Skip to main content

175 jaar “Communistisch Manifest”

By 18 februari 2023Berichten van de FIR

Als de FIR zich vandaag het “Manifest van de Communistische Partij” van Karl Marx en Friedrich Engels herinnert, dan is dat niet omdat de FIR en de bij haar aangesloten federaties zichzelf als communisten beschouwen, maar omdat dit werk, dat 175 jaar geleden in Londen werd gedrukt, het politieke denken van de mensheid als weinig andere heeft beïnvloed.
Op het tweede congres van de “Liga van Communisten”, de revolutionair-socialistische en internationalistische vereniging die in Londen was opgericht als geheim genootschap, hadden Marx en Engels op 29 november 1847 het eerste ontwerp gepresenteerd van een politieke beginselverklaring, die na debatten unaniem werd aangenomen. Dit besluit ging gepaard met de opdracht het werk in zijn definitieve vorm te gieten. Het manuscript arriveerde begin februari 1848 in Londen en ging pas op 21 februari 1848 ter perse.
Het belang van dit werk ligt niet in zijn omvang, maar in de beknoptheid van de twintig bladzijden tellende tekst. Waarschijnlijk kent iedereen die zich met de geschiedenis van de linkse beweging heeft beziggehouden de inleidende woorden: “Een spook achtervolgt Europa – het spook van het communisme”.
In tegenstelling tot idealistische opvattingen over de geschiedenis formuleerden Marx en Engels het fundamentele inzicht dat alle sociale ontwikkeling tot nu toe het resultaat is van klassenstrijd. Deze klassenstrijd zorgde ook voor de respectieve verdere ontwikkeling van samenlevingen en levenscontexten.
Het beslissende klassenconflict dat in de burgerlijke maatschappij ontstaat, is dat tussen de bourgeois en de proletariër, dat wil zeggen tussen de eigenaars van de productiemiddelen en de eigenaars van de goederenarbeid. Tegelijkertijd overwint de ontwikkeling van de kapitalistische productie de bestaande nationale beperkingen, omdat voor de productie grondstoffen uit de hele wereld nodig zijn. Er ontstaat een “algehele afhankelijkheid van de naties van elkaar”. De volgende beoordeling klinkt zeer actueel: “De bourgeoisie trekt, door de snelle verbetering van alle productie-instrumenten, door de oneindig vergemakkelijkte communicatie, zelfs de meest barbaarse naties de beschaving in.” Tegelijkertijd leidt de kapitalistische productiewijze tot een voortdurende verpaupering van alle loonarbeiders, waartegen de proletariërs zich alleen collectief kunnen verdedigen om hun situatie te verbeteren.
Ook al hebben Marx en Engels geen gesloten beeld van een socialistische maatschappij ontwikkeld, maar alleen verschillende elementen van sociale rechtvaardigheid genoemd (gratis onderwijs voor iedereen, verbod op kinderarbeid), toch formuleerden zij als alternatieve visie “een vereniging waarin de vrije ontwikkeling van ieder de voorwaarde is voor de vrije ontwikkeling van allen.” De basis hiervoor is echter het overwinnen van alle klassentegenstellingen.
In het manifest worden ook verschillende ideeën van utopische socialisten en religieus beïnvloede modellen van socialisme bestreden, en wordt duidelijk gemaakt dat economie en productieverhoudingen de basis vormen van de ontwikkeling van een samenleving.
Ten slotte ging het manifest ook in op vragen over de alliantiepolitiek. “Op Duitsland richten de communisten hun voornaamste aandacht, omdat Duitsland aan de vooravond staat van een burgerlijke revolutie […] Daarom strijden zij in Duitsland aan de zijde van de bourgeoisie tegen de feodale orde en de kleinburgerij.” Tegelijkertijd ijveren de communisten voor samenwerking tussen de democratische partijen van alle landen. Zij verklaren in alle duidelijkheid dat zij hun doel alleen kunnen bereiken door de “omverwerping van alle voorgaande maatschappelijke orde”. Aangezien dit zal stuiten op verzet van de vroegere reactionaire krachten, kan de omverwerping van de omstandigheden alleen “gewelddadig” zijn. De uiteindelijke boodschap is dat “de proletariërs niets anders te verliezen hebben dan hun ketenen. Zij hebben een wereld te winnen.” Het manifest eindigt dan ook met de bekende oproep: “Proletariërs van alle landen, verenigt u!”.
Deze tekst had een enorme impact in de daaropvolgende 175 jaar. Het Manifest werd in meer dan 200 talen vertaald. De totale oplage wordt geschat op 500 miljoen exemplaren, waarmee het na de Bijbel en de “Mao-bijbel” het meest uitgegeven boek in de geschiedenis is.
Er bestaat zelfs een muzikale zetting van de Praagse musicus Erwin Schulhoff (1894-1942), wiens muziek door de nazi’s als “ontaard” werd geclassificeerd. Schulhoff stierf in 1942 in het concentratiekamp voor buitenlanders, waarheen hij was gedeporteerd.
Sinds juni 2013 maakt het “Communistisch Manifest” deel uit van het documentair werelderfgoed van de UNESCO.

175 years “Communist Manifesto”

If the FIR today remembers the “Manifesto of the Communist Party” of Karl Marx and Friedrich Engels, then not because the FIR and its member federations understand themselves as communists, but because this work, which was printed 175 years ago in London, has influenced the political thinking of mankind like only few others.
At the second congress of the “League of Communists”, the revolutionary-socialist and internationalist association founded in London as a secret society, Marx and Engels had presented on November 29, 1847 the first draft of a political declaration of principles, which was unanimously adopted after debates. This decision was accompanied by the order to bring the work into its final form. The manuscript arrived in London in early February 1848 and went to press as late as February 21, 1848.
The importance of this work lies not in its size, but in the conciseness of the twenty-page text. Probably everyone who has dealt with the history of the left-wing movement knows the introductory words: “A spectre is haunting Europe – the spectre of communism”.
In contrast to idealistic conceptions of history, Marx and Engels formulated the basic insight that all social development to date is the result of class struggles. These class struggles also brought about the respective further development of societies and life contexts.
The decisive class antagonism emerging in bourgeois society is that between the bourgeois and the proletarian; that is between the owners of the means of production and the owners of the commodity labor power. At the same time, the development of capitalist production overcomes existing national limitations, because production requires raw materials from all over the world. An “all-round dependence of nations on one another” is emerging. The following assessment sounds highly actual: “The bourgeoisie, through the rapid improvement of all instruments of production, through the infinitely facilitated communications, pulls even the most barbarous nations into civilization.” At the same time, a continuous pauperization of all wage earners results from the capitalist mode of production, against which the proletarians can only collectively defend themselves in order to improve their situation.
Even though Marx and Engels did not develop a closed image of a socialist society, but only named various elements of social justice (free education for all, prohibition of child labor), they formulated as an alternative vision “an association in which the free development of each is the condition for the free development of all.” The basis for this, however, is the overcoming of any class antagonisms.
In the manifesto, they also confronted various ideas of utopian socialists and religiously influenced models of socialism, making it clear that economics and production relations are the basis of a society’s development.
In conclusion, the manifesto also responded to questions of alliance policy. “To Germany the Communists direct their main attention, because Germany is on the eve of a bourgeois revolution […] Therefore, in Germany they fight alongside the bourgeoisie against the feudal order and petty bourgeoisie.” At the same time, the Communists worked for cooperation among the democratic parties of all countries. They declare in all clarity that they can achieve their purposes only by the “overthrow of all previous social order.” Since this will meet with the resistance of the previous reactionary forces, the overthrow of conditions can only be “violent.” The final message is that “the proletarians have nothing … to lose but their chains. They have a world to gain.” Consequently, the Manifesto ends with the familiar call, “Proletarians of all countries, unite!”
This text had an enormous impact in the following 175 years. The Manifesto was translated into more than 200 languages. The total circulation is estimated at 500 million copies, making it the most widely published book in history after the Bible and the “Mao Bible”.
Even a musical setting exists by the Prague musician Erwin Schulhoff (1894-1942), whose music was classified as “degenerate” by the Nazis. Schulhoff died in 1942 in the concentration camp for foreigners, where he had been deported.
Since June 2013, the “Communist Manifesto” has been part of UNESCO’s World Documentary Heritage.