boeken en het toenemend gebruik van elektronische media om de jongere generaties te bereiken, zijn de “vreedzame” middelen. Anderen nemen hun toevlucht tot explosieven en sabotage om de gehate regering te bestrijden.
Amerikaanse regeringen steunen de strijd tegen Cubaanse regeringen niet alleen financieel en logistiek, maar vooral door middel van een economische blokkade tegen de eilandstaat. Al 60 jaar bedreigen sancties degenen die vrij en gelijkelijk met Cuba willen handelen. In de dagen van de Koude Oorlog konden de VS hun bondgenoten voor dit standpunt zweren. Inmiddels is er in de internationale gemeenschap steeds meer verzet merkbaar. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties staat al jaren een resolutie waarin de Amerikaanse blokkade van Cuba wordt veroordeeld. Er zijn niet eens tien landen die de acties van de Amerikaanse regering op dit gebied verdedigen. Sinds 2017 roept zelfs een meerderheid in het Europees Parlement op tot opheffing van de Amerikaanse sancties tegen Cuba, en toenmalig commissaris voor Buitenlandse Zaken Mogherine pleitte voor stappen om open te staan ​​voor Cuba.

Ter nagedachtenis aan de 60ste verjaardag van de ramp met de Varkensbaai roept de FIR de EU en andere statengemeenschappen op om zich publiekelijk uit te spreken tegen de sancties van de VS, die in strijd zijn met het internationaal recht, in internationale organen en tegen de nieuwe regering van Biden. Het vasthouden aan de achterhaalde logica van de Koude Oorlog gaat vooral ten koste van de levensomstandigheden van het Cubaanse volk, dat lijdt aan de Corona-pandemie, met name onder de gevolgen van het embargo, dat ook betrekking heeft op medische technologie en medicijnen.

60 years ago the Bay of Pigs disaster – today blockade politics
FIR calls for solidarity with the Cuban people 

April 17 marks 60 years since Cuban exiles, coordinated and supported by the U.S. intelligence agency CIA, attempted to overthrow the government of Fidel Castro with an invasion of the Bay of Pigs (Bahía de Cochinos) on Cuba’s southern coast.
The CIA had trained 1,500 Cuban exiles, primarily in Guatemala, to eliminate Castro militarily. The U.S. flew air strikes against the Cuban air force two days earlier. The “Brigade 2506,” composed of Cuban exiles, was supposed to initiate a “popular uprising” against Castro with strong support from the CIA, which the U.S. then wanted to “rush to the aid of” in the name of democracy. However, the approximately 1,500 attackers were already defeated on the beach by Cuban militias, and the Cubans were far from uprising. Most of them supported the revolution. The CIA’s assessment that the Cuban army would defect to them proved wrong. 1,200 attackers were captured and ransomed by the U.S. for $53 million in late 1962. Unlike the CIA, U.S. Army leaders had assessed the situation in Cuba as follows: “Given the rapid buildup of the Castro government’s military and the clout of its militias, and given the lack of mass opposition for the foreseeable future, the possible success of the paramilitary plan seems very doubtful.”
The invasion marked an initial culmination of U.S. actions directed against the Castro government. After the U.S. government initially denied any involvement in the invasion before the United Nations General Assembly, President John F. Kennedy took full responsibility four days later. The failed invasion was not only a military, but also above all a political debacle for the United States. In addition to sharp criticism at home and abroad and lost confidence in Kennedy’s administration, which was only 90 days old, it strengthened Castro, who was able to continue the Cuban Revolution that had begun in 1959 with greater support. Concerns about a second U.S. invasion led to Cuba’s rapprochement with the Soviet Union, which brought the world to the brink of nuclear war in the Cuban Missile Crisis of 1962.

The Bay of Pigs disaster did not end aggression against the Cuban Revolution, however. Cuban exiles continue until today – financed and supported by the CIA – to fight from Florida against Cuba and its governments. Propaganda actions such as dropping leaflets about Cuba from small sports planes, smuggling critical books, and increasing use of electronic media to reach the younger generations are the “peaceful” means. Others resort to explosives and sabotage to fight the hated government.
U.S. governments support the fight against Cuban governments not only financially and logistically, but especially through an economic blockade against the island nation. For 60 years, sanctions have threatened those who want to trade freely and equally with Cuba. In the days of the Cold War, the U.S. was able to swear its allies to this stance. In the meantime, increasing resistance has become apparent in the international community. At the annual United Nations General Assembly, a resolution condemning the U.S. blockade of Cuba has been on the agenda for several years. There are no longer even ten countries defending the U.S. government’s actions on this issue. Since 2017, even a majority in the European Parliament has called for the lifting of U.S. sanctions against Cuba, and then-Foreign Affairs Commissioner Mogherine advocated for steps for opening towards Cuba.

In memory of the 60th anniversary of the Bay of Pigs disaster, the FIR calls on the EU and other communities of states to speak out publicly against the U.S. sanctions, which are contrary to international law, in international bodies and to the new Biden administration. An adherence to the outdated cold war logic goes above all at the expense of the living conditions of the Cuban people, which suffers in Corona pandemic particularly under the effects of the embargo, which covers also medical technology and medicines.